Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja ko­gu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le se­ni­aja­ni ta­su­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tä­hendab va­ja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga sa­mas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud lu­ge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused an­nak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, sa­mas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si lu­ge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli kü­si­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta lu­ge­ja­test. All­pool lü­hi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

Tapa vallaraamatukogu

Ava­tud E‑R 11–18.
AIP ava­tud T‑R 10–18, L 10–15.
Lau­päe­vi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id ta­gas­ta­da ja ka lae­nu­ta­da (väi­ke va­lik ole­mas ko­ha­peal, sa­mas saab ka ette tellida).

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu 24.–26.12.2018 – su­le­tud 27.–28.12.2018 – ava­tud 11–18 29.12.2018 – ava­tud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – su­le­tud Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 18.12.2018–04.01.2019 – su­le­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 24.12.2108–01.01.2019 – su­le­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gu 25.–26.12.2018 – su­le­tud 28.12.2018 – ava­tud 10–15 01.01.2019 – suletud

Kui meel­divad lap­sed ja raa­ma­tud, siis oota­me just Sind!

Pea­mised tööülesanded:

  • lu­ge­ja­tee­nin­dus: pä­rin­gu­te­le vas­ta­mi­ne, lu­ge­ja­te abistamine/juhendamine
  • las­te­le ja noor­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tun­di­de, kir­jan­dusü­ri­tus­te, ‑näi­tus­te al­ga­ta­mi­ne ja läbiviimine
  • töö raa­ma­tu­fon­di­ga
  • tee­nus­te ja ko­gu­de tut­vus­ta­mi­ne (eks­kur­sioo­nid, ka­su­ta­ja­koo­li­tus, näi­tu­sed jms)

4. ap­ril­lil 2017 alus­ta­si­me luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loe­me sa­ja­ni“. Ees­tis on pal­ju häid luu­le­ta­ja­id, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kah­ju oleks sel­li­ne anne ja va­ran­dus las­ta kaot­si min­na. Luu­le­raa­ma­tud lau­sa oota­vad riiu­list väl­ja pää­se­mist ja vär­si­read ette lu­ge­mist-kuu­la­mist. Luu­le­tu­sed on tõe­li­ne lu­ge­mise maius­pa­la. Kui õige tä­his­taks Ees­ti Va­ba­rii­gi täht­sat sün­ni­päe­va las­te­luu­le lu­ge­mise ja le­vi­ta­mi­se­ga! (Tões­ti, milleks

Loe­me sa­ja­ni“Read More »

Seo­ses Leht­se kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. ok­toob­rist aju­ti­selt va­nas asu­ko­has Rä­ga­ve­re tee 11. Raa­ma­tu­ko­gu on ava­tud E‑R 10–18; L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val su­le­tud. Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tu­le­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis pa­ku­ta­vad tee­nu­sed ta­va­pä­ra­sest ta­ga­si­hoid­li­ku­mad. Raa­ma­tu­ko­gus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõel­nud ole­me ka õpilastele,

Tä­he­le­pa­nu Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­jad!Read More »

28. ok­toob­ril Ul­vis toi­mu­nud Lää­­ne-Vi­­ru­­maa raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja ja anti üle maa­kon­na aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 au­hind, mil­le päl­vis Ere Käär­maa. Au­hin­na an­dis üle Ees­ti Va­ba­rii­gi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar. Ere Käär­maa­le tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külg­ne ja ak­tiiv­ne te­ge­vus raa­ma­tu­ko­gu üri­tus­te ja näi­tus­te kor­ral­da­misel ning lä­bi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõu­du oma põ­hi­töö kõr­valt Tapa linnaraamatukogus

Lää­ne-Vi­ru­maa aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 – Ere Käär­maaRead More »

Seo­ses la­m­­mu­­tus- ja ehi­tus­töö­de­ga saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gus­se si­se­ne­da ars­ti­punk­ti ukse kau­du. Raa­ma­tu­ko­gu on edas­pi­di ava­tud ikka ta­va­pä­ra­selt E‑R 10–18 ja L 10–15. Va­ban­da­me eba­meel­di­vus­te pärast!

24. sep­temb­ril kel­la 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­ko­gu­buss Ka­ta­ri­na Jee. Pea­tu­se ajal saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu­bus­si ja bus­sis ole­va­te raa­ma­tu­te­ga ning raa­ma­tu­ko­gu­bus­si töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te­ga. Või­ma­lik on kü­si­da Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu tee­nus­te koh­ta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te poolt pa­ku­ta­vad koo­li­tu­sed, e‑raamatute lae­na­mi­ne ja e‑raamatukogu ELLU) ning õp­pi­da ka­su­ta­ma e‑kataloogi ES­TER. Lap­sed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­ta­da ja pil­te vär­vi­da, tut­vu­da lahedate

Kül­la tu­leb raa­ma­tu­ko­gu­buss Ka­ta­ri­na JeeRead More »

23. no­vemb­rist 27. no­vemb­ri­ni on Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu SU­LE­TUD. Raa­ma­tu­id ta­gas­ta­da ning lae­nu­täht­ae­gu pi­ken­da­da saab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (Koo­li 6, Tapa) ko­ha­peal, te­le­fo­nil 323 2081 või mei­lit­si

Koo­li­va­hea­ja esi­me­ne es­mas­päev. Väl­ju­mi­ne kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mist. Rong hi­li­neb. Pii­lu­part on tuk­ku­ma jää­nud. Õn­neks on vi­pe­rus­te­ta ko­ha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, ju­hen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöi­d­­la­­hoi­d­ja­id-la­p­­se­va­­ne­maid üle Ees­ti. Tu­le­mu­seks päi­ke­se­li­ne va­heaja­päev las­te­luu­le seltsis üle­rii­gi­li­sel et­lus­kon­kur­sil „El­len Nii­du­ga Mid­ri­maal“. Seits­me­liik­me­li­ne žü­rii, mil­le esi­me­heks Tal­lin­na Üli­koo­li kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­ta­ja Su­lev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuul­­dut-näh­­tut. Tu­le­mu­sed ka­jas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pil­te näeb

Luu­le­rong jõu­dis õn­ne­li­kult lõpp-pea­tu­ses­seRead More »

Es­mas­päe­val, 10. no­vemb­ril 2014 algab XVIII Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal, mis on pü­hen­da­tud tee­ma­le „Trol­lid Põh­ja­las“. Trol­lid on põh­ja­maa tal­ve uduse hä­ma­ru­se ja pi­me­duse loo­ming. Põh­ja­las elut­seb pal­ju trolle, kes ini­me­si oma trol­li­os­kus­te­ga nõiu­vad, võ­lu­vad ja muun­da­vad. On trolle, kes va­ras­ta­vad hõ­be­dat ja kulda ja röö­vivad väi­ke­seid lap­si. Trol­lid on osa Põh­ja­la mü­to­loo­giast. Neist on es­ma­kord­selt jut­tu „Va­nemas Ed­das“ aastal

XVIII Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­dalRead More »