21. no­vemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Jä­ni­jõ­gi“. Uudis­ta­da saab va­nemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning hu­vi­ta­vaid ja ka­su­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu li­sa­vad sõ­na­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jä­ne­da ve­si­ves­kis toi­mu­nud „Ko­du­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jä­ne­da raamatukogu.

17. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kin­da­ki­ri“. Näi­tu­se idee tek­kis va­ja­du­sest ot­si­da ka­pist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud kä­pi­kuid, mõni veel va­naema koo­tud­ki. Li­saks raa­ma­tu­ko­gu lu­ge­ja­te poolt ko­dust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud ku­du­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni mee­le­olu­kas kin­d­aluu­le­tus ka.

9. no­vemb­ril 2022. a kell 18.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus sünd­mus „Loo­dus, minu kodu“. Kok­ku­saa­mi­ne õpe­ta­ja, koo­li­ta­ja ja ju­tu­vest­ja Ena Met­sa­ga. Ena lood rää­givad ini­m­ese suh­test loo­du­se­ga, iga­ühel on see ju eri­nev, ome­ti ei saa me loo­duse­ta ela­da, ei saa ela­da te­mast väl­jas­pool. Nal­ja­kad, hir­mu­ta­vad, in­tiim­sed ja oo­ta­ma­tud koh­tu­mised puu­de ja tai­me­de, vih­ma ja päi­ke­se­ga täi­da­vad seda

Loo­dus, minu koduRead More »

10. sep­temb­rist 28. ok­toob­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Jä­ni­jõ­gi“. Näi­tu­sel on va­nemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid, hu­vi­ta­vaid ja ka­su­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu li­sa­vad sõ­na­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jä­ne­da ve­si­ves­kis toi­mu­vast „Ko­du­jõe päevast“.

Head foto- ja loo­dus­hu­vi­li­sed! Kut­su­me teid osa­le­ma fo­to­kon­kur­sil seo­ses oma ko­du­jõe­ga ja sa­mu­ti va­na­de fo­to­de ko­gu­mises seo­ses Jä­ni­jõe­ga. Fo­to­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne ko­du­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõ­bu­sa te­ge­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lä­he­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toi­me­ta­mas. Fo­to­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jä­ni­jõe ääres, vaid

Minu eri­li­ne ko­du­jõ­giRead More »

27. juu­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus rah­va­riie­test. MTÜ Loo­me­töö rah­va­riie­te val­mis­ta­mise kur­su­se lõ­pu­tööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioo­ni­li­se­le su­ve­näi­tu­se­le Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu puh­ku­se ajal ja nä­da­la­va­he­tus­tel on või­ma­lus näi­tust kü­las­ta­da he­lis­ta­des ette Luu­le Nurgale.

17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Leh­ma­de var­ja­tud elu“. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on ko­gu­ne­nud eri­ne­va di­sai­ni­ga põ­ne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter lä­heb põhja!

28. märt­sist 22. ap­ril­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta pu­hul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. ap­ril­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu ko­gu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu ju­tus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tudRead More »

25. märt­sist 14. ap­ril­li­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ko­gu­de pär­lid: Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta üks suu­ri ühiseid näi­tusi on ko­gu­de „pär­li­te“ eks­po­nee­ri­mi­ne. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on nen­deks eri­li­se saa­mis­loo­ga ta­va­li­sed raa­ma­tud ning ta­va­li­se saa­mis­loo­ga eri­li­sed, va­nad, ha­rul­da­sed, pü­hen­dus­te­ga ja temp­li­te­ga raamatud.

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ole­me si­nu­ga, Uk­rai­na!“. Toe­ta­me uk­rain­lasi ja ko­su­ta­me meelt lu­ge­des Uk­rai­na kir­jan­dust ja Uk­rai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Li­sa­tud on in­fo­ma­ter­jal Uk­rai­na toe­ta­mise võimalustest.

10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Aas­ta loom on pruun­ka­ru“. Pruun­ka­ru va­li­ti 2022. aas­ta loo­maks MTÜ Aas­ta Loom eest­ve­da­misel. Karu­aas­tal proo­vi­tak­se anda üle­vaa­det sel­lest, mil­list elu Ees­ti ka­rud ela­vad, kui pal­ju neid meie metsa­des on ning miks on nen­de ar­vu­kus kas­va­mas. Näi­tu­sel on väl­jas met­saot­ti tut­vus­ta­vad loo­dus­raa­ma­tud, aga ka ju­tu­raa­ma­tud väi­ke­s­te­le ja

Aas­ta loom on pruun­ka­ruRead More »

3. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Vä­ja­ot­sa talu maa­li­näi­tus. Väl­ja­ot­sa talu har­ras­tus­kunst­nik Kers­ti Uude­kül­li vär­vi­ki­re­vad maa­lid. Va­li­kus on nii kau­neid loo­dus­vaa­teid kui ka mee­le­pä­ra­seid pil­te abst­rakt­se kuns­ti austajatele.

6. det­semb­rist 2021. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Jä­ne­da nip­lis­pit­si klu­bi esit­leb: „Meie jõu­lueh­ted“. Näi­tu­sel on nip­lis­pit­si teh­ni­kas kuuseehted.

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Ha­ru­ko­gud pü­ha­de ajalRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Loo­dus­li­kud pü­ha­pai­gad“. Fo­to­näi­tus „Uura­li rah­vas­te loo­dus­li­kud pü­ha­pai­gad“ on Fen­­no-Ug­­ria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tut­vus­tab Uura­li rah­vas­te loo­dus­lik­ke pü­ha­pai­ku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.