Tapa raamatukogu

 • LEGO 90. Män­guas­jad väikestele ja suurtele

  8. au­gustist 8. sep­tem­bri­ni 2022. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus LEGO 90. Män­guas­jad väikestele ja su­urtele”.

  LEGO tähistab 2022. aastal on 90. sün­nipäe­va. Klaaskap­inäi­tuse­le on toodud va­lik LEGOsid ko­dus­est mänguasjakastist.

 • (Eesti) Ameerikat ku­ju­tades

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  18. ju­ulist 26. au­gus­ti­ni 2022. a Tapa raa­matuko­gus (I ja II ko­r­rusel) näi­tus “Ameerikat ku­ju­tades”. Ameeri­ka Ühen­dri­ikide Su­ur­saatkon­na ränd­näi­tus „Pic­tur­ing Amer­i­ca“ ehk „Ameerikat ku­ju­tades“ annab hea ül­e­vaate USA ajaloost läbi kun­sti ja pakub loomin­gulisi vi­ise uuri­da selle ri­i­gi ja rah­va aja­lugu ning ideaale. 40-pildiline kollek­t­sioon ku­jutab eri ajas­tu­tel valmin­ud taie­seid, mis ju­tus­tavad Ameeri­ka lugu. Esin­datud on kun­st­nikud alates es­imestest Ameeri­ka in­di­aan­laste käsitöölis­test kuni maa­likun­st­nike Mary Cas­sat­ti ja Thomas Hart Ben­toni­ni, fo­tograafide Walk­er Evan­si ja Dorothea Lange’ni ning arhitek­tide Frank Lloyd Wrighti ja William van Alenini.
 • (Eesti) “Kui sain sõbraks raa­matu­ga”

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  20. ju­u­nist 29. ju­uli­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Kui sain sõbraks raa­matu­ga”. Mil­lised on kõige es­imesed mäles­tused lapsepõlvest? Va­h­est mõni mälupilt või ar­mas män­guasi, ema hääl laul­mas un­elaulu … Ei os­k­a­gi täpselt öel­da, kuid mil­legipärast on väga sel­gelt mee­les lapsepõlves loe­tud raa­matud, just need kõige es­imesed. Vist oli see, et lõpuks ometi said aru tähekribude sala­kee­lest, nii ra­putav ja ülen­dav ko­ge­mus. Tähed hakkasid ju rääki­ma!!! Nad hakkasid en­nekuul­ma­tu­id lu­gusid ju­tus­ta­ma! Ja sell­epärast ongi nii hästi mee­les see hetk, kui sain sõbraks raa­matu­ga. Näi­tus on kokku pan­dud Tapa raa­matukogu töö­ta­jate lapsepõlve lem­mikraa­matute põhjal.
 • Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli 65. aastapäe­vale pühen­datud näitus
  Tapa Muusika- ja Kunstikooli 65. aastapäevale pühendatud näitus

  1. april­list 21. ju­uni­ni 2022. a on Tapa raa­matuko­gus ül­e­val Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli 65. aastapäe­vale pühen­datud näi­tus.

  Es­ime­sel ko­r­rusel on väl­jas täiskas­vanute kun­stirin­gi tööd (juhen­da­ja Ka­trin Leete) ja ter­ve teine ko­r­rus on kun­stikooli õpi­laste tööde päralt (juhen­da­jad Li­ina Kald ja Re­nee Aua).
  On põhjust raa­matuko­gusse sisse as­tu­da, sest näi­tuse tööd paku­vad sil­mailu ja värvirõõ­mu. Töid on tehtud lusti ja rõõ­mu­ga ning sageli on fan­taasial las­tud va­balt lenna­ta. Avas­tamist jagub kuhjaga.

 • (Eesti) Külas on kir­janik Pamela Maran

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  Külla tuleb kirjanik Pamela Maran

  5. aprillil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­matuko­gus — kül­la tuleb kir­janik Pamela Maran.

