30. maist 31. juu­li­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Ma suu­dan kir­ju­ta­da üks­kõik kus”. Tun­tud ja armas­ta­tud las­te­kir­ja­nik Ilmar Tomusk tähis­tab 28. juu­nil 60. sün­ni­päe­va. Tema raa­ma­tu­id loe­vad nii noo­red kui vanad. Olgu Vol­li lood või Kri­bu ja Kra­bu krim­kad, rää­ki­ma­ta väi­ke­set Vunt­sist, Por­gan­di­pi­ru­kast või pöö­ra­sest puh­ku­sest Para­kat­kus. Soo­vi­me tera­vat sul­ge ja tore­daid ideid lugude […]

19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta tähed loo­duses”. Igal aas­tal vali­tak­se väl­ja lii­gid, keda aas­ta jook­sul roh­kem tut­vus­ta­tak­se. Raa­ma­tu­näi­tus annab üle­vaa­te sel­le aas­ta tegi­ja­test looduses.

6.–30. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lin­du­de rän­ne”. Hom­mi­ku­ti on õhus tun­da sügi­se kar­gust ning puid ehib iga päe­va­ga aina kire­vam lehe­rüü. Soo­ku­red kogu­ne­vad vara­hom­mi­ku­ti põldu­del ja kuld­no­kad sätivad end elekt­ri­traa­ti­del riv­vi. Ränd­lin­du­del on aeg pikaks tee­kon­naks val­mis­tu­da. Seda, kes kuhu ja kui kauaks rändab, tule uuri juba raamatukogust.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kuni küla veel elab”. Maal ela­mise päev, 23. sep­tem­ber, on ellu kut­su­tud sel­leks, et tegusad ini­me­sed, kes soo­vivad lei­da elu­pai­ka maal, saak­sid eri­ne­va­te või­ma­lus­te­ga tut­vu­da. Uksed ava­vad maa­oma­va­lit­su­sed, raa­ma­tu­ko­gud ja kul­tuu­ri­ma­jad, samu­ti ini­me­sed, kes hil­ja­ae­gu lin­nast maa­le on kolinud.

21. märt­sist kuni 22. juu­ni­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi näi­tus. Näi­tu­sel saab näha “ime­lik­ke ini­me­si”, mere­vaa­teid, loo­dus­maas­tik­ke ja pal­ju muud­ki. Kuns­ti­õpe­ta­ja Katrin Lee­te juhen­da­misel on val­mi­nud jäl­le­gi põne­vad tööd, mis lau­sa kut­su­vad uudis­ta­ma. Näi­tus tee­nin­dus­osa­kon­nas on ava­tud 22. juunini.

21. novemb­rist 2022. a kuni 30. jaa­nua­ri­ni 2023. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Jäni­jõ­gi”. Uudis­ta­da saab vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­nud „Kodu­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jäne­da raamatukogu.

[:et]Raamatunäitus "Kui sain sõbraks raamatuga"20. juu­nist 29. juu­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga”.

Mil­li­sed on kõi­ge esi­me­sed mäles­tused lap­se­põl­vest? Vahest mõni mälu­pilt või armas män­gu­asi, ema hääl laul­mas une­lau­lu … Ei oska­gi täp­selt öel­da, kuid mil­le­gi­pä­rast on väga sel­gelt mee­les lap­se­põl­ves loe­tud raa­ma­tud, just need kõi­ge esi­me­sed. Vist oli see, et lõpuks ome­ti said aru tähekri­bu­de sala­kee­lest, nii rapu­tav ja ülen­dav koge­mus. Tähed hak­ka­sid ju rää­ki­ma!!! Nad hak­ka­sid enne­kuul­ma­tuid lugusid jutustama!
Ja sel­le­pä­rast ongi nii häs­ti mee­les see hetk, kui sain sõb­raks raamatuga.

