Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. […]

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVA­TUD! Keh­tib si­se­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Sa­mu­ti tu­leb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te kü­las­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des lu­ba­tud. Hu­vi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu si­se­ruumi­des on lu­ba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te pu­hul, kes on lu­ba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

Tin­gi­tu­na ko­roo­na­vii­ru­se laiast le­vi­kust ja va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da te­le­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu uk­selt ning Ta­pal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks ka­su­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24÷7). Tea­vi­kuid ta­gas­ta­da saab sa­mu­ti raa­ma­tu­ko­gu uk­sel ning Ta­pal ja Tam­sa­lus ka raamatute

Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021Read More »

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja ko­gu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le se­ni­aja­ni ta­su­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tä­hendab va­ja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga sa­mas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud lu­ge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused an­nak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, sa­mas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si lu­ge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli kü­si­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta lu­ge­ja­test. All­pool lü­hi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib kü­las­ta­ja­te ta­ga­si­si­det, et veel­gi tõ­hus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, pa­ran­da­da lu­ge­ja­te tee­nin­da­mist.Kü­sit­lus kes­tab ter­ve ok­toob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui pa­ber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus ko­ha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jä­ne­da, Leht­se, Sak­si, As­sa­mal­la ja Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te ka­su­ta­te val­las mi­tut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le ta­ga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii raamatukogu

Hea raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­ja!Read More »

Rii­gi In­fo­süs­tee­mi Ame­ti (RIA) üles­kut­sel ava­tak­se 20. no­vemb­ril 2019. a pal­ju­des Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­des „IT-vaat­lik­ku­se“ nõu­an­de­punk­tid. Ka Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud võ­ta­vad akt­sioo­ni­st osa.

Ole IT-vaat­lik“ on kü­ber­tur­va­li­su­se kam­paa­nia, mis kes­ken­dub kü­ber­tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le va­nema­ealis­te seas, kes ei ole seal­se­test oh­tu­dest nii häs­ti in­for­mee­ri­tud. Kam­paa­nia ko­du­leht www.itvaatlik.ee koondab liht­sad nõu­an­ded tur­va­li­selt in­ter­ne­tis toimetamiseks.

Tapa vallaraamatukogu

Ava­tud E‑R 11–18.
AIP ava­tud T‑R 10–18, L 10–15.
Lau­päe­vi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id ta­gas­ta­da ja ka lae­nu­ta­da (väi­ke va­lik ole­mas ko­ha­peal, sa­mas saab ka ette tellida).