Minu eriline kodujõgi

Fotokonkursi "Minu eriline kodujõgi" plakat

Head foto- ja loodushuvilised!

Kut­sume teid os­ale­ma fo­tokonkur­sil seoses oma ko­du­jõe­ga ja samu­ti vanade fo­tode kogu­mis­es seoses Jäni­jõe­ga. Fo­tokonkur­si teema on „Minu er­i­line ko­du­jõ­gi” ja pilte ootame iga­sugu nur­ga alt. Tegu võib olla näiteks lõbusa tege­vusega jõe ääres, kun­sti­teos jõe lähedal või hoop­is mõni lood­use­lanik toimetamas.

Fo­tokonkur­si pilt ei pea ole­ma tehtud Jäni­jõe ääres, vaid ootame just mit­meke­sist va­likut teile olulis­test voolu­veekogud­est. Pildiga koos saatke ka foto pealkiri, soovi ko­r­ral lühike pil­di saamise lugu ja kas soovite os­ale­da noorte (kuni 16-aas­taste, k.a) või üldarvestuses.

Lisaks ot­sime ka vanasid fo­to­sid Jäni­jõe­ga seoses. Neid võib saa­ta nii eral­di kui ka fo­tokonkur­sile. Vanade fo­tode ju­urde oleks põnev lisa­da pildiga seo­tud lugu.

Pil­did fo­tokonkur­sile ja vanad fo­tod palume saa­ta e‑kirjaga () või tuua ska­neer­im­iseks Jäne­da raa­matukokku. Täh­taeg on 12. sep­tem­ber 2022.

24. sep­tem­bril olete oo­datud tähis­ta­ma ko­du­jõe päe­va Jäni­jõe ääres Jäne­da Veski­hoones, kuhu paneme väl­ja konkur­sile saade­tud fo­tod ning toimub väl­jasõit, et­tekand­ed ja arutelu. Rah­va lem­mikud saavad autasustatud.

Samal ajal toimu­vad üle­maailm­selt Home Riv­er Bioblitzi raames mitmed üri­tused, mille eesmärk on samu­ti ko­du­jõgede väär­tuste tutvustamine.

Loomin­gulisi fotovoogusid!