4. det­semb­rist 2020. a kuni 8. jaa­nua­ri­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ei min­git nos­tal­giat!“. Va­nad arm­sad jõu­­lu- ja nää­ri­pü­ha­deks saa­de­tud post­kaar­did on 30–40 aas­tat va­nad ja pä­rit ühe pere ko­du­sest kaar­di­kar­bist. Ei ku­ju­ta need min­git nos­tal­giat ega igat­sust möö­du­nud ae­ga­de, va­hest ehk ai­nult post­kaar­ti­de saat­mise kom­be järele.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja ko­gu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le se­ni­aja­ni ta­su­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tä­hendab va­ja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga sa­mas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud lu­ge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused an­nak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, sa­mas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si lu­ge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli kü­si­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta lu­ge­ja­test. All­pool lü­hi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

11. det­semb­ril 2020. a kell 17.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu. Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põ­ne­va­te har­ras­tus­te­ga te­ge­lev Jä­ne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kon­ti­nen­ti­del ning tema rei­sid on vii­nud teda nii Amee­ri­kas­se, Aasias­se kui Aaf­ri­kas­se. Üheks seni vii­ma­seks ere­daks ela­mu­seks jäi Ki­li­man­ja­ro tipu val­lu­ta­mi­ne. Nen­dest retke­dest, mis tal­le kõi­ge enam hin­ge on

Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tuRead More »

5. no­vemb­rist 4. det­semb­ri­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Hir­­mu- ja õu­dus­lood: kra­ti­jut­tu­dest kü­ber­kol­li­de­ni“. Näi­tus õu­­dus- ja kõ­he­jut­tu­dest. Väl­jas on raa­ma­tud las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le, nii ees­­ti- kui vä­lis­mais­telt au­to­ri­telt, esi­va­ne­ma­te pä­ran­dist ul­me­põ­ne­vi­ke­ni. No­vemb­ri­kuus so­bib ju ikka tur­va­li­se ka­mi­na­tu­le või küün­la­lee­gi pais­tel õu­dus­jut­te nautida.

15. ok­toob­ril kell 17.00 Jä­ne­da los­si saa­lis Jä­ne­da küla es­ma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne. Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) su­lest il­mus 2016. a ma­hu­kas ro­maan „Mura. Lee­git­se­vad mä­les­tused“ („Mou­ra. La mé­moi­re incen­diée“). Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Uk­rai­na pä­ritolu aris­tok­raat Ma­ria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, pa­ru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895−1974), Ees­tis tun­tud kui Jä­ne­da vii­ma­ne mõisaproua.

Jä­ne­da küla es­ma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päevRead More »

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib kü­las­ta­ja­te ta­ga­si­si­det, et veel­gi tõ­hus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, pa­ran­da­da lu­ge­ja­te tee­nin­da­mist.Kü­sit­lus kes­tab ter­ve ok­toob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui pa­ber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus ko­ha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jä­ne­da, Leht­se, Sak­si, As­sa­mal­la ja Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te ka­su­ta­te val­las mi­tut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le ta­ga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii raamatukogu

Hea raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­ja!Read More »

1. sep­temb­rist 30. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ing­li­ma­jad“. Ma­ris Talu meis­ter­da­tud ma­ja­ke­sed, kuhu on kok­ku pan­dud tun­ded, vär­vid, numb­rid, val­gus, head soo­vid ja mä­les­tused. Kõik see moo­dus­tab ter­vi­ku, kuid sa­mas toob esi­le kõi­ge pi­se­mad­ki de­tai­lid. See on tee­kond läbi elu, kesk­kon­na, as­ja­de ja ilu, mis meid ümb­rit­seb, aga mida ala­ti pole sil­ma­ga näha.

8. juu­nist 28. au­gus­ti­ni (juu­lis su­le­tud) 2020. a on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus tra­dit­sioo­ni­li­ne su­vi­ne kä­si­töö­näi­tus – „Ees­ti triip­kood rah­va­riie­tes“.

See­kord koos­neb näi­tus ka­hest osast: Trii­bu­li­sed see­li­kud ning Elve Nur­ga rah­va­rõi­vas­te komplektid.
Näi­tu­se koos­tas Luu­le Nur­ga MTÜ-st Loometöö.

13. märt­sil kell 17.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu“.

Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põ­ne­va­te har­ras­tus­te­ga te­ge­lev Jä­ne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kontinentidel …

20. veebruarist 27. märt­si­ni 2020. a on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus ava­tud uus näi­tus „Ah­ju­soo­jad küp­se­ti­sed“.

Nel­ja­päe­va õh­tu­ti käib Jä­ne­dal koos väi­ke selts­kond ke­raa­mi­ka­hu­vili­si naisi, keda ju­hendab Eha Kauk­ve­re. Näi­tu­sel ole­vad ese­med on vaid väi­ke va­lik nen­de vii­mas­test töö­dest. Tul­ge uudistama!

5. veebruaril 2020. a kell 18:00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Ain Kü­ti­ga.

Kül­la tu­leb Sa­ga­di muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ain Kütt, kes rää­gib oma esik­ro­maa­nist „Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tus“ ja veel mõ­nest kri­mi­naal­sest loost, mis on jää­nud var­ju­le aja­loo hä­ma­ra­tes­se varakambritesse.

17. jaa­nua­rist 31. märt­si­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Suur­lin­na­hald­jad“.

Fo­tograaf Kaisa-Maar­ja Pär­tel ja ko­reog­raaf Ok­sa­na Tral­la on väi­ke­s­te bal­le­ti­tüd­ru­ku­te ja noo­re bal­le­ti­õpi­la­se­ga loo­nud hõr­gu fo­to­see­ria suur­lin­nas Brüs­se­lis. Näi­tus val­mis Jõh­vi 2019. a Bal­le­ti­fes­ti­va­li ajaks.

17. jaa­nua­rist 21. veebruari­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rah­va­jutt on vah­va jutt“.

2020. aas­ta on kuu­lu­ta­tud Ees­ti rah­va­ju­tu aas­ta­ks. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kus on va­nad head lood, mis kõ­ne­ta­vad igas va­nu­ses ju­tu­nau­ti­ja­id. Miks mit­te neid uues­ti üle lu­ge­da ja noo­re­ma­te­le­gi edasi rää­ki­da. Näi­tus on kau­nis­ta­tud Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te lillevinjettidega.

16. jaa­nua­rist 21. veebruari­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Lem­mik­raa­ma­tud Nu­kit­sa kon­kur­sil“.

Ala­nud on XV Nu­kit­sa kon­kurss. Raa­ma­tu­ko­gus on väl­ja pan­dud vii­ma­se kahe aas­ta jook­sul il­mu­nud Ees­ti las­te- ja noor­te­kir­jan­duse pa­re­mik. Võist­lusel kon­ku­ree­rib 100 raa­ma­tut. Võist­le­vad kir­ja­nik ja kunst­nik. Oma lem­mi­k­u­te poolt saab hää­le­ta­da 23. veebruari­ni nii se­de­li­te­ga kui e‑keskkonna kau­du Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se ko­du­lehel.

6.–31. jaa­nua­ri­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Aas­ta loom on sa­la­pä­ra­ne nahk­hiir“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tä­na­vu­sest aas­ta loo­mast – nahk­hii­rest. Nahk­hiir on hu­vi­tav ja oma­pä­ra­ne: ta on ai­nus ime­ta­ja, kes lendab, ta ka­su­tab orien­tee­ru­miseks kajalokatsiooni, …