15.–21. sep­temb­ri­ni on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

21.–27. juu­li­ni on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

9.–24. juu­ni­ni on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

1. ap­ril­lil kell 18.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus „Nal­ju ees­ti nal­ja­raa­ma­tu­test“. Tä­his­ta­me nal­ja­päe­va ja ka rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va, mil­le motoks on „Igal rah­val oma lood“. Tei­si­päe­va­ne loo­vus­ring 1. ap­rill – ees­ti rah­va nal­jad. 15. ap­rill – ke­vad­pü­ha­de kaar­ti­de val­mis­ta­mi­ne, mu­na­de ka­su­ta­mi­ne mit­mel vii­sil. 14. ap­ril­lil 14.30−16.00 raa­ma­tu­ko­gu­tund Va­ha­kul­mu las­te­aias „Meis­ter­da­mist ja män­ge ke­vad­pü­ha­deks raa­ma­tu­te kau­du“. 14. ap­ril­lil Saksi

Ap­ril­li­kuus Sak­si raa­ma­tu­ko­gusRead More »

Ülo Jo­sing sün­dis 1952. aas­tal. Fo­to­hu­vi tär­kas vara­ses noo­ruses – esi­me­sed kat­se­tu­sed tegi ta 5. klas­si õpilase­na. Ees­ti Fo­to­kuns­ti­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (1987), Tal­lin­na fo­toklu­bi lii­ge (1976), loo­min­gu­li­se ühen­duse Fo­to­ring lii­ge, koos­ta­nud näi­tu­se Anna mul­le või­ma­lus puue­te­ga las­test, osa­le­nud li­saks veel pal­ju­del fo­to­näi­tus­tel ja ‑kon­kurs­si­del. Üle vee­rand sa­jan­di töö­tab Ülo Jo­sing Ees­ti Te­le­vi­sioo­nis (ERR) fo­topro­fes­sio­naa­li­na, pil­dis­ta­nud selle

Ülo Jo­singRead More »

Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühing peab olu­li­seks mär­ga­ta ja tõs­ta esi­le raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­id ning tun­nus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­des aas­ta jook­sul teh­tut. 28. veebruaril Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud tä­nu­üri­tu­sel anti väl­ja Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühin­gu aas­­ta- ja tee­ne­te­pree­mia, tun­nusta­ti aas­ta tegu tea­dus­raa­ma­tu­ko­gus ja lin­na­raa­ma­tu­ko­gus, tõs­te­ti esi­le pa­ri­mad raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad kooli‑, las­­te- ja maa­raa­ma­tu­ko­gu­des. Es­ma­kord­selt au­ta­susta­ti pa­ri­mat noort raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jat. Ava­li­kusta­ti ka aja­kir­jan­duse au­hin­na saa­ja ning

Aas­ta las­te­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2013Read More »

24. veebruaril, Ees­ti rii­gi sün­ni­päe­val, tun­nus­tas Tapa val­la­va­lit­sus kul­tuu­ri­ko­jas te­gusaid val­la­ko­da­nik­ke tä­nu­kir­ja­de ja tee­ne­te­mär­ki­de­ga ning kuu­lu­tas väl­ja aas­ta te­gi­jad kol­mes eri­ne­vas ka­te­goo­rias: Isi­ku tegu, Or­ga­ni­sat­sioo­ni tegu ja Elu­töö. Isi­ku teo ka­te­goo­rias päl­vis tun­nus­tuse Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Kers­ti Burk.

Lää­­ne-Viru maa­va­lit­su­se ja Lää­­ne-Vi­­ru­­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gu esin­da­ja­test moo­dus­ta­tud ko­mis­jon va­lis Lää­­ne-Vi­­ru­­maa 2013. aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks Sõ­me­ru raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri Ma­ret Kõre ja aas­ta raa­ma­tu­ko­guks Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu. Tiit­li võit­ja­id tun­nusta­ti 20. no­vemb­ril toi­mu­nud maa­kon­na raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­te seminaril.

3. ok­toob­ril ava­tud 10–17 10. ok­toob­ril ava­tud 10–14 15. ok­toob­ril ava­tud 10–18 25. ok­toob­ril ava­tud 14–18 31. ok­toob­ril su­le­tud Üle­jää­nud töö­päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud ta­valis­tel aegadel.

24. au­gust 2013 on olu­li­ne kuu­päev kõi­gi And­roid nu­ti­te­le­fo­ni ka­su­ta­ja­te jaoks. Võib-olla mit­te kõi­gi­le, aga kind­las­ti nei­le, kes on ka raa­ma­tu­ko­gu ka­su­ta­jad, lu­ge­jad. Ni­melt on 24. ala­tes või­ma­lik Goog­le Play poest alla laa­di­da „äpp“ ni­me­ga m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­ja­te­le on ana­loog­ne ra­ken­dus val­mis juba 2011. aas­ta lõpust.

Jä­ne­da küla 660. juu­be­li pu­hul on il­mu­nud post­kaart. Kaar­di esi­kül­je moo­dus­tab pilt­mo­saiik sel­lest, mis on meie kü­las läbi aja­loo eri­list ja oma­pä­rast. Näi­teks üks suu­ri­maid Ees­ti kait­se­lin­nu­sease­meid Jä­ne­da Lin­na­mä­gi või vana pul­li­tall, mis on teat­riks üm­ber ehi­ta­tud. Li­saks fo­to­de­le on esi­kül­jel kir­jad Jä­ne­da aja­loolis­te ni­me­de­ga ning arv 660. Iga vaa­te koh­ta on kaar­di ta­ga­kül­jel väike

Jä­ne­da 660Read More »

1.–26. juu­li­ni on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

Su­ve­kuu­del (juuni, juu­li ja au­gust) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Leht­se raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti su­le­tud. Pi­ken­dus­soo­vi võib edas­ta­da mei­li teel – vas­ta­valt või või otse meie ko­du­lehe lae­nu­tus­te pi­ken­da­mise vor­milt. Sa­mu­ti saab lae­nu­tus­täht­ae­ga pi­ken­da­da raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­ole­ku­ae­ga­del te­le­fo­ni teel: TLRK tee­nin­dus­osa­kond – 323 2081 TLRK las­te­osa­kond – 323 2082 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu – 383 3388 Tapa in­­te­r­­ne­­ti- ja in­fo­punkt on ka

Lah­ti­ole­kuajad su­ve­kuu­delRead More »