27. juu­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus rah­va­riie­test. MTÜ Loo­me­töö rah­va­riie­te val­mis­ta­mise kur­su­se lõ­pu­tööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioo­ni­li­se­le su­ve­näi­tu­se­le Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu puh­ku­se ajal ja nä­da­la­va­he­tus­tel on või­ma­lus näi­tust kü­las­ta­da he­lis­ta­des ette Luu­le Nurgale.

17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Leh­ma­de var­ja­tud elu“. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on ko­gu­ne­nud eri­ne­va di­sai­ni­ga põ­ne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter lä­heb põhja!

1. ap­ril­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tus. Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (ju­hen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de pä­ralt (ju­hen­da­jad Liina Kald ja Re­nee Aua).On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se as­tu­da, sest näi­tu­se tööd pa­ku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid

Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tusRead More »

28. märt­sist 22. ap­ril­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta pu­hul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. ap­ril­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu ko­gu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu ju­tus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tudRead More »

25. märt­sist 14. ap­ril­li­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ko­gu­de pär­lid: Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta üks suu­ri ühiseid näi­tusi on ko­gu­de „pär­li­te“ eks­po­nee­ri­mi­ne. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on nen­deks eri­li­se saa­mis­loo­ga ta­va­li­sed raa­ma­tud ning ta­va­li­se saa­mis­loo­ga eri­li­sed, va­nad, ha­rul­da­sed, pü­hen­dus­te­ga ja temp­li­te­ga raamatud.

5. ap­ril­lil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus – kül­la tu­leb kir­ja­nik Pa­me­la Ma­ran. Pa­me­la Ma­ran on et­te­võt­ja, joo­ga­õpe­ta­ja ja kir­ja­nik – ini­me­ne, kes os­kab vas­tu võt­ta ning ja­ga­da ja pole va­het, kas rää­gi­me lu­gu­dest, tead­mis­test või ra­hast. Ter­ve rea to­re­daid mõt­teid ja lu­gusid on Pa­me­la Ma­ran raa­ma­tu­kaan­te va­he­le ko­gu­nud. Rää­gi­me neist ja pal­ju­dest as­ja­dest veel.

26. märt­sist 29. ap­ril­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ko­gu­de pär­lid. Loo­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022 üks pro­jek­ti­dest kan­nab nime „Ko­gu­de pär­lid“ ja kut­sub üles eks­po­nee­ri­ma raa­ma­tu­ko­gu­de põ­ne­va­maid, väär­tus­li­ke­maid raa­ma­tu­id või ka ese­meid.Meie raa­ma­tu­ko­gu „pär­li­teks“ on raa­ma­tud, mil­lel on ju­tus­ta­da ka oma lugu.Tul­ge näitusele!

3.–25. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Jah, Uk­rai­na on ole­mas!“. Va­lik raa­ma­tu­id Uk­rai­na, tema kul­tuu­ri ja elu-olu koh­ta. Hu­vi­ta­val kom­bel on ka eest­la­sed Uk­rai­na koh­ta pä­ris mitu raa­ma­tut kir­ju­ta­nud, see­ga, jah, Uk­rai­na on ole­mas! On ala­ti ol­nud ja on ka edaspidi!

01.–30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Aas­ta te­gi­jad loo­duses“. 2022. aas­ta loom on karu, lind mets­kur­vits ehk nepp ja aas­ta puu on ha­ri­lik pih­la­kas. Näi­tu­sel on raa­ma­tud kõi­ki­dest tä­na­vus­test kangelastest.

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ole­me si­nu­ga, Uk­rai­na!“. Toe­ta­me uk­rain­lasi ja ko­su­ta­me meelt lu­ge­des Uk­rai­na kir­jan­dust ja Uk­rai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Li­sa­tud on in­fo­ma­ter­jal Uk­rai­na toe­ta­mise võimalustest.

7. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Vii­ve Noo­re isi­ku­näi­tus „Ja­lu­tus­käik“. Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert ja rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud il­lust­raa­tor ning ku­raa­tor Vii­ve Noor näi­tab Tapa raa­ma­tu­ko­gus oma kõi­ge värs­ke­mat loo­min­gut. Kü­las­ta­ja saab tut­vu­da pilti­de­ga, mis kau­nis­ta­vad nii Ees­tis kui vä­lis­maal väl­ja an­tud raa­ma­tu­te le­he­kül­gi. Nagu näi­tu­se peal­ki­ri üt­leb, on te­ge­mist ja­lu­tus­käi­gu­ga vii­ma­se küm­nen­di jooksul

Vii­ve Noo­re isi­ku­näi­tus „Ja­lu­tus­käik“Read More »

2. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Sii­di­maa­li maa­gia“. Sii­di­kunst­nik Ma­ria Jü­ri­mäe on maa­li­mi­se­ga te­ge­le­nud juba 25 aas­tat. Näi­tu­sel saab näha eht­sast sii­dist sal­le, rät­te, lip­se, maa­le. Ma­ria kut­sub oma sal­le sõ­nu­mi­ga sal­li­deks, sest ta maa­lib neid laul­des. Sii­di­maa­li te­hes on ta spon­taan­ne ja ar­ves­tab sii­di kui kaas­au­toriga – iga

Sii­di­maa­li maa­giaRead More »

10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Aas­ta loom on pruun­ka­ru“. Pruun­ka­ru va­li­ti 2022. aas­ta loo­maks MTÜ Aas­ta Loom eest­ve­da­misel. Karu­aas­tal proo­vi­tak­se anda üle­vaa­det sel­lest, mil­list elu Ees­ti ka­rud ela­vad, kui pal­ju neid meie metsa­des on ning miks on nen­de ar­vu­kus kas­va­mas. Näi­tu­sel on väl­jas met­saot­ti tut­vus­ta­vad loo­dus­raa­ma­tud, aga ka ju­tu­raa­ma­tud väi­ke­s­te­le ja

Aas­ta loom on pruun­ka­ruRead More »

3. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Vä­ja­ot­sa talu maa­li­näi­tus. Väl­ja­ot­sa talu har­ras­tus­kunst­nik Kers­ti Uude­kül­li vär­vi­ki­re­vad maa­lid. Va­li­kus on nii kau­neid loo­dus­vaa­teid kui ka mee­le­pä­ra­seid pil­te abst­rakt­se kuns­ti austajatele.

2. det­semb­rist 2021. a kuni 23. veebruari­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holm“. Köi­te­kuns­ti­näi­tu­sel „TRIO” esit­le­vad oma töid kolm naha- ja köi­te­kunst­ni­kust kol­lee­gi. Sir­je Krii­sa on väl­ja pan­nud va­li­ku oma töö­dest, mis kä­sit­le­vad suu­res osas raa­ma­tut kui ruu­mi­list ob­jek­ti. Raa­ma­tu­te val­mis­ta­mise juu­res kom­bi­nee­rib ta na­tu­raal­set nah­ka eri­ne­va­te materjalidega

TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holmRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Jä­ne­da nip­lis­pit­si klu­bi esit­leb: „Meie jõu­lueh­ted“. Näi­tu­sel on nip­lis­pit­si teh­ni­kas kuuseehted.

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Ha­ru­ko­gud pü­ha­de ajalRead More »