21. no­vem­brist 2022. a kuni 30. jaan­uar­i­ni 2023. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Jäni­jõ­gi”. Uud­is­ta­da saab vane­maid ja uue­maid jõe­fo­to­sid ning hu­vi­tavaid ja ka­su­likke lood­usar­tik­leid ajakir­jadest ning raa­matutest. Meele­olu lisavad sõ­napil­did Fred Jüs­si ja Veera Saare loomin­gust. Näi­tus on in­spireer­i­tud 24. sep­tem­bril Jäne­da vesiveskis toimunud „Ko­du­jõe päev­ast“. Näi­tuse koost­as Jäne­da raamatukogu.

17. no­vem­brist 30. det­sem­bri­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kin­dakiri”. Näi­tuse idee tekkis va­jadus­est ot­si­da kapist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mitte kan­da siis juba kau­nilt kir­jatud käpikuid, mõni veel vanae­ma kootud­ki. Lisaks raa­matukogu luge­jate poolt ko­dust toodud kin­nastele on näi­tusel ka raa­matud kudu­misõpe­tuste ja mus­trite­ga. Mõni meele­olukas kin­dalu­ule­tus ka.

7. ok­too­brist 12. no­vem­bri­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus „Figu­urid“. Näi­tuse „Figu­urid“ tööd on aas­taid Un­garis pres­si­fo­tograa­fi­na töö­tanud ja nüüd Prantsus­maal elavalt ja töö­tavalt fo­tokun­st­nikult Bálint Pörneczi´lt. Ta töötab põhiliselt nu­titele­foni­ga, tehes tä­naval sil­mata­vat­est hu­vi­ta­vat­est tege­lastest pilte, mida hiljem töötleb.

7. ok­too­brist 12. no­vem­bri­ni 2022. a Tapa raa­matukogu laste- ja noore­tosakon­nas näi­tus “Muusi­ka meis ja meie üm­ber”. Tegemist on Tar­tu lastea­ia „Kan­nike“ akrüül­maalide näi­tusega. Iga pilt sündis ühe las­ta­iarüh­ma ühistöö­na. In­spi­rat­siooni saa­di imeilusast muusikast – An­to­nio Vi­val­di „Aas­taa­jad“.

10. sep­tem­brist 28. ok­too­bri­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Jäni­jõ­gi”. Näi­tusel on vane­maid ja uue­maid jõe­fo­to­sid, hu­vi­tavaid ja ka­su­likke lood­usar­tik­leid ajakir­jadest ning raa­matutest. Meele­olu lisavad sõ­napil­did Fred Jüs­si ja Veera Saare loomin­gust. Näi­tus on in­spireer­i­tud 24. sep­tem­bril Jäne­da vesiveskis toimu­vast “Ko­du­jõe päevast”.

Head foto- ja lood­ushuvilised! Kut­sume teid os­ale­ma fo­tokonkur­sil seoses oma ko­du­jõe­ga ja samu­ti vanade fo­tode kogu­mis­es seoses Jäni­jõe­ga. Fo­tokonkur­si teema on „Minu er­i­line ko­du­jõ­gi” ja pilte ootame iga­sugu nur­ga alt. Tegu võib olla näiteks lõbusa tege­vusega jõe ääres, kun­sti­teos jõe lähedal või hoop­is mõni lood­use­lanik toimeta­mas. Fo­tokonkur­si pilt ei pea ole­ma tehtud Jäni­jõe ääres, vaid

Minu er­i­line ko­du­jõ­giRead More »

(Eesti) Näitus "Ameerikat kujutades"18. ju­ulist 26. au­gus­ti­ni 2022. a Tapa raa­matuko­gus (I ja II ko­r­rusel) näi­tus “Ameerikat ku­ju­tades”.

Ameeri­ka Ühen­dri­ikide Su­ur­saatkon­na ränd­näi­tus „Pic­tur­ing Amer­i­ca“ ehk „Ameerikat ku­ju­tades“ annab hea ül­e­vaate USA ajaloost läbi kun­sti ja pakub loomin­gulisi vi­ise uuri­da selle ri­i­gi ja rah­va aja­lugu ning ideaale. 40-pildiline kollek­t­sioon ku­jutab eri ajas­tu­tel valmin­ud taie­seid, mis ju­tus­tavad Ameeri­ka lugu. Esin­datud on kun­st­nikud alates es­imestest Ameeri­ka in­di­aan­laste käsitöölis­test kuni maa­likun­st­nike Mary Cas­sat­ti ja Thomas Hart Ben­toni­ni, fo­tograafide Walk­er Evan­si ja Dorothea Lange’ni ning arhitek­tide Frank Lloyd Wrighti ja William van Alenini.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 27. ju­u­nist 31. au­gus­ti­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus rah­vari­ietest. MTÜ Loometöö rah­vari­iete valmis­tamise kur­suse lõputööd on väl­ja pan­dud tra­dit­sioonilise­le su­venäi­tuse­le Jäneda

(Eesti) Näi­tus rah­vari­ietestRead More »

(Eesti) Raamatunäitus "Kui sain sõbraks raamatuga"20. ju­u­nist 29. ju­uli­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Kui sain sõbraks raa­matu­ga”.