  Pamela Maran on et­tevõt­ja, joogaõpeta­ja ja kir­janik — in­imene, kes os­kab vas­tu võt­ta ning ja­ga­da ja pole va­het, kas räägime lugud­est, tead­mis­test või ra­hast. Ter­ve rea toredaid mõt­teid ja lu­gusid on Pamela Maran raa­matukaante va­hele ko­gunud. Räägime neist ja paljud­est as­jadest veel.

 • (Eesti) Kogude pär­lid. Looga raamatud

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  26. märt­sist 29. aprilli­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kogude pär­lid. Looga raa­matud”.

  Raa­matukogude aas­ta 2022 üks pro­jek­tidest kannab nime “Kogude pär­lid” ja kut­sub üles ek­sponeer­i­ma raa­matukogude põneva­maid, väär­tus­like­maid raa­ma­tu­id või ka es­e­meid.
  Meie raa­matukogu “pär­liteks” on raa­matud, mil­lel on ju­tus­ta­da ka oma lugu.
  Tulge näi­tuse­le!

 • Jah, Ukraina on olemas!

  3.–25. märtsi­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Jah, Ukraina on ole­mas!”.

  Va­lik raa­ma­tu­id Ukraina, tema kul­tu­uri ja elu-olu ko­h­ta. Hu­vi­taval kombel on ka eest­lased Ukraina ko­h­ta päris mitu raa­matut kir­ju­tanud, see­ga, jah, Ukraina on ole­mas! On alati ol­nud ja on ka edaspidi!

 • Aas­ta te­gi­jad looduses

  01.–30. märtsi­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Aas­ta te­gi­jad lood­us­es”.

  2022. aas­ta loom on karu, lind met­skurvits ehk nepp ja aas­ta puu on har­i­lik pih­lakas. Näi­tusel on raa­matud kõikidest tä­navustest kangelastest.

 • Vi­ive Noore isikunäi­tus “Ja­lu­tuskäik”

  7. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Vi­ive Noore isikunäi­tus “Ja­lu­tuskäik”.

  Lastekir­jan­duse keskuse kun­stiekspert ja rahvus­va­he­liselt tun­nus­tatud il­lus­traa­tor ning ku­raa­tor Vi­ive Noor näitab Tapa raa­matuko­gus oma kõige värske­mat loomingut. Külas­ta­ja saab tutvu­da piltide­ga, mis kau­nistavad nii Eestis kui välis­maal väl­ja an­tud raa­matute lehekül­gi. Nagu näi­tuse pealkiri ütleb, on tegemist ja­lu­tuskäigu­ga vi­imase küm­nen­di jook­sul valmin­ud teoste va­hel, mis esin­davad kun­st­niku eri loome­järke. Näha saab nii varase­maid ak­varelle kui uue­maid segatehnikas töid. Väl­japaneku põhirõhk ongi segatehnikas töödel, mis ku­u­lu­vad il­lus­traa­tori uue­ma sti­ili näidete hulka.

 • Si­idi­maali maagia

  2. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni 2022. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Si­idi­maali maa­gia”.

  Si­idikun­st­nik Maria Jürimäe on maal­imisega tege­lenud juba 25 aa­s­tat. Näi­tusel saab näha eht­sast si­idist salle, rätte, lipse, maale. Maria kut­sub oma salle sõn­u­mi­ga sal­lideks, sest ta maal­ib neid lauldes. Si­idi­maali tehes on ta spon­taanne ja ar­vestab si­i­di kui kaasautori­ga — iga sall, lips või maal on ko­r­du­matu eksemplar.

 • TRIO. Sir­je Kri­isa, Tähti Roost­alu, Tiia Eikholm

  2. det­sem­brist 2021. a kuni 23. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus TRIO. Sir­je Kri­isa, Tähti Roost­alu, Tiia Eikholm“.

  Köitekun­stinäi­tusel „TRIO” es­itl­e­vad oma töid kolm naha- ja köitekun­st­nikust kolleegi.

