Minu eriline kodujõgi

Fotokonkursi "Minu eriline kodujõgi" plakat

Head foto- ja loodushuvilised!

Kut­su­me teid osa­le­ma fo­to­kon­kur­sil seo­ses oma ko­du­jõe­ga ja sa­mu­ti va­na­de fo­to­de ko­gu­mises seo­ses Jä­ni­jõe­ga. Fo­to­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne ko­du­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõ­bu­sa te­ge­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lä­he­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toimetamas.

Fo­to­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jä­ni­jõe ääres, vaid oota­me just mit­me­ke­sist va­li­kut tei­le olu­lis­test voo­lu­vee­ko­gu­dest. Pil­di­ga koos saat­ke ka foto peal­ki­ri, soo­vi kor­ral lü­hi­ke pil­di saa­mise lugu ja kas soo­vi­te osa­le­da noor­te (kuni 16-aas­ta­s­te, k.a) või üldarvestuses.

Li­saks ot­si­me ka va­na­sid fo­to­sid Jä­ni­jõe­ga seo­ses. Neid võib saa­ta nii eral­di kui ka fo­to­kon­kur­si­le. Va­na­de fo­to­de juur­de oleks põ­nev li­sa­da pil­di­ga seo­tud lugu.

Pil­did fo­to­kon­kur­si­le ja va­nad fo­tod pa­lu­me saa­ta e‑kirjaga () või tuua ska­nee­ri­miseks Jä­ne­da raa­ma­tu­kok­ku. Täht­aeg on 12. sep­tem­ber 2022.

24. sep­temb­ril ole­te ooda­tud tä­his­ta­ma ko­du­jõe päe­va Jä­ni­jõe ääres Jä­ne­da Ves­ki­hoo­nes, kuhu pa­ne­me väl­ja kon­kur­si­le saa­de­tud fo­tod ning toi­mub väl­ja­sõit, et­te­kan­ded ja aru­te­lu. Rah­va lem­mi­k­ud saa­vad autasustatud.

Sa­mal ajal toi­mu­vad üle­maa­ilm­selt Home Ri­ver Biob­litzi raa­mes mit­med üri­tu­sed, mil­le ees­märk on sa­mu­ti ko­du­jõ­ge­de väär­tus­te tutvustamine.

Loo­min­gu­li­si fotovoogusid!