27. juu­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus rah­va­riie­test. MTÜ Loo­me­töö rah­va­riie­te val­mis­ta­mise kur­su­se lõ­pu­tööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioo­ni­li­se­le su­ve­näi­tu­se­le Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu puh­ku­se ajal ja nä­da­la­va­he­tus­tel on või­ma­lus näi­tust kü­las­ta­da he­lis­ta­des ette Luu­le Nurgale.

25. märt­sist 14. ap­ril­li­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ko­gu­de pär­lid: Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta üks suu­ri ühiseid näi­tusi on ko­gu­de „pär­li­te“ eks­po­nee­ri­mi­ne. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on nen­deks eri­li­se saa­mis­loo­ga ta­va­li­sed raa­ma­tud ning ta­va­li­se saa­mis­loo­ga eri­li­sed, va­nad, ha­rul­da­sed, pü­hen­dus­te­ga ja temp­li­te­ga raamatud.

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ole­me si­nu­ga, Uk­rai­na!“. Toe­ta­me uk­rain­lasi ja ko­su­ta­me meelt lu­ge­des Uk­rai­na kir­jan­dust ja Uk­rai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Li­sa­tud on in­fo­ma­ter­jal Uk­rai­na toe­ta­mise võimalustest.

10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Aas­ta loom on pruun­ka­ru“. Pruun­ka­ru va­li­ti 2022. aas­ta loo­maks MTÜ Aas­ta Loom eest­ve­da­misel. Karu­aas­tal proo­vi­tak­se anda üle­vaa­det sel­lest, mil­list elu Ees­ti ka­rud ela­vad, kui pal­ju neid meie metsa­des on ning miks on nen­de ar­vu­kus kas­va­mas. Näi­tu­sel on väl­jas met­saot­ti tut­vus­ta­vad loo­dus­raa­ma­tud, aga ka ju­tu­raa­ma­tud väi­ke­s­te­le ja

Aas­ta loom on pruun­ka­ruRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Jä­ne­da nip­lis­pit­si klu­bi esit­leb: „Meie jõu­lueh­ted“. Näi­tu­sel on nip­lis­pit­si teh­ni­kas kuuseehted.

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Ha­ru­ko­gud pü­ha­de ajalRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Loo­dus­li­kud pü­ha­pai­gad“. Fo­to­näi­tus „Uura­li rah­vas­te loo­dus­li­kud pü­ha­pai­gad“ on Fen­­no-Ug­­ria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tut­vus­tab Uura­li rah­vas­te loo­dus­lik­ke pü­ha­pai­ku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

1. ok­toob­rist 30. no­vemb­ri­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Va­li­tud het­ked. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 100“. Kui pal­ju ime­li­si het­ki ja sünd­mu­si ma­hub sa­jas­se aas­ta­s­se! Ning ikka ta­ha­me mee­nu­ta­da kõi­ge pa­re­maid, kõi­ge ilu­samaid ja keh­ve­mad pi­gem ära unus­ta­da. Mil­li­ne ve­da­mi­ne, kui õn­nes­tub ta­ba­da ja tal­le­ta­da mär­gili­si ja arm­said juh­tu­mi­si. Pal­ju roh­kem neist on jää­nud vaid sünd­mus­te tunnistajate

Va­li­tud het­ked. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 100Read More »

13. sep­temb­ril 2021. a kell 10 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hom­mik Anti Saa­re­ga. Kauaoo­da­tud koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Anti Saa­re­ga, vah­va­te Pär­­di-lu­­gu­­de ning mit­me­te teis­te las­te­raa­ma­tu­te au­toriga Jä­ne­da Koo­li õpi­las­te­le ning teis­te­le hu­vi­lis­te­le. Kell 11.15 koh­tu­mi­ne Anti Saa­re­ga Leht­se raamatukogus.