  Sir­je Kri­isa on väl­ja pan­nud va­liku oma töödest, mis käsitl­e­vad su­ures osas raa­matut kui ru­umilist ob­jek­ti. Raa­matute valmis­tamise ju­ures kom­bi­neerib ta nat­u­raalset nah­ka er­inevate mater­jalide­ga nagu met­all, puit, plas­tik, paber. Köit­mise ju­ures kat­setab ta er­inevaid poog­nate ja eesle­ht­ede õm­blemise vi­ise ning ku­jun­dus­es dom­i­neerib sageli punane ja must.

  Tähti Roost­alu loomingut iseloomustab väga er­inevate tehnikate ka­su­t­a­mine: lei­dub na­havooli, in­tar­si­at, batikat, kul­damist, ap­likat­siooni, klišeetehnikat ja tä­napäev­ast dig­itrükitehnikat; vanad tra­dit­sioonilised töövõt­ted ja tehnikad on kom­bi­neer­i­tud kaasaegsete lahendustega.

  Tiia Eikholm es­itleb köiteid, mis on valmin­ud vi­imase nel­ja aas­ta jook­sul. Kun­st­nikku on er­iliselt köit­nud just joon­tehni­ka ja selle avarad või­malused, paind­lik ku­jundi­keel ning lõputud aren­dusvõi­malused. Olu­line kun­st­niku töödes on ka jõu­line ja samas poeeti­line värvikäsitlus.

 • Tapa raa­matukogu pühade ajal
  Tapa Vallaraamatukogu lahtiolekuajad
AVATUD
23.12.2021 11–15
27.–30.12.2021 11–18
Suletud
24., 25., 26. ja 31.12.2021 ning 01.–02.01.2022
Rõõmsaid pühi!
 • Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna

  6. ok­too­brist 30. det­sem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matuko­gus „Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna“.

  Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­matuko­gusse. Raa­matukogu ka­hel ko­r­rusel on vaatamiseks ja uud­is­tamiseks väl­jas 100 lapi­vaipa. On põhjust varu­da aega, et oleks mahti uuri­da er­inevaid valmis­tamisvi­ise, ime­tle­da vär­vide kokkuse­ad­mise os­kust, ideede rohkust ja meistrite näpu­osavust. Iga vaip ju­tustab oma loo. Näi­tusega on kaasas töid ja te­gi­jaid tutvus­tav al­bum, kus avanevad meile käsitöömeistrite mõt­ted ning nende hingemaailm.

  Kust sai näi­tuse mõte al­guse?
  Vast­seli­ina Käsitööühing ja Meieselts Meroos aval­dasid 2017. aastal üleskutse ju­ube­li­v­ai­ba õm­blemiseks. Eesti saja aas­ta ju­ube­liks valmis­ki sada 100x100-sen­timeetrist lapi­vaipa, millest koos­neb­ki 100-meetrine lapi­vaip. Au­toriteks on käsitööte­gi­jad üle Eesti. Vai­ba teemaks “Minu Eesti täna”. Lapitööd ka­jas­tavad si­irast ar­mas­tust oma maa ja rah­va vas­tu.
  Näi­tus ringleb veel mõn­da aega Eesti er­inevais pai­gus ja lõpuks saab vai­ba ko­duks Eesti Rah­va Muuseum. 

  Järelpõlvedele jääb ime­tle­da sada lapi­vaipa, millede valmis­tamisse olid oma panuse and­nud 177 Eesti in­imest. Tule uud­ista ja leia teiste hul­gast üles ka Lääne-Viru­maa meistrite tööd.
  Ootame huvil­isi näitusele!

 • Elu­olulised lood” — raamatuesitlus

  30. no­vem­bril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel raa­mat­ue­sitlus — “Elu­olulised lood”.

  Il­munud on tun­tud raa­dioa­jakir­janiku Märt Treieri jär­jeko­r­ras kol­mas raa­mat “Elu­olulised lood”, mis on mõt­te­line jätk üle Eesti luge­jate seas hästi vas­tu võe­tud raa­mat­ule “Hom­miku­ju­tud varase­le ärkajale”.

