Head foto- ja lood­ushuvilised! Kut­sume teid os­ale­ma fo­tokonkur­sil seoses oma ko­du­jõe­ga ja samu­ti vanade fo­tode kogu­mis­es seoses Jäni­jõe­ga. Fo­tokonkur­si teema on „Minu er­i­line ko­du­jõ­gi” ja pilte ootame iga­sugu nur­ga alt. Tegu võib olla näiteks lõbusa tege­vusega jõe ääres, kun­sti­teos jõe lähedal või hoop­is mõni lood­use­lanik toimeta­mas. Fo­tokonkur­si pilt ei pea ole­ma tehtud Jäni­jõe ääres, vaid […]

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­matukogu – see on või­malus­terohke info-ja kogukon­nakeskus, mis on kõig­ile se­ni­a­jani tasu­ta. Kuidas hal­la­ta er­inevaid si­htrüh­mi ja pakku­da muu­tu­vas maail­mas kõig­ile just neile huvi pakku­vat?
Raa­matukogu keskkon­na aren­damine tähendab va­jadust täien­da­da ja li­ht­sus­ta­da er­inevate and­mete ja mater­jalide kätte­saa­davust, aga samas on vaja tea­da in­imeste oo­tusi. Selle tarvis sai­gi tehtud luge­jau­ur­ing, kust saadud vas­tused an­naksid meile või­maluse ka oma tööle värske­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaasates aren­guprot­ses­si luge­jaid ja nende vaatenur­ka. Üle Tapa val­la oli küsimustele vas­ta­jaid 217, s.o 6,6% eelmise aas­ta luge­jat­est. Allpool lühike kokku­võte koos diagrammidega.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

(Eesti)

Tapa vallaraamatukogu

Avatud E‑R 11–18.
AIP avatud T‑R 10–18, L 10–15.
Laupäevi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id tagas­ta­da ja ka laenu­ta­da (väike va­lik ole­mas ko­ha­peal, samas saab ka ette tellida).

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti) Kui meel­divad lapsed ja raa­matud, siis ootame just Sind!

Peamised tööüle­sand­ed:

  • luge­ja­teenin­dus: päringutele vas­t­a­mine, luge­jate abistamine/juhendamine
  • lastele ja noortele raa­matukogutun­dide, kir­jan­dusüri­tuste, ‑näi­tuste al­gat­a­mine ja läbiviimine
  • töö raa­matu­fondi­ga
  • teenuste ja kogude tutvus­t­a­mine (ek­skur­sioonid, ka­su­ta­jakooli­tus, näi­tused jms)

(Eesti) 01.06–03.07.2018 on Sak­si raa­matukogu sule­tud.
Laenutäh­tae­ga saab pik­enda­da Tapa lin­naraa­matuko­gus tele­fonil 323 2081, meili teel või raa­matukogu ko­d­ule­he vahendusel.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 3. ju­ulist — 1. au­gus­ti­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi ko­r­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu va­hen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 4. aprillil 2017 alus­tasime lu­ulele­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loeme sa­jani“. Eestis on palju häid lu­ule­ta­jaid, kes on kir­ju­tanud väga häid lu­ule­tusi. Kahju oleks sell­ine anne

(Eesti) “Loeme sa­jani”Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 6.–10. märtsi­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Pik­endus­soov on või­ma­lik edas­ta­da Tapa lin­naraa­matukogule aadres­sil või tele­fonil 323 2081.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Seoses Lehtse keskuse­hoone ehi­ta­misega asub raa­matukogu alates 19. ok­too­brist ajutiselt vanas asuko­has Rä­ga­vere tee 11. Raa­matukogu on avatud E‑R 10–18; L, P

(Eesti) Tähelepanu Lehtse raa­matukogu külas­ta­jad!Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa In­­ter­neti- ja In­fop­unkt avatud 23. det­sem­bril 10–15, 24. ja 31. det­sem­bril sule­tud. Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogud 23. det­sem­bril avatud 10–15,

Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 28. ok­too­bril Ul­vis toimunud Lääne-Viru­­maa raa­matukoguhoid­ja päe­val ku­u­lu­tati väl­ja ja anti üle maakon­na aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 auhind, mille pälvis Ere Käär­maa. Auhinna

(Eesti) Lääne-Viru­maa aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 — Ere Käär­maaRead More »

Seoses lam­­mu­­tus- ja ehi­tustööde­ga saab alates 21. sep­tem­brist raa­matuko­gusse sis­ene­da ar­stipunk­ti ukse kaudu. Raa­matukogu on edas­pi­di avatud ikka tavapäraselt E‑R 10–18 ja L 10–15. Va­ban­dame ebameel­divuste pärast!

24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee. Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ol­e­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik on küsi­da Tallinna Keskraa­matukogu teenuste ko­h­ta (näiteks raa­matukoguhoid­jate poolt paku­tavad kooli­tused, e‑raamatute lae­namine ja e‑raamatukogu ELLU) ning õp­p­i­da ka­su­ta­ma e‑kataloogi ES­TER. Lapsed saavad raa­matukogubus­sis joon­ista­da ja pilte värvi­da, tutvu­da lahedate

(Eesti) Kül­la tuleb raa­matukogubuss Kata­ri­na JeeRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. no­vem­brist 27. no­vem­bri­ni on Sak­si Raa­matukogu SULE­TUD. Raa­ma­tu­id tagas­ta­da ning laenutäh­taegu pik­enda­da saab Tapa Lin­naraa­matuko­gus (Kooli 6, Tapa) ko­ha­peal, tele­fonil 323

Read More »

Koo­li­va­hea­ja es­imene es­maspäev. Välju­mine kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mist. Rong hi­lineb. Pi­ilu­part on tukku­ma jäänud. Õn­neks on vipe­ruste­ta ko­hale jõud­nud lu­ulel­uge­jad, juhen­da­jad ja hul­gan­isti pöid­la­hoid­­jaid-lap­se­­vane­­maid üle Eesti. Tule­museks päike­se­line va­hea­japäev lastelu­ule selt­sis üleri­ig­ilisel etluskonkur­sil „Ellen Ni­iduga Midri­maal“. Seitsmeli­ik­me­line žürii, mille es­ime­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­nikat­siooni­juht ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll, vaagis põh­ja­likult ku­ul­­dut-näh­­tut. Tule­mused ka­jas­tu­vad pro­tokol­lis. Lu­ulerong jõudis

Lu­ulerong jõud­is õn­nelikult lõpp-pea­tusesseRead More »