17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Leh­ma­de var­ja­tud elu“. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on ko­gu­ne­nud eri­ne­va di­sai­ni­ga põ­ne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter lä­heb põhja!

3. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Vä­ja­ot­sa talu maa­li­näi­tus. Väl­ja­ot­sa talu har­ras­tus­kunst­nik Kers­ti Uude­kül­li vär­vi­ki­re­vad maa­lid. Va­li­kus on nii kau­neid loo­dus­vaa­teid kui ka mee­le­pä­ra­seid pil­te abst­rakt­se kuns­ti austajatele.

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Ha­ru­ko­gud pü­ha­de ajalRead More »

29. no­vemb­rist 21. det­semb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Pä­ka­pi­kud jõu­lu ootel“. Juba lu­ge­ma­tul ar­vul,pä­ka­pik­ke ki­ki­var­vul,lii­gub maal ja lii­gub lin­nas,ise pi­si­ke kui kin­nas! Pä­ka­pi­kud jõud­sid ka Tam­sa­lu raa­ma­tu­kok­ku. Aas­ta­te jook­sul ko­gu­tud kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt Elle Nurmsalult.

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

15. ok­toob­rist 30. no­vemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tere tu­le­mast muumi­de maa­il­ma!“. On Muu­mi­maal uk­sed ja sü­da­med val­la. Üks hääl hui­kab üle­valt, pil­ve­dest alla: „Hei muu­mid! Sõp­ru kuis hoi­da, sa va­hel ei tea, seda on muumi­delt õp­pi­da hea! Hei muu­mid! …“ Pool­tel Soo­me pe­re­del on ka­su­tusel muumi­de kruusid. Aas­ta­te jook­sul on ka Ees­tis muumi­de kruusid

Tere tu­le­mast muumi­de maa­il­ma!Read More »

2.–30. sep­temb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos“. Näi­tus an­nab põ­gu­sa üle­vaa­te Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud sünd­mus­te koh­ta. Sa­mas ju­tus­ta­vad pil­did mei­le, mida raa­ma­tu­ko­gud pea­le kir­jan­duse lae­nu­ta­mise oma lu­ge­ja­te­le pa­ku­vad: toi­mu­vad koh­tu­mised kir­ja­ni­ke ja kunst­ni­ke­ga, kor­ral­da­tak­se raa­­ma­­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, pa­ku­tak­se IT-alast nõus­ta­mist, tut­vus­ta­tak­se ko­du­kan­di ini­mes­te te­ge­mi­si ja otse loo­mu­li­kult pa­ku­tak­se las­te­le erinevaid

100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loosRead More »

26. jaa­nua­rist 31. mai­ni 2021. a As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus ja 17. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Vär­vi­li­ne tae­vas As­sa­mal­las“. Näi­tu­sel ko­ha­li­ku ela­ni­ku pil­dis­ta­tud fo­tod vär­vi­li­sest tae­vast, eri­ne­va­test pil­ve­dest. Kõik fo­tod teh­tud Assamallas.

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVA­TUD! Keh­tib si­se­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Sa­mu­ti tu­leb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te kü­las­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des lu­ba­tud. Hu­vi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu si­se­ruumi­des on lu­ba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te pu­hul, kes on lu­ba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

Tin­gi­tu­na ko­roo­na­vii­ru­se laiast le­vi­kust ja va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da te­le­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu uk­selt ning Ta­pal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks ka­su­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24÷7). Tea­vi­kuid ta­gas­ta­da saab sa­mu­ti raa­ma­tu­ko­gu uk­sel ning Ta­pal ja Tam­sa­lus ka raamatute

Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021Read More »

1. veebruarist 13. märt­si­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Nuk­ku­de ime­li­ne maa­ilm“. Nukk on olu­li­ne män­gu­kaas­la­ne. Osa nuk­ke pa­ku­vad män­gu­rõõ­mu paa­riks kuuks või aas­ta­ks, kuid on nuk­ke, mida hoitak­se hoo­li­kalt al­les. Näi­tu­se­le too­dud nu­kud on väga stiil­sed, sest nen­de nägu ja rii­ded on de­tai­li­de­ni läbi mõel­dud. Kol­lekt­sioo­ni oma­nik elab Tam­sa­lus ning on ko­gu­nud neid nukke

Nuk­ku­de ime­li­ne maa­ilmRead More »

4.–30. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Moo­ni­de mitu pa­let“. Kol­lekt­sioo­ne on mit­me­su­gu­seid, ole­neb ko­gu­ja hu­vist. Raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks ese­meid „moo­nitõp­pe hai­ges­tu­nud“ kol­lekt­sio­nää­rilt, kes elab ja töö­tab Pärnus.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja ko­gu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le se­ni­aja­ni ta­su­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tä­hendab va­ja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga sa­mas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud lu­ge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused an­nak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, sa­mas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si lu­ge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli kü­si­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta lu­ge­ja­test. All­pool lü­hi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

4. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de pil­did kunst­nik Made Bal­ba­tilt. Tam­sa­lu Raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta di­gig­raa­fi­ka näi­tust klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de ai­ne­tel. Kunst­nik loo­dab, et pil­did pa­ku­vad ära­tund­mis­rõõ­mu nii suur­te­le kui väikestele.

20. ok­toob­rist 28. no­vemb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ger­ri Org­ma au­to­ri­nuk­ku­de näi­tus. Jõh­vi raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas töö­tav Ger­ri Org­ma hak­kas au­to­ri­nuk­ke te­ge­ma juba aas­ta­id ta­gasi. Nuku val­mis­ta­mi­ne saab al­gu­se ideest, ai­nest võib anda nii kir­jan­dus­klas­si­ka kui iga­päe­va­elu. Iga nukk on ise­moo­di kuns­ti­teos, ju­tus­ta­des oma isi­ku­pä­ra­se loo. Au­tor näi­tab, kui­das eri­ne­va­test ma­ter­ja­li­dest on või­ma­lik luua ime­li­selt põnevaid

Ger­ri Org­ma au­to­ri­nuk­ku­de näi­tusRead More »

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib kü­las­ta­ja­te ta­ga­si­si­det, et veel­gi tõ­hus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, pa­ran­da­da lu­ge­ja­te tee­nin­da­mist.Kü­sit­lus kes­tab ter­ve ok­toob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui pa­ber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus ko­ha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jä­ne­da, Leht­se, Sak­si, As­sa­mal­la ja Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te ka­su­ta­te val­las mi­tut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le ta­ga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii raamatukogu

Hea raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­ja!Read More »