Näi­tus on kok­ku pan­dud Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te lap­se­põl­ve lem­mik­raa­ma­tu­te põhjal.[:]

1. april­list 29. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Elu­lu­gu­dest saab aja­lu­gu”. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis käsit­le­vad eri vanu­ses ees­ti ini­mes­te elu­lu­gusid. Oma loo jutus­ta­vad tuge­vad ja vei­di nõr­ge­mad, saa­tu­se lem­mi­k­ud ja elu ham­mas­ra­tas­te vahe­le jää­nud. Jutus­ta­vad tava­li­sed ees­ti ini­me­sed, kel­lest iga­üks võib öel­da: “See on minu ainu­kord­ne elu.”

22. märt­sist 28. mai­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Koh­tu­mised ja hüvas­ti­jä­tud”. Kui poleks kur­bi hüvas­ti­jät­te, siis ei oleks ka rõõm­said koh­tu­mi­si. Samas ei pea ju hüvas­ti­jätt ala­ti nuk­ker ole­ma ja koh­tu­mi­ne ilm­tin­gi­ma­ta rõõ­mus. Kok­ku­saa­mi­ne võib olla ka oota­ma­tu, õpet­lik, hir­mu­tav, elu­muu­tev …Iga­ta­hes on väga pal­ju­de­le kir­ja­ni­ke­le need sünd­mu­sed olnud ins­pi­rat­sioo­niks ja meie luge­mis­laua­le on

Koh­tu­mised ja hüvas­ti­jä­tudRead More »

25. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Koh­tu­mised ja hüvas­ti­jä­tud”. Koh­tu­mised ja hüvas­ti­jä­tud on läbi aja ins­pi­ree­ri­nud kir­ja­nik­ke. Miks ka mit­te, sest eks need kok­ku­saa­mised ja lah­ku­mised moo­dus­ta­vad­ki meie elus lõppe­ma­tu jada. Nii pal­ju või­ma­lu­si ja sala­pä­ra.Oma panu­se andis näi­tu­se­le ka Ere luu­le­lis­te vahe­teks­ti­de näol.

5. novemb­rist 4. det­semb­ri­ni 2020. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Hir­­mu- ja õudus­lood: kra­ti­jut­tu­dest küber­kol­li­de­ni”. Näi­tus õudus- ja kõhe­jut­tu­dest. Väl­jas on raa­ma­tud las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le, nii ees­­ti- kui välis­mais­telt auto­ri­telt, esi­va­ne­ma­te päran­dist ulme­põ­ne­vi­ke­ni. Novemb­ri­kuus sobib ju ikka tur­va­li­se kami­na­tu­le või küün­la­lee­gi pais­tel õudus­jut­te nautida.

10. augus­tist 19. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Mees foto­apa­raa­di­ga. Edgar Kask 90”. Loo­dus­fo­tograaf ja met­sa­mees Edgar Kask oleks täna­vu tähis­ta­nud oma 90. sün­ni­päe­va. Peame teda mee­les läbi tema raa­ma­tu­te, foto­de, läbi isik­li­ke mälestuste.

4. augus­tist 19. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ees­ti Raud­tee 150”. Väi­ke üle­vaa­te­näi­tus Ees­ti raud­tee aja­loost.Käes­ole­va aas­ta oktoob­ris tähis­tab Ees­ti Raud­tee oma 150. sün­ni­päe­va. See on mär­gi­li­ne sünd­mus ka Tapa­le. Tapa sai elu raud­teelt. 150 aas­tat tagasi raja­ti läbi põlise kuu­se­met­sa Bal­ti raud­tee ja ehi­ta­ti Tapa esi­me­ne jaa­ma­hoo­ne. Raud­tee­sõlmeks kuju­ne­nud Tapast sai jõudsasti

Ees­ti Raud­tee 150Read More »

[:et]

4. jaa­nua­rist 1. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Vaa­ta­me hetkeks tagasi”.

