Assamalla raamatukogu ajalugu

Assamalla koolimaja 1887. aastal
As­sa­mal­la koo­li­ma­ja 1887. aastal

1920. aas­tal asu­ta­ti As­sa­mal­la koo­li klas­sis Por­kuni Rah­va­raa­ma­tu­ko­gu, hi­li­sem As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu. Esi­me­seks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks ja ka lae­nu­ta­jaks oli El­mar Elisto.

Elmar Elisto
El­mar Elisto

Esi­me­sed raa­ma­tud os­te­ti pi­du­dest saa­dud ra­ha­ga, umbes 220 raa­ma­tut. Ka­hek­sa aas­ta­ga tõu­sis raa­ma­tu­te arv umbes 800-ni ja lu­ge­ja­kaar­te oli 160.

Mart Urbas
Mart Ur­bas

Üheks raa­ma­tu­ko­gu asu­ta­ja­liik­meks oli Mart Urbas.

Raa­ma­tu­ko­gu on kor­du­valt ko­li­nud. 1946. aas­ta lõ­pus sai raa­ma­tu­ko­gu ühe toa Van­de­reri ma­jas, hil­jem li­san­dus ruu­me juurde.

Vandereri maja
Van­de­reri maja

1952. aas­ta ke­va­del ko­lis raa­ma­tu­ko­gu val­la­ma­jja ja 1979. aas­tal jäl­le­gi ta­gasi Van­de­reri maj­ja, kus sai ka­su­tus­se suu­re­mad ja uuemad ruumid.

2001. aas­tal ko­lis As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu prae­gu­ses­se asu­koh­ta – küla kes­kel asu­vas­se re­no­vee­ri­tud maj­ja. Vara­semalt oli sel­les hoo­nes asu­nud küla saun.

Raa­ma­tu­ko­gul on ol­nud pal­ju eri­ne­vaid ju­ha­ta­ja­id, aga kõi­ge pi­ke­malt – üle 52 aas­ta – tegi seda tööd Mee­li Kun­tur. Mee­li pü­hen­das pal­ju tä­he­le­pa­nu ka küla elu eden­da­mise­le ja ko­du­loo ma­ter­ja­li­de ko­gu­mise­le ning jäädvustamisele.

Meeli Kuntur
Mee­li Kuntur

Ala­tes 2013. aas­ta au­gus­tist on raa­ma­tu­ko­gus tööl Le­ana Uutma.

Aas­tal 2005 läks raa­ma­tu­ko­gu üle elekt­roo­ni­li­se­le ka­ta­loo­gi­süs­tee­mi­le Urram.

Assamalla raamatukogu maja 20.09.2019
As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu maja 20.09.2019

1. jaa­nua­ril 2019. a lii­tusi­me Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu­ga ja 1. veebruarist sa­mal aas­tal on meil ka­su­tusel ka raa­ma­tu­ko­gu­prog­ramm RIKS.

Het­kel on raa­ma­tu­ko­gu ai­nus As­sa­mal­la kü­las­se al­les­jää­nud asutus.