Ameerikat kujutades

Näitus "Ameerikat kujutades"18. juu­list 26. au­gus­ti­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus (I ja II kor­ru­sel) näi­tus „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“.

Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Suur­saat­kon­na ränd­näi­tus „Pic­tu­ring Ame­rica“ ehk „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“ an­nab hea üle­vaa­te USA aja­loost läbi kuns­ti ja pa­kub loo­min­gu­li­si vii­se uu­ri­da sel­le rii­gi ja rah­va aja­lugu ning ideaale. 40-pil­di­li­ne kol­lekt­sioon ku­ju­tab eri ajas­tu­tel val­mi­nud taie­seid, mis ju­tus­ta­vad Amee­ri­ka lugu. Esin­da­tud on kunst­ni­kud ala­tes esi­mes­test Amee­ri­ka in­diaan­las­te kä­si­töö­lis­test kuni maa­li­kunst­ni­ke Mary Cas­sat­ti ja Tho­mas Hart Ben­to­ni­ni, fo­tograa­fi­de Wal­ker Evan­si ja Do­rot­hea Lange’ni ning ar­hi­tek­ti­de Frank Lloyd Wrigh­ti ja Wil­li­am van Alenini.