Assamalla raamatukogu ajalugu

Assamalla koolimaja 1887. aastal
As­samal­la kooli­ma­ja 1887. aastal
Elmar Elisto
El­mar Elisto

1920. aastal asu­tati As­samal­la kooli klas­sis Porku­ni Rah­varaa­matukogu, hilisem As­samal­la raa­matukogu. Es­ime­seks raa­matukoguhoid­jaks ja ka laenu­ta­jaks oli El­mar Elis­to. Es­imesed raa­matud os­teti pidud­est saadud ra­ha­ga, umbes 220 raa­matut. Ka­hek­sa aasta­ga tõu­sis raa­matute arv umbes 800 ja luge­jakaarte oli 160.

Mart Urbas
Mart Ur­bas

Üheks raa­matukogu asu­ta­jali­ik­meks oli Mart Urbas.

Vandereri maja
Van­dereri maja

Raa­matukogu on ko­r­du­valt kolin­ud. 1946. aas­ta lõ­pus sai raa­matukogu ühe toa Van­dereri ma­jas, hiljem lisan­dus ru­ume juurde.

1952. aas­ta ke­vadel ko­lis raa­matukogu val­la­ma­j­ja ja 1979. aastal jäl­le­gi tagasi Van­dereri maj­ja, kus sai ka­su­tusse su­ure­mad ja uue­mad ruumid.

2001. aastal ko­lis As­samal­la raa­matukogu prae­gusesse asuko­h­ta — küla keskel asu­vasse ren­oveer­i­tud maj­ja. Varase­malt oli sell­es hoones asunud küla saun.

Raa­matukogul on ol­nud palju er­inevaid juhata­jaid, aga kõige pike­malt, üle 52 aas­ta, tegi seda tööd Meeli Kun­tur. Meeli pühen­das palju tähelepanu ka küla elu eden­damise­le ja ko­du­loo mater­jalide kogu­mise­le ja jäädvustamisele.

Meeli Kuntur
Meeli Kun­tur

Alates 2013. aas­ta au­gustist on raa­matuko­gus tööl Leana Uutma.

Aastal 2005 läks raa­matukogu üle elek­troonilise­le kat­alo­ogisüs­teemile Ur­ram. 2019. aastal li­itusime Tapa val­laraa­matukogu­ga ja sell­est ajast on meil ka­su­tusel ka raa­matukogupro­gramm Riks.

Assamalla raamatukogu maja 20.09.2019.
As­samal­la raa­matukogu 20.09.2019.

Raa­matukogu on As­samal­la külasse ainuke­seks alles jäänud asutuseks.

1. jaan­uar­ist 2019. a ku­u­lub As­samal­la raa­matukogu Tapa val­laraa­matukogu koosseisu.