21. no­vemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Jä­ni­jõ­gi“. Uudis­ta­da saab va­nemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning hu­vi­ta­vaid ja ka­su­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu li­sa­vad sõ­na­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jä­ne­da ve­si­ves­kis toi­mu­nud „Ko­du­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jä­ne­da raamatukogu.

17. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kin­da­ki­ri“. Näi­tu­se idee tek­kis va­ja­du­sest ot­si­da ka­pist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud kä­pi­kuid, mõni veel va­naema koo­tud­ki. Li­saks raa­ma­tu­ko­gu lu­ge­ja­te poolt ko­dust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud ku­du­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni mee­le­olu­kas kin­d­aluu­le­tus ka.

7. ok­toob­rist 12. no­vemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus „Fi­guu­rid“. Näi­tu­se „Fi­guu­rid“ tööd on aas­ta­id Un­ga­ris pres­si­fo­tograa­fi­na töö­ta­nud ja nüüd Prant­sus­maal ela­valt ja töö­ta­valt fo­to­kunst­ni­kult Bá­lint Pörneczi´lt. Ta töö­tab põ­hi­li­selt nu­ti­te­le­fo­ni­ga, te­hes tä­na­val sil­ma­ta­va­test hu­vi­ta­va­test te­ge­las­test pil­te, mida hil­jem töötleb.

7. ok­toob­rist 12. no­vemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noo­re­t­osa­kon­nas näi­tus „Muu­si­ka meis ja meie üm­ber“. Te­ge­mist on Tar­tu las­te­aia „Kan­ni­ke“ ak­rüül­maa­li­de näi­tu­se­ga. Iga pilt sün­dis ühe las­taia­rüh­ma ühis­töö­na. Ins­pi­rat­sioo­ni saa­di imeilu­sast muu­si­kast – An­to­nio Vival­di „Aas­ta­ajad“.

10. sep­temb­rist 28. ok­toob­ri­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Jä­ni­jõ­gi“. Näi­tu­sel on va­nemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid, hu­vi­ta­vaid ja ka­su­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu li­sa­vad sõ­na­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jä­ne­da ve­si­ves­kis toi­mu­vast „Ko­du­jõe päevast“.

Head foto- ja loo­dus­hu­vi­li­sed! Kut­su­me teid osa­le­ma fo­to­kon­kur­sil seo­ses oma ko­du­jõe­ga ja sa­mu­ti va­na­de fo­to­de ko­gu­mises seo­ses Jä­ni­jõe­ga. Fo­to­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne ko­du­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõ­bu­sa te­ge­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lä­he­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toi­me­ta­mas. Fo­to­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jä­ni­jõe ääres, vaid

Minu eri­li­ne ko­du­jõ­giRead More »

8. au­gus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suur­te­le“. LEGO tä­his­tab 2022. aas­tal on 90. sün­ni­päe­va. Klaas­ka­pi­näi­tu­se­le on too­dud va­lik LE­GO­sid ko­du­sest mänguasjakastist.

Näitus "Ameerikat kujutades"18. juu­list 26. au­gus­ti­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus (I ja II kor­ru­sel) näi­tus „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“.

Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Suur­saat­kon­na ränd­näi­tus „Pic­tu­ring Ame­rica“ ehk „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“ an­nab hea üle­vaa­te USA aja­loost läbi kuns­ti ja pa­kub loo­min­gu­li­si vii­se uu­ri­da sel­le rii­gi ja rah­va aja­lugu ning ideaale. 40-pil­di­li­ne kol­lekt­sioon ku­ju­tab eri ajas­tu­tel val­mi­nud taie­seid, mis ju­tus­ta­vad Amee­ri­ka lugu. Esin­da­tud on kunst­ni­kud ala­tes esi­mes­test Amee­ri­ka in­diaan­las­te kä­si­töö­lis­test kuni maa­li­kunst­ni­ke Mary Cas­sat­ti ja Tho­mas Hart Ben­to­ni­ni, fo­tograa­fi­de Wal­ker Evan­si ja Do­rot­hea Lange’ni ning ar­hi­tek­ti­de Frank Lloyd Wrigh­ti ja Wil­li­am van Alenini.