  Ko­h­tu­misel saame ku­ul­da Märt Treieri raa­dioa­jakir­janikutööst ja teleu­ud­iste tegemis­est, mee­di­ast laiemalt­ki ja arut­lusi Eesti elu üle – kõigest sell­est raa­mat oma peatükkide­ga räägib­ki. Raa­matut saab ka osta, lausa koos pühendusega.

 • Raa­matukogupäe­vad 20.–30.10.2021

  Ko­h­tume raa­matuko­gus! Jälle kord on näit ajakel­lal sell­es punk­tis, mil võime jär­jeko­rdsed raa­matukogupäe­vad pidu­likult avatuks luge­da. Teid ootavad näi­tused, toredad ko­h­tu­mised ja loomu­likult raa­matud. Si­is­ki man­itseme teid raa­matukogu külas­tamisel et­te­vaat­likkuse­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­mat­ul on võim.

Harukogud

 • Jäni­jõ­gi

  10. sep­tem­brist 28. ok­too­bri­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

  Näi­tusel on vane­maid ja uue­maid jõe­fo­to­sid, hu­vi­tavaid ja ka­su­likke lood­usar­tik­leid ajakir­jadest ning raa­matutest. Meele­olu lisavad sõ­napil­did Fred Jüs­si ja Veera Saare loomin­gust. Näi­tus on in­spireer­i­tud 24. sep­tem­bril Jäne­da vesiveskis toimu­vast “Ko­du­jõe päev­ast”.

 • Minu er­i­line kodujõgi

  Head foto- ja loodushuvilised!

  Kut­sume teid os­ale­ma fo­tokonkur­sil seoses oma ko­du­jõe­ga ja samu­ti vanade fo­tode kogu­mis­es seoses Jäni­jõe­ga. Fo­tokonkur­si teema on „Minu er­i­line ko­du­jõ­gi” ja pilte ootame iga­sugu nur­ga alt. Tegu võib olla näiteks lõbusa tege­vusega jõe ääres, kun­sti­teos jõe lähedal või hoop­is mõni lood­use­lanik toimetamas.

  Fo­tokonkur­si pilt ei pea ole­ma tehtud Jäni­jõe ääres, vaid ootame just mit­meke­sist va­likut teile olulis­test voolu­veekogud­est. Pildiga koos saatke ka foto pealkiri, soovi ko­r­ral lühike pil­di saamise lugu ja kas soovite os­ale­da noorte (kuni 16-aas­taste, k.a) või üldarvestuses.

  Lisaks ot­sime ka vanasid fo­to­sid Jäni­jõe­ga seoses. Neid võib saa­ta nii eral­di kui ka fo­tokonkur­sile. Vanade fo­tode ju­urde oleks põnev lisa­da pildiga seo­tud lugu.

  Pil­did fo­tokonkur­sile ja vanad fo­tod palume saa­ta e‑kirjaga () või tuua ska­neer­im­iseks Jäne­da raa­matukokku. Täh­taeg on 12. sep­tem­ber 2022.

  24. sep­tem­bril olete oo­datud tähis­ta­ma ko­du­jõe päe­va Jäni­jõe ääres Jäne­da Veski­hoones, kuhu paneme väl­ja konkur­sile saade­tud fo­tod ning toimub väl­jasõit, et­tekand­ed ja arutelu. Rah­va lem­mikud saavad autasustatud.

  Samal ajal toimu­vad üle­maailm­selt Home Riv­er Bioblitzi raames mitmed üri­tused, mille eesmärk on samu­ti ko­du­jõgede väär­tuste tutvustamine.

  Loomin­gulisi fotovoogusid!

 • Hob­i­fo­tograaf Ur­mas Möldri fotonäitus
  Hobifotograaf Urmas Möldri fotonäituse plakat

  10. au­gustist 3. ok­too­bri­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus hob­i­fo­tograaf Ur­mas Möldri fo­tonäi­tus.

  Ur­mas Mölder on hariduselt arst ning tema ho­biks on loomade, lin­dude, lillede ja er­inevate paikade jäädvustamine.

