21. no­vemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Jä­ni­jõ­gi“. Uudis­ta­da saab va­nemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning hu­vi­ta­vaid ja ka­su­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu li­sa­vad sõ­na­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jä­ne­da ve­si­ves­kis toi­mu­nud „Ko­du­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jä­ne­da raamatukogu.

Raamatunäitus "Kui sain sõbraks raamatuga"20. juu­nist 29. juu­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga“.

Mil­li­sed on kõi­ge esi­me­sed mä­les­tused lap­se­põl­vest? Va­hest mõni mä­lu­pilt või ar­mas män­gu­asi, ema hääl laul­mas une­lau­lu … Ei os­ka­gi täp­selt öel­da, kuid mil­le­gi­pä­rast on väga sel­gelt mee­les lap­se­põl­ves loe­tud raa­ma­tud, just need kõi­ge esi­me­sed. Vist oli see, et lõ­puks ome­ti said aru tä­hekri­bu­de sa­la­kee­lest, nii ra­pu­tav ja ülen­dav ko­ge­mus. Tä­hed hak­ka­sid ju rää­ki­ma!!! Nad hak­ka­sid en­ne­kuul­ma­tuid lu­gusid jutustama!
Ja sel­le­pä­rast ongi nii häs­ti mee­les see hetk, kui sain sõb­raks raamatuga.

Näi­tus on kok­ku pan­dud Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te lap­se­põl­ve lem­mik­raa­ma­tu­te põhjal.

1. ap­ril­list 29. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Elu­lu­gu­dest saab aja­lugu“. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis kä­sit­le­vad eri va­nu­ses ees­ti ini­mes­te elu­lu­gusid. Oma loo ju­tus­ta­vad tu­ge­vad ja vei­di nõr­ge­mad, saa­tu­se lem­mi­k­ud ja elu ham­mas­ra­tas­te va­he­le jää­nud. Ju­tus­ta­vad ta­va­li­sed ees­ti ini­me­sed, kel­lest iga­üks võib öel­da: „See on minu ai­nu­kord­ne elu.“

22. märt­sist 28. mai­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Koh­tu­mised ja hü­vas­ti­jä­tud“. Kui po­leks kur­bi hü­vas­ti­jät­te, siis ei oleks ka rõõm­said koh­tu­mi­si. Sa­mas ei pea ju hü­vas­ti­jätt ala­ti nuk­ker ole­ma ja koh­tu­mi­ne ilm­tin­gi­ma­ta rõõ­mus. Kok­ku­saa­mi­ne võib olla ka oo­ta­ma­tu, õpet­lik, hir­mu­tav, elu­muu­tev …Iga­ta­hes on väga pal­ju­de­le kir­ja­ni­ke­le need sünd­mu­sed ol­nud ins­pi­rat­sioo­niks ja meie lu­ge­mis­laua­le on

Koh­tu­mised ja hü­vas­ti­jä­tudRead More »

25. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Koh­tu­mised ja hü­vas­ti­jä­tud“. Koh­tu­mised ja hü­vas­ti­jä­tud on läbi aja ins­pi­ree­ri­nud kir­ja­nik­ke. Miks ka mit­te, sest eks need kok­ku­saa­mised ja lah­ku­mised moo­dus­ta­vad­ki meie elus lõppe­ma­tu jada. Nii pal­ju või­ma­lu­si ja sa­la­pä­ra.Oma pa­nu­se an­dis näi­tu­se­le ka Ere luu­le­lis­te va­he­teks­ti­de näol.

5. no­vemb­rist 4. det­semb­ri­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Hir­­mu- ja õu­dus­lood: kra­ti­jut­tu­dest kü­ber­kol­li­de­ni“. Näi­tus õu­­dus- ja kõ­he­jut­tu­dest. Väl­jas on raa­ma­tud las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le, nii ees­­ti- kui vä­lis­mais­telt au­to­ri­telt, esi­va­ne­ma­te pä­ran­dist ul­me­põ­ne­vi­ke­ni. No­vemb­ri­kuus so­bib ju ikka tur­va­li­se ka­mi­na­tu­le või küün­la­lee­gi pais­tel õu­dus­jut­te nautida.

10. au­gus­tist 19. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Mees fo­to­apa­raa­di­ga. Ed­gar Kask 90“. Loo­dus­fo­tograaf ja met­sa­mees Ed­gar Kask oleks tä­na­vu tä­his­ta­nud oma 90. sün­ni­päe­va. Peame teda mee­les läbi tema raa­ma­tu­te, fo­to­de, läbi isik­li­ke mälestuste.

