27. juu­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus rah­va­riie­test. MTÜ Loo­me­töö rah­va­riie­te val­mis­ta­mise kur­su­se lõ­pu­tööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioo­ni­li­se­le su­ve­näi­tu­se­le Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu puh­ku­se ajal ja nä­da­la­va­he­tus­tel on või­ma­lus näi­tust kü­las­ta­da he­lis­ta­des ette Luu­le Nurgale.

17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Leh­ma­de var­ja­tud elu“. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on ko­gu­ne­nud eri­ne­va di­sai­ni­ga põ­ne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter lä­heb põhja!

28. märt­sist 22. ap­ril­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta pu­hul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. ap­ril­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu ko­gu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu ju­tus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tudRead More »

25. märt­sist 14. ap­ril­li­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ko­gu­de pär­lid: Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta üks suu­ri ühiseid näi­tusi on ko­gu­de „pär­li­te“ eks­po­nee­ri­mi­ne. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on nen­deks eri­li­se saa­mis­loo­ga ta­va­li­sed raa­ma­tud ning ta­va­li­se saa­mis­loo­ga eri­li­sed, va­nad, ha­rul­da­sed, pü­hen­dus­te­ga ja temp­li­te­ga raamatud.

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ole­me si­nu­ga, Uk­rai­na!“. Toe­ta­me uk­rain­lasi ja ko­su­ta­me meelt lu­ge­des Uk­rai­na kir­jan­dust ja Uk­rai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Li­sa­tud on in­fo­ma­ter­jal Uk­rai­na toe­ta­mise võimalustest.

10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Aas­ta loom on pruun­ka­ru“. Pruun­ka­ru va­li­ti 2022. aas­ta loo­maks MTÜ Aas­ta Loom eest­ve­da­misel. Karu­aas­tal proo­vi­tak­se anda üle­vaa­det sel­lest, mil­list elu Ees­ti ka­rud ela­vad, kui pal­ju neid meie metsa­des on ning miks on nen­de ar­vu­kus kas­va­mas. Näi­tu­sel on väl­jas met­saot­ti tut­vus­ta­vad loo­dus­raa­ma­tud, aga ka ju­tu­raa­ma­tud väi­ke­s­te­le ja

Aas­ta loom on pruun­ka­ruRead More »

3. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Vä­ja­ot­sa talu maa­li­näi­tus. Väl­ja­ot­sa talu har­ras­tus­kunst­nik Kers­ti Uude­kül­li vär­vi­ki­re­vad maa­lid. Va­li­kus on nii kau­neid loo­dus­vaa­teid kui ka mee­le­pä­ra­seid pil­te abst­rakt­se kuns­ti austajatele.

6. det­semb­rist 2021. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Jä­ne­da nip­lis­pit­si klu­bi esit­leb: „Meie jõu­lueh­ted“. Näi­tu­sel on nip­lis­pit­si teh­ni­kas kuuseehted.

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Ha­ru­ko­gud pü­ha­de ajalRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Loo­dus­li­kud pü­ha­pai­gad“. Fo­to­näi­tus „Uura­li rah­vas­te loo­dus­li­kud pü­ha­pai­gad“ on Fen­­no-Ug­­ria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tut­vus­tab Uura­li rah­vas­te loo­dus­lik­ke pü­ha­pai­ku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.

29. no­vemb­rist 21. det­semb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Pä­ka­pi­kud jõu­lu ootel“. Juba lu­ge­ma­tul ar­vul,pä­ka­pik­ke ki­ki­var­vul,lii­gub maal ja lii­gub lin­nas,ise pi­si­ke kui kin­nas! Pä­ka­pi­kud jõud­sid ka Tam­sa­lu raa­ma­tu­kok­ku. Aas­ta­te jook­sul ko­gu­tud kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt Elle Nurmsalult.

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

15. ok­toob­rist 30. no­vemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tere tu­le­mast muumi­de maa­il­ma!“. On Muu­mi­maal uk­sed ja sü­da­med val­la. Üks hääl hui­kab üle­valt, pil­ve­dest alla: „Hei muu­mid! Sõp­ru kuis hoi­da, sa va­hel ei tea, seda on muumi­delt õp­pi­da hea! Hei muu­mid! …“ Pool­tel Soo­me pe­re­del on ka­su­tusel muumi­de kruusid. Aas­ta­te jook­sul on ka Ees­tis muumi­de kruusid

Tere tu­le­mast muumi­de maa­il­ma!Read More »

1. ok­toob­rist 30. no­vemb­ri­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Va­li­tud het­ked. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 100“. Kui pal­ju ime­li­si het­ki ja sünd­mu­si ma­hub sa­jas­se aas­ta­s­se! Ning ikka ta­ha­me mee­nu­ta­da kõi­ge pa­re­maid, kõi­ge ilu­samaid ja keh­ve­mad pi­gem ära unus­ta­da. Mil­li­ne ve­da­mi­ne, kui õn­nes­tub ta­ba­da ja tal­le­ta­da mär­gili­si ja arm­said juh­tu­mi­si. Pal­ju roh­kem neist on jää­nud vaid sünd­mus­te tunnistajate

Va­li­tud het­ked. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 100Read More »