 • (Eesti) Näi­tus rah­vari­ietest

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  Jäneda raamatukogus näitus rahvariietest27. ju­u­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus rah­vari­ietest. MTÜ Loometöö rah­vari­iete valmis­tamise kur­suse lõputööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioonilise­le su­venäi­tuse­le Jäne­da raa­matuko­gus. Raa­matukogu puhkuse ajal ja nä­dalava­hetus­tel on või­malus näi­tust külas­ta­da he­lis­tades ette Lu­ule Nurgale.
 • (Eesti) Lehmade var­jatud elu

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  17. maist 17. ju­uni­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Lehmade var­jatud elu”. Lus­takas lehmade kollek­t­sioon pärineb Tam­salu Güm­naa­si­u­mi õpeta­jalt. Aas­tate jook­sul on ko­gunenud er­ine­va di­s­aini­ga põnevaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­meeter läheb põhja!
 • Marko Mõru reisi­fo­tod Malaisi­asse ja Indoneesiasse
  Marko Mõru reisifotode näituse plakat

  7. maist 30. ju­uni­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus Marko Mõru fo­tonäi­tus.

  Ida-Viru­maa fo­tograafi Marko Mõru reisi­fo­tod Malaisi­asse ja Indoneesiasse.

 • (Eesti) Sak­si raa­matukogu kõige, kõige …

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  1. märt­sist 13. mai­ni 2022. a Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Sak­si raa­matukogu kõige, kõige …”.

  Näi­tus tutvustab eri os­akon­dade kõige vane­maid, su­ure­maid, väik­se­maid jt raa­ma­tu­id Sak­si raamatukogus.

 • (Eesti) Kül­la tuleb Reeli Reinaus

  11. aprillil kell 10.00 Jäne­da los­si saalis ja 11.15 Lehtse kooli aa­tri­u­mis ko­h­tu­mine laste- ja noortekir­janik Reeli Rein­ausi­ga.

 • Lehtse raa­matukogu kõige, kõige, kõige er­ilise­mate lugude­ga raamatud

  28. märt­sist 22. aprilli­ni 2022. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Lehtse raa­matukogu kõige, kõige, kõige er­ilise­mate lugude­ga raa­matud”.

  Raa­matukogudeaas­ta puhul on väl­ja ku­u­lu­tatud 28. märt­sist kuni 3. aprilli­ni näi­da­ta oma raa­matukogu kogude pär­le. Uud­is­ta­da saab Lehtse raa­matukogu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu ju­tus­ta­da. On er­inevad lood, kas oma kan­di tun­tud in­imene või hoop­is väga väärikas vana raa­mat. Tule ja vaa­ta ning ku­u­la iga raa­matu oma lugu.

 • (Eesti) Kogude pär­lid: Jäne­da raa­matukogu kõige, kõige …

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  25. märt­sist 14. aprilli­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kogude pär­lid: Jäne­da raa­matukogu kõige, kõige …”.

  Raa­matukogude aas­ta üks su­uri ühi­seid näi­tusi on kogude “pär­lite” ek­sponeer­im­ine. Jäne­da raa­matuko­gus on nen­deks er­ilise saamis­looga tavalised raa­matud ning tavalise saamis­looga er­ilised, vanad, harul­dased, pühen­duste­ga ja tem­plite­ga raamatud.

 • Oleme sin­u­ga, Ukraina!

  3.–25. märtsi­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Oleme sin­u­ga, Ukraina!”.

  Toetame ukrain­lasi ja ko­su­tame meelt lugedes Ukraina kir­jan­dust ja Ukraina ko­h­ta kir­ju­tatut. Lisat­ud on in­fo­mater­jal Ukraina toetamise võimalustest.

 • Aas­ta loom on pruunkaru

  10. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Aas­ta loom on pru­unkaru”.

