(Eesti) Näitus rahvariietest

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Jäneda raamatukogus näitus rahvariietest27. ju­u­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus rah­vari­ietest.

MTÜ Loometöö rah­vari­iete valmis­tamise kur­suse lõputööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioonilise­le su­venäi­tuse­le Jäne­da raa­matuko­gus. Raa­matukogu puhkuse ajal ja nä­dalava­hetus­tel on või­malus näi­tust külas­ta­da he­lis­tades ette Lu­ule Nurgale.