Jänijõgi

Näitus "Jänijõgi" Jäneda raamatukogus.

10. sep­temb­rist 28. ok­toob­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Jä­ni­jõ­gi“.

Näi­tu­sel on va­nemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid, hu­vi­ta­vaid ja ka­su­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu li­sa­vad sõ­na­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jä­ne­da ve­si­ves­kis toi­mu­vast „Ko­du­jõe päe­vast“.