13. sep­temb­ril 2021. a kell 10 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hom­mik Anti Saa­re­ga. Kauaoo­da­tud koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Anti Saa­re­ga, vah­va­te Pär­­di-lu­­gu­­de ning mit­me­te teis­te las­te­raa­ma­tu­te au­toriga Jä­ne­da Koo­li õpi­las­te­le ning teis­te­le hu­vi­lis­te­le. Kell 11.15 koh­tu­mi­ne Anti Saa­re­ga Leht­se raamatukogus.

3. ap­ril­lil kell 13.00 Jä­ne­da los­si saa­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Ju­ha­ni Pütt­se­pa­ga. Ju­ha­ni Pütt­sepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja ai­me­raa­ma­tut mit­mes va­nu­ses las­te­le, kuid mõn­da­gi tema teost võib lii­gi­ta­da pa­ri­mas mõt­tes ko­gu­pe­re­raa­ma­tu­ks. Tal­le on sü­da­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­le­ga. Koh­tu­mise­le Jä­ne­da los­si saa­li on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suured.

16. veebruaril kell 11.00 Jä­ne­da los­sis „Soo­­me-ugri rah­vas­test – kee­lest ja mee­lest“. Näi­tu­se „Vee­lin­nu­rah­vas“ juur­de kuu­luv koh­tu­mi­ne, kus Fen­­no-Ug­­ria Asu­tuse hõi­mu­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Jaak Prozes rää­gib soo­­me-ugri rah­vas­test. Üri­tus toi­mub los­si saalis.