  Pru­unkaru val­i­ti 2022. aas­ta loomaks MTÜ Aas­ta Loom eestvedamisel. Karu­aastal proovi­takse anda ül­e­vaadet sell­est, mil­list elu Eesti karud elavad, kui palju neid meie met­sades on ning miks on nende arvukus kas­va­mas. Näi­tusel on väl­jas met­saot­ti tutvus­tavad lood­us­raa­matud, aga ka ju­tu­raa­matud väikestele ja suurtele.

 • (Eesti) Het­kesäh­va­tusi Porku­ni kan­dist ja mu­jalt

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  10. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Jäne­da los­si saalis fo­tonäi­tus “Het­kesäh­va­tusi Porku­ni kan­dist ja mu­jalt”. Porku­nis elav har­ras­tus­fo­tograaf Ain Aasa on püüd­nud pildile omakan­di neli aas­taae­ga kõigis vär­vides, ilus ja eheduses.
 • (Eesti) Vä­jaot­sa talu maal­inäi­tus

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  Väjaotsa talu maalinäitus3. jaan­uar­ist 25. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus Vä­jaot­sa talu maal­inäi­tus. Väl­jaot­sa talu har­ras­tuskun­st­nik Ker­sti Uudekül­li värvikire­vad maalid. Va­likus on nii kauneid lood­us­vaateid kui ka meelepära­seid pilte ab­strak­tse kun­sti austajatele.
 • Meie jõu­lue­ht­ed

  6. det­sem­brist 2021. a kuni 10. jaan­uar­i­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus Jäne­da ni­plispit­si klu­bi es­itleb: “Meie jõu­lue­ht­ed”.

  Näi­tusel on ni­plispit­si tehnikas kuuseehted.

 • Harukogud pühade ajal

  Tam­salu raa­matukogu avatud:

  23. det­sem­bril 11–15
  27., 28. ja 30. det­sem­bril 11–18
  29. det­sem­bril 9–18

  As­samal­la raa­matukogu avatud:

  23. det­sem­bril 9–14
  27. det­sem­bril 9–17
  28. ja 29. det­sem­bril 10–18
  30. det­sem­bril 9–17

  Jäne­da raa­matukogu avatud: 

  23. det­sem­bril 10–15
  27.–30. det­sem­bril 10–18

  Lehtse raa­matukogu avatud: 

  23. det­sem­bril 10–15
  27.–30. det­sem­bril 10–18

  Sak­si raa­matukogu avatud: 

  28. det­sem­bril 12–19
  29. det­sem­bril 10–18

  Va­jan­gu raa­matukogu avatud:

  23. det­sem­bril 9–14
  27.–30. det­sem­bril 9–17

  Rõõmsaid pühi!

 • Lood­us­likud pühapaigad

  6. det­sem­brist 2021. a kuni 31. jaan­uar­i­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Lood­us­likud püha­paigad”.

  Fo­tonäi­tus “Uu­rali rah­vaste lood­us­likud püha­paigad” on Fen­no-Ugria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tutvustab Uu­rali rah­vaste lood­us­likke püha­paiku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.

 • Päkapikud jõu­lu ootel

  29. no­vem­brist 21. det­sem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Päkapikud jõu­lu oo­tel”.

  Juba luge­mat­ul arvul,
  päkapikke kiki­varvul,
  li­igub maal ja li­igub lin­nas,
  ise pisike kui kinnas!

  Päkapikud jõudsid ka Tam­salu raa­matukokku. Aas­tate jook­sul kogutud kollek­t­sioon pärineb Tam­salu güm­naa­si­u­mi õpeta­jalt Elle Nurmsalult.

 • Külas on lastekir­janik Jaanus Vaiksoo
  Tamsalu kultuurimajas kohtumine lastekirjanik Jaanus Vaiksooga

  9. no­vem­bril 2021. a kell 12.30 Tam­salu kul­tu­uri­ma­jas ko­h­tu­mine lastekir­janik Jaanus Vaik­sooga.

 • Li­ik­lu­so­hutusalane lo­eng eakatele

  16. no­vem­bril 2021 kell 12.00 Jäne­da los­sis li­ik­lu­so­hutusalane lo­eng eakatele.

  Liiklusohutusalane loeng eakatele