27. juu­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus rah­va­riie­test. MTÜ Loo­me­töö rah­va­riie­te val­mis­ta­mise kur­su­se lõ­pu­tööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioo­ni­li­se­le su­ve­näi­tu­se­le Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu puh­ku­se ajal ja nä­da­la­va­he­tus­tel on või­ma­lus näi­tust kü­las­ta­da he­lis­ta­des ette Luu­le Nurgale.

Raamatunäitus "Kui sain sõbraks raamatuga"20. juu­nist 29. juu­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga“.

Mil­li­sed on kõi­ge esi­me­sed mä­les­tused lap­se­põl­vest? Va­hest mõni mä­lu­pilt või ar­mas män­gu­asi, ema hääl laul­mas une­lau­lu … Ei os­ka­gi täp­selt öel­da, kuid mil­le­gi­pä­rast on väga sel­gelt mee­les lap­se­põl­ves loe­tud raa­ma­tud, just need kõi­ge esi­me­sed. Vist oli see, et lõ­puks ome­ti said aru tä­hekri­bu­de sa­la­kee­lest, nii ra­pu­tav ja ülen­dav ko­ge­mus. Tä­hed hak­ka­sid ju rää­ki­ma!!! Nad hak­ka­sid en­ne­kuul­ma­tuid lu­gusid jutustama!
Ja sel­le­pä­rast ongi nii häs­ti mee­les see hetk, kui sain sõb­raks raamatuga.

Näi­tus on kok­ku pan­dud Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te lap­se­põl­ve lem­mik­raa­ma­tu­te põhjal.

17. maist 17. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Leh­ma­de var­ja­tud elu“. Lus­ta­kas leh­ma­de kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu Güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt. Aas­ta­te jook­sul on ko­gu­ne­nud eri­ne­va di­sai­ni­ga põ­ne­vaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­mee­ter lä­heb põhja!

1. ap­ril­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tus. Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (ju­hen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de pä­ralt (ju­hen­da­jad Liina Kald ja Re­nee Aua).On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se as­tu­da, sest näi­tu­se tööd pa­ku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid

Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tusRead More »

28. märt­sist 22. ap­ril­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta pu­hul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. ap­ril­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu ko­gu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu ju­tus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tudRead More »

25. märt­sist 14. ap­ril­li­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ko­gu­de pär­lid: Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta üks suu­ri ühiseid näi­tusi on ko­gu­de „pär­li­te“ eks­po­nee­ri­mi­ne. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on nen­deks eri­li­se saa­mis­loo­ga ta­va­li­sed raa­ma­tud ning ta­va­li­se saa­mis­loo­ga eri­li­sed, va­nad, ha­rul­da­sed, pü­hen­dus­te­ga ja temp­li­te­ga raamatud.

26. märt­sist 29. ap­ril­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ko­gu­de pär­lid. Loo­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022 üks pro­jek­ti­dest kan­nab nime „Ko­gu­de pär­lid“ ja kut­sub üles eks­po­nee­ri­ma raa­ma­tu­ko­gu­de põ­ne­va­maid, väär­tus­li­ke­maid raa­ma­tu­id või ka ese­meid.Meie raa­ma­tu­ko­gu „pär­li­teks“ on raa­ma­tud, mil­lel on ju­tus­ta­da ka oma lugu.Tul­ge näitusele!

3.–25. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Jah, Uk­rai­na on ole­mas!“. Va­lik raa­ma­tu­id Uk­rai­na, tema kul­tuu­ri ja elu-olu koh­ta. Hu­vi­ta­val kom­bel on ka eest­la­sed Uk­rai­na koh­ta pä­ris mitu raa­ma­tut kir­ju­ta­nud, see­ga, jah, Uk­rai­na on ole­mas! On ala­ti ol­nud ja on ka edaspidi!

01.–30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Aas­ta te­gi­jad loo­duses“. 2022. aas­ta loom on karu, lind mets­kur­vits ehk nepp ja aas­ta puu on ha­ri­lik pih­la­kas. Näi­tu­sel on raa­ma­tud kõi­ki­dest tä­na­vus­test kangelastest.

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ole­me si­nu­ga, Uk­rai­na!“. Toe­ta­me uk­rain­lasi ja ko­su­ta­me meelt lu­ge­des Uk­rai­na kir­jan­dust ja Uk­rai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Li­sa­tud on in­fo­ma­ter­jal Uk­rai­na toe­ta­mise võimalustest.