Mil­lised on kõige es­imesed mäles­tused lapsepõlvest? Va­h­est mõni mälupilt või ar­mas män­guasi, ema hääl laul­mas un­elaulu … Ei os­k­a­gi täpselt öel­da, kuid mil­legipärast on väga sel­gelt mee­les lapsepõlves loe­tud raa­matud, just need kõige es­imesed. Vist oli see, et lõpuks ometi said aru tähekribude sala­kee­lest, nii ra­putav ja ülen­dav ko­ge­mus. Tähed hakkasid ju rääki­ma!!! Nad hakkasid en­nekuul­ma­tu­id lu­gusid jutustama!
Ja sell­epärast ongi nii hästi mee­les see hetk, kui sain sõbraks raamatuga.

Näi­tus on kokku pan­dud Tapa raa­matukogu töö­ta­jate lapsepõlve lem­mikraa­matute põhjal.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 17. maist 17. ju­uni­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Lehmade var­jatud elu”. Lus­takas lehmade kollek­t­sioon pärineb Tam­salu Güm­naa­si­u­mi õpeta­jalt. Aas­tate jook­sul on

(Eesti) Lehmade var­jatud eluRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 1. märt­sist 13. mai­ni 2022. a Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Sak­si raa­matukogu kõige, kõige …”. Näi­tus tutvustab eri os­akon­dade kõige vane­maid, su­ure­maid, väiksemaid

(Eesti) Sak­si raa­matukogu kõige, kõige …Read More »

1. april­list 21. ju­uni­ni 2022. a on Tapa raa­matuko­gus ül­e­val Tapa Muusi­­ka- ja Kun­stikooli 65. aastapäe­vale pühen­datud näi­tus. Es­ime­sel ko­r­rusel on väl­jas täiskas­vanute kun­stirin­gi tööd (juhen­da­ja Ka­trin Leete) ja ter­ve teine ko­r­rus on kun­stikooli õpi­laste tööde päralt (juhen­da­jad Li­ina Kald ja Re­nee Aua).On põhjust raa­matuko­gusse sisse as­tu­da, sest näi­tuse tööd paku­vad sil­mailu ja värvirõõ­mu. Töid

Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli 65. aastapäe­vale pühen­datud näi­tusRead More »

28. märt­sist 22. aprilli­ni 2022. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Lehtse raa­matukogu kõige, kõige, kõige er­ilise­mate lugude­ga raa­matud”. Raa­matukogudeaas­ta puhul on väl­ja ku­u­lu­tatud 28. märt­sist kuni 3. aprilli­ni näi­da­ta oma raa­matukogu kogude pär­le. Uud­is­ta­da saab Lehtse raa­matukogu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu ju­tus­ta­da. On er­inevad lood, kas oma kan­di tun­tud in­imene või hoop­is väga

Lehtse raa­matukogu kõige, kõige, kõige er­ilise­mate lugude­ga raa­matudRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 25. märt­sist 14. aprilli­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kogude pär­lid: Jäne­da raa­matukogu kõige, kõige …”. Raa­matukogude aas­ta üks su­uri ühi­seid näitusi

(Eesti) Kogude pär­lid: Jäne­da raa­matukogu kõige, kõige …Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 26. märt­sist 29. aprilli­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kogude pär­lid. Looga raa­matud”. Raa­matukogude aas­ta 2022 üks pro­jek­tidest kannab nime “Kogude

(Eesti) Kogude pär­lid. Looga raa­matudRead More »

3.–25. märtsi­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Jah, Ukraina on ole­mas!”. Va­lik raa­ma­tu­id Ukraina, tema kul­tu­uri ja elu-olu ko­h­ta. Hu­vi­taval kombel on ka eest­lased Ukraina ko­h­ta päris mitu raa­matut kir­ju­tanud, see­ga, jah, Ukraina on ole­mas! On alati ol­nud ja on ka edaspidi!

01.–30. märtsi­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Aas­ta te­gi­jad lood­us­es”. 2022. aas­ta loom on karu, lind met­skurvits ehk nepp ja aas­ta puu on har­i­lik pih­lakas. Näi­tusel on raa­matud kõikidest tä­navustest kangelastest.

3.–25. märtsi­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Oleme sin­u­ga, Ukraina!”. Toetame ukrain­lasi ja ko­su­tame meelt lugedes Ukraina kir­jan­dust ja Ukraina ko­h­ta kir­ju­tatut. Lisat­ud on in­fo­mater­jal Ukraina toetamise võimalustest.