Uus aas­ta on käes. Põnev on mõel­da selle­le, mis ees ootab. Aas­ta 2020 toob enda­ga kind­las­ti kaa­sa hul­ga uusi mee­li­köit­vaid ja kau­neid las­te­raa­ma­tu­id. Oota­mise ajal saab aga meel­de tule­ta­da raa­ma­tu­id, mis on lap­si lõbus­ta­nud juba aas­ta­id. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, mis said Las­te­kait­se Liidu poolt tiit­li “Hea las­te­raa­mat” aas­ta­tel 2010 või 2018.

[:]

[:et]

2.–30. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Luu­bi all on Suurb­ri­tan­nia”.

Eel­mise aas­ta märk­sõ­na välis­po­lii­ti­kas oli kaht­le­ma­ta Brexit ja kõi­ge loe­tu­ma­teks väli­suu­dis­teks olid Suurb­ri­tan­nia endi­se pea­mi­nist­ri The­re­sa May ning prae­gu­se pea­mi­nist­ri Boris John­so­ni polii­ti­li­sed lahin­gud. See­ga on Ing­lis­maa edas­pi­di­gi eri­li­se tähe­le­pa­nu all. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on tut­vu­miseks Suurb­ri­tan­nia aja­lu­gu ja kirjandus.

[:]

[:et]

2. det­semb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Leia oma jõului­me”.

Jõu­lud on eri­li­ne aeg. Tih­ti rää­gi­tak­se, et just sel­lel ajal juh­tub pal­ju ime­sid. Need imed võivad pei­tu­da ka väga liht­sa­tes aja­des — saht­li­põh­jast tuleb väl­ja aas­ta­id tagasi saa­dud jõu­lu­kaart soo­ja­de ter­vi­tus­te­ga või kui pih­ku satub kuu­se­ehe, mida väik­se lap­se­na kiki­var­vul kuu­se otsa üri­ta­sid ripu­ta­da. Just mäles­tused tee­vad­ki jõu­lua­ja imeliseks!

[:]

[:et]

27. novemb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Meie jõu­lud”.

Jõu­lu­aeg on lap­se­põl­ve lahu­ta­ma­tu osa: adven­di­ka­lend­ris jär­je pida­mi­ne, päka­pik­ku­de otsi­mi­ne, kuu­se tup­pa too­mi­ne ja ehti­mi­ne ning loo­mu­li­kult jõu­lu­õh­tu — koos jõu­lu­va­na, kin­gi­tus­te ja maits­va toi­du­ga. Näi­tu­sel saab aimu sel­lest, mis oli meie esi­va­ne­ma­te jaoks jõu­lu­de ajal olu­li­ne. Lisaks saa­vad lap­sed vas­tuse küsi­mu­se­le, kui pikk on üks kesk­mi­ne päkapikk.

[:]

[:et]

2.–27. det­semb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Juba jõu­lud mõte­tes”.

Aas­ta­ring on täis saa­mas. Det­sem­ber on jõu­lu­kuu ning pühadeoo­tus hak­kab vara­kult hin­ge puge­ma. Pühad ongi sel­leks, et võt­ta aeg maha, unus­ta­da täie­li­kult eil­sed ja täna­sed mured ning olla siin ja praegu.

[:]

[:et]

1.–30. novemb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Novem­ber — käsi­töö­kuu”.

Novemb­ri­õh­tud on käsi­töö­ks pari­mad — häma­rad, rahu­li­kud, õueah­vat­lus­test priid. Käe­li­ne tege­vus on tõe­li­selt kasu­lik vaim­se­le ter­vi­se­le, kuna lõõ­gas­tab ja maandab stres­si, annab ene­se­kind­lust ning parandab mälu ja kes­ken­du­mis­võimet. Lisa­mo­ti­vat­sioo­ni saab vas­ta­va­test rik­ka­li­kult illust­ree­ri­tud raamatutest.

[:]