4. au­gus­tist 19. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ees­ti Raud­tee 150“. Väi­ke üle­vaa­te­näi­tus Ees­ti raud­tee aja­loost.Käes­ole­va aas­ta ok­toob­ris tä­his­tab Ees­ti Raud­tee oma 150. sün­ni­päe­va. See on mär­gi­li­ne sünd­mus ka Ta­pa­le. Tapa sai elu raud­teelt. 150 aas­tat ta­gasi ra­ja­ti läbi põ­lise kuu­se­met­sa Bal­ti raud­tee ja ehi­ta­ti Tapa esi­me­ne jaa­ma­hoo­ne. Raud­tee­sõlmeks ku­ju­ne­nud Ta­past sai jõudsasti

Ees­ti Raud­tee 150Read More »

4. jaa­nua­rist 1. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vaa­ta­me hetkeks ta­gasi“.

Uus aas­ta on käes. Põ­nev on mõel­da selle­le, mis ees ootab. Aas­ta 2020 toob en­da­ga kind­las­ti kaa­sa hul­ga uusi mee­li­köit­vaid ja kau­neid las­te­raa­ma­tu­id. Oota­mise ajal saab aga meel­de tu­le­ta­da raa­ma­tu­id, mis on lap­si lõ­bus­ta­nud juba aas­ta­id. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, mis said Las­te­kait­se Liidu poolt tiit­li „Hea las­te­raa­mat“ aas­ta­tel 2010 või 2018.

2.–30. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Luu­bi all on Suurb­ri­tan­nia“.

Eel­mise aas­ta märk­sõ­na vä­lis­po­lii­ti­kas oli kaht­le­ma­ta Brexit ja kõi­ge loe­tu­ma­teks vä­li­suu­dis­teks olid Suurb­ri­tan­nia en­di­se pea­mi­nist­ri The­re­sa May ning prae­gu­se pea­mi­nist­ri Bo­ris John­so­ni po­lii­ti­li­sed la­hin­gud. See­ga on Ing­lis­maa edas­pi­di­gi eri­li­se tä­he­le­pa­nu all. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on tut­vu­miseks Suurb­ri­tan­nia aja­lugu ja kirjandus.

2. det­semb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Leia oma jõului­me“.

Jõu­lud on eri­li­ne aeg. Tih­ti rää­gi­tak­se, et just sel­lel ajal juh­tub pal­ju ime­sid. Need imed võivad pei­tu­da ka väga liht­sa­tes aja­des – saht­li­põh­jast tu­leb väl­ja aas­ta­id ta­gasi saa­dud jõu­lu­kaart soo­ja­de ter­vi­tus­te­ga või kui pih­ku sa­tub kuu­se­ehe, mida väik­se lap­se­na ki­ki­var­vul kuu­se otsa üri­ta­sid ri­pu­ta­da. Just mä­les­tused tee­vad­ki jõu­lua­ja imeliseks!

27. no­vemb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Meie jõu­lud“.

Jõu­lu­aeg on lap­se­põl­ve la­hu­ta­ma­tu osa: ad­ven­di­ka­lend­ris jär­je pi­da­mi­ne, pä­ka­pik­ku­de ot­si­mi­ne, kuu­se tup­pa too­mi­ne ja eh­ti­mi­ne ning loo­mu­li­kult jõu­lu­õh­tu – koos jõu­lu­va­na, kin­gi­tus­te ja maits­va toi­du­ga. Näi­tu­sel saab aimu sel­lest, mis oli meie esi­va­ne­ma­te jaoks jõu­lu­de ajal olu­li­ne. Li­saks saa­vad lap­sed vas­tuse kü­si­mu­se­le, kui pikk on üks kesk­mi­ne päkapikk.

2.–27. det­semb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Juba jõu­lud mõ­te­tes“.

Aas­ta­ring on täis saa­mas. Det­sem­ber on jõu­lu­kuu ning pü­hadeoo­tus hak­kab va­ra­kult hin­ge pu­ge­ma. Pü­had ongi sel­leks, et võt­ta aeg maha, unus­ta­da täie­li­kult eil­sed ja tä­na­sed mu­red ning olla siin ja praegu.

1.–30. no­vemb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „No­vem­ber – kä­si­töö­kuu“.

No­vemb­ri­õh­tud on kä­si­töö­ks pa­ri­mad – hä­ma­rad, ra­hu­li­kud, õueah­vat­lus­test priid. Käe­li­ne te­ge­vus on tõe­li­selt ka­su­lik vaim­se­le ter­vi­se­le, kuna lõõ­gas­tab ja maandab stres­si, an­nab ene­se­kind­lust ning pa­randab mälu ja kes­ken­du­mis­võimet. Li­sa­mo­ti­vat­sioo­ni saab vas­ta­va­test rik­ka­li­kult il­lust­ree­ri­tud raamatutest.

17. juu­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Minu arm“.

XX­VII lau­lu- ja XX tant­su­peo juht­mõ­te on “Minu arm“ …

4. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Lu­mi­sem lu­me­aeg“.

Tal­ve juur­de kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­ta­da, suu­sa­ta­da, ui­su­ta­da ja sula kor­ral ka teha lu­me­mem­me või hoo­pis ehi­ta­da mõni vah­va lu­me­ku­ju. See­kord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lu­me­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lu­me­mehe tegemiseks.