5. juu­list 31. au­gus­ti­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ees­ti va­na­sõ­nad“. Jä­ne­da los­sis hil­ju­ti re­no­vee­ri­tud 2. kor­ru­se ko­ri­do­ri sein­tel saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti va­na­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes ho­biks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põ­hi­li­selt ak­rüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on si­le­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”,

Ees­ti va­na­sõ­nadRead More »

15. ok­toob­ril kell 17.00 Jä­ne­da los­si saa­lis Jä­ne­da küla es­ma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne. Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) su­lest il­mus 2016. a ma­hu­kas ro­maan „Mura. Lee­git­se­vad mä­les­tused“ („Mou­ra. La mé­moi­re incen­diée“). Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Uk­rai­na pä­ritolu aris­tok­raat Ma­ria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, pa­ru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895−1974), Ees­tis tun­tud kui Jä­ne­da vii­ma­ne mõisaproua.

Jä­ne­da küla es­ma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päevRead More »

4. sep­temb­rist 30. det­semb­ri­ni 2019. a on Jä­ne­da los­si 1. kor­ru­sel Jaa­ni­ka Ja­las­ti fo­to­näi­tus.

Jaa­ni­ka Ja­last on Jä­ne­dal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud tü­tar­laps, kel­le fo­tograa­fiahu­vi on prae­gu­seks haa­ra­nud suu­re osa tema politseinikuametist. …

25. veebruarist 1. juu­ni­ni on Jä­ne­da los­si keld­ris ja ta­ga­trep­pi­del Jä­ne­da Koo­li 8. ja 9. klas­si õpi­las­te näi­tus „Aeg ja ruum“.

Näi­tus loo­di „EV 100: Tee­me Ees­ti­le kin­gi­tusi“ pro­jek­ti „Kunst raa­ma­tu­kok­ku“ raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Ees­ti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noortekultuurist. …

25. ok­toob­ril kell 13.00 ju­hendab Anu Jo­nuks mä­lu­tree­nin­gut. Üri­tus toi­mub Jä­ne­da los­sis, so­bib igas eas ini­mes­te­le ja on ta­su­ta. Üht­asi tä­his­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täis­kas­va­nud Õp­pi­ja Nädalat.

25. sep­temb­rist 30. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ra­hu­tud Ju­kud“. Väl­ja­pa­nek ae­gu­ma­tu­test ning tä­na­päe­vas­test koolilu­gu­dest. Raa­ma­tud on abiks 4. klas­si­le, kes osale­vad et­te­lu­ge­mise võist­lusel „Kõik on kõi­ge tar­ge­mad“ ning teis­te­le­gi vah­va­te koo­li­jut­tu­de austajatele.

1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jä­ne­da los­si II kor­ru­se õp­pe­klas­sis loeng ja prak­ti­li­ne õpe „Minu or­na­men­taal­ne“. Kris­ti­na Ra­jan­do loeng ja prak­ti­li­ne õp­pus Ees­ti va­nemast pä­rand­kul­tuu­rist pä­rit mär­ki­dest ja or­na­men­ti­kast. Koos­töös Luu­le Nur­ga ja MTÜ Loometööga.