5. juu­list 31. au­gus­ti­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ees­ti va­na­sõ­nad“. Jä­ne­da los­sis hil­ju­ti re­no­vee­ri­tud 2. kor­ru­se ko­ri­do­ri sein­tel saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti va­na­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes ho­biks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põ­hi­li­selt ak­rüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on si­le­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”,

Ees­ti va­na­sõ­nadRead More »

Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on 1. juu­nist kuni au­gus­ti lõ­puni 2021. a üle­val jär­je­kord­ne läbi suve kes­tev kä­si­töö­näi­tus. MTÜ Loo­me­töö nip­lis­pit­si klu­bil täi­tub tä­na­vu 15. te­ge­vus­aas­ta. Juu­be­li pu­hul on raa­ma­tu­ko­gus üle­val su­ve­näi­tus, kus nip­lis­pit­si meist­rid on vaa­ta­miseks väl­ja pan­nud pee­nes teh­ni­kas val­mi­nud tööd: sal­lid, li­ni­kud, pae­lad, kr­aed, leh­vi­kud, rä­ti­kud … Näi­tus jääb ava­tuks au­gus­ti lõpuni.

22. ap­ril­list 28. mai­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Koo­li­raa­ma­tu­ko­gu“. Tä­na­ne 100-aas­­ta­­ne Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu sün­dis Põh­ja-Ees­­ti Põl­lu­töö­koo­li õpi­ku­te kogu põh­jal. Pea­ae­gu 80 aas­tat te­gut­ses kogu amet­li­kult koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­na ning suu­rem osa fon­dist koos­nes õpi­ku­test. Sel­les nos­tal­gi­li­ses väl­ja­pa­ne­kus ongi mõ­ned va­nemad ja uuemad õpi­kud, mil­le­st am­mu­ta­sid tead­mi­si põl­lu­töö­koo­li õpi­lased. Õpi­ku­fon­di komp­lek­tee­ri­mi­ne ja hal­da­mi­ne oli läbi ae­ga­de raamatukoguhoidja

Koo­li­raa­ma­tu­ko­guRead More »

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVA­TUD! Keh­tib si­se­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Sa­mu­ti tu­leb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te kü­las­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des lu­ba­tud. Hu­vi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu si­se­ruumi­des on lu­ba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te pu­hul, kes on lu­ba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

Tin­gi­tu­na ko­roo­na­vii­ru­se laiast le­vi­kust ja va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da te­le­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu uk­selt ning Ta­pal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks ka­su­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24÷7). Tea­vi­kuid ta­gas­ta­da saab sa­mu­ti raa­ma­tu­ko­gu uk­sel ning Ta­pal ja Tam­sa­lus ka raamatute

Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021Read More »

12. veebruarist 5. märt­si­ni Jä­ne­da par­gi pin­ki­del näi­tus „Par­gi­luu­le“. Tal­vi­ses par­gis ja­lu­ta­des ja mil­jo­ni­vaa­det nau­ti­des li­sa­vad mee­le­olu pin­ki­de sel­ja­tu­ge­de­le pai­gu­ta­tud tahv­li­ke­sed Ees­ti au­to­ri­te loo­dus­luu­le­ga. 7 pin­ki ja 7 luu­le­tust ning kui veab, siis ka kar­ged lu­me­kris­tal­lid ja päi­ke­se­pais­te. Ka sel­le näi­tu­se­ga tä­his­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. sünnipäeva.

25. jaa­nua­rist 5. märt­si­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Vaa­teid mi­ne­vik­ku. Eks­liib­ris“. See on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 100. te­gut­se­mis­aas­ta­le pü­hen­da­tud näi­tus­te­sar­ja esi­me­ne väl­ja­pa­nek.Ees­tis ha­ka­ti neid oma­ni­ku­mär­gi­seid laie­malt pro­pa­gee­ri­ma umbes 100 aas­tat ta­gasi. Sa­mu­ti on eks­liib­ris sel­li­ne väi­ke le­he­ke, mil­le abil väär­tus­tab oma­nik raa­ma­tut, tun­nis­ta­des sel­le just­kui pe­re­kon­da kuu­lu­vaks. Sar­na­selt väär­tus­tab ka iga raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­id, an­des nei­le oma

Vaa­teid mi­ne­vik­ku. Eks­liib­risRead More »

18. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kir­ja­tud kin­dad“. Näi­tus kä­sit­si koo­tud kir­ju­test kin­nas­test. Kül­mal ajal pea­vad ikka soo­jad kä­pi­kud käes ole­ma. Kui Sul neid veel ei ole, siis näi­tu­sel ole­va­telt kin­nas­telt ja kin­da­raa­ma­tu­test leiad to­re­daid mustreid. Ai­nult võta kät­te ja hak­ka kuduma!