4.–29. aprilli­ni Tapa Lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Aprill on sü­damekuu”. April­lis tähis­tatakse ter­vise aren­gu in­sti­tu­u­di eestvedamisel Eestis es­imest ko­r­da sü­dameku­ud. Ter­ve aprill on kae­tud er­inevate üri­tuste­ga, mille eesmärk on juhti­da in­imeste tähelepanu sü­dame­ter­vise­le ja ter­viseprob­leemide en­netamise­le li­iku­mise abil. Sü­damekuu on väl­ja kas­vanud sü­damenä­dala tra­dit­sioon­ist, mida on pee­tud juba 23 korda.

1.–29. sep­tem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Miks mäed purskavad?”. Muinasju­tu­toa näi­tusel on väl­jas kir­jas­tuse Val­gus vane­mate teat­meteoste orig­i­naalil­lus­trat­sioonid. Raa­matunäi­tuse­le panime väl­ja kir­jas­tuse uue­mad teat­meteosed lastele. Nop­pisime sealt väl­ja tarkused vulka­anide ko­h­ta. Põikame ka Is­landile, kus trol­lidel on oma näge­mus, miks mäed purskavad. 

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta es­ile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühin­gu aas­­ta- ja teenetepre­emia, tun­nus­ta­ti aas­ta tegu teadus­raa­matuko­gus ja lin­naraa­matuko­gus, tõsteti es­ile pari­mad raa­matukoguhoid­jad kooli‑, laste- ja maaraa­matukogudes. Es­mako­rd­selt au­ta­sus­ta­ti pari­mat noort raa­matukoguhoid­jat. Ava­likus­ta­ti ka ajakir­jan­duse auhin­na saa­ja ning

Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013Read More »

31. ok­too­bril kell 13:00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Sak­si raa­matukogu 95. Raa­matukogu sünnipäev.

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lehekuu. Maikuu kannab rah­vakalen­dri jär­gi mi­tut nime: lehekuu (pu­ude lehtem­ine­mise jär­gi), õiekuu (õit­se­vate ke­vadlillede jär­gi), toomekuu (toomepu­ude ehk toomin­gate õidepuhkemise jär­gi), külvikuu (külvitööde jär­gi). Tutvus­tame maikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: vol­bripäe­va, ke­vadist nigu­lapüha, tae­vamine­mis­püha ja nelipühi. Toomekuu raa­matunäi­tuselt saame tea­da, miks kut­sus va­narah­vas toomin­gat kar­tulipuuks. Toomin­ga rah­vapärased nime­tused on tu­mil­gas, tuum,

LehekuuRead More »

11. det­sem­bril Jõu­luhom­mik Jäne­da kooli 1. ja 3. klas­si­ga – loeme jõu­lu­jutte ja lu­ule­tusi ning meis­ter­dame. 17. det­sem­bril üri­tus Jäne­da kooli 8. klas­si­ga Veetl­e­vad var­gad ja ki­ik­suga krim­i­naalid – krim­ikir­jan­dus meil ja mujal.