28. märt­sist 22. ap­ril­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lu­gu­de­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta pu­hul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. ap­ril­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu ko­gu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu ju­tus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga […]

3.–25. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Jah, Uk­rai­na on ole­mas!“. Va­lik raa­ma­tu­id Uk­rai­na, tema kul­tuu­ri ja elu-olu koh­ta. Hu­vi­ta­val kom­bel on ka eest­la­sed Uk­rai­na koh­ta pä­ris mitu raa­ma­tut kir­ju­ta­nud, see­ga, jah, Uk­rai­na on ole­mas! On ala­ti ol­nud ja on ka edaspidi!

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ole­me si­nu­ga, Uk­rai­na!“. Toe­ta­me uk­rain­lasi ja ko­su­ta­me meelt lu­ge­des Uk­rai­na kir­jan­dust ja Uk­rai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Li­sa­tud on in­fo­ma­ter­jal Uk­rai­na toe­ta­mise võimalustest.

15. jaa­nua­rist 5. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Pal­ju õnne!“ 22. jaa­nua­ril tä­his­tab 80 aas­ta juu­be­lit kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Jaan Kaplins­ki. Vaa­da­ta saab tema loo­min­gut nii las­te­le kui täiskasvanutele.

8. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Head tal­ve­rõõ­mu­de nau­ti­mist!“. Tal­ve­rõõ­me saab nau­ti­da väga mit­mel moel. Min­na suu­sa­ta­ma või kel­gu­ta­ma või liht­salt väl­jas ja­lu­ta­des nau­ti­da ilma. Kui õue just ei taha min­na, siis hea või­ma­lus on võt­ta kät­te raa­mat või hoo­pis mi­da­gi meis­ter­da­da. Ideid leiab raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult kindlasti.

1.–30. ok­toob­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Loo­ma­lood“. Loo­mad mõ­ju­ta­vad ini­mes­te elusid tu­ge­valt. Nad pa­ku­vad mei­le usal­dust, rõõ­mu, ar­mas­tust ja selt­si. Loo­mad on ins­pi­ree­ri­nud ka pal­jusid kir­ja­nik­ke. Nii sün­di­sid­ki raa­ma­tud, mis näi­tu­sel väl­jas on.

21. sep­temb­rist 16. ok­toob­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sü­gi­se süles on vär­vid – kol­la­sed, pu­na­sed, kir­jud“. 22. sep­temb­ril algab ast­ro­noo­mi­li­ne sü­gis. Loo­dus muu­tub mit­me­vär­vi­li­seks, sü­gisan­de on aiad ja met­sad täis. Leid­kem aega loo­duses lii­ku­miseks ning ilu nau­ti­miseks. Raa­ma­tu­riiu­list leia­te eri­ne­vaid tea­vi­kuid loo­du­sest ja aastaaegadest.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Tar­kus tar­vi­li­ne vara“. Ka­hek­san­dal sep­temb­ril tä­his­ta­tak­se kir­ja­os­ku­se päe­va. Sel­le­ga tu­le­ta­tak­se meel­de, et kir­ja­os­kus an­nab mei­le või­ma­lu­se aren­guks, ha­ri­duse saa­miseks ja oma või­me­te ka­su­ta­miseks. Näi­tu­sel on üle­val ka punkt­kir­ja tä­hes­tik, mida ka­su­ta­vad nä­ge­mis­puu­de­ga ini­me­sed lu­ge­miseks ja info saamiseks.

24. au­gus­tist 18. sep­temb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Aabits – esi­me­ne koo­li­raa­mat“. Sep­temb­ri­kuu on täh­tis kuu, siis aabits uus, siis ra­nits uus. Uus koo­li­pluus – kõik, kõik on uus sep­temb­ri­kuus. Pea­gi on käes 1. sep­tem­ber ning esi­m­ese klas­si õpi­lased saa­vad kät­te oma esi­m­ese koo­li­raa­ma­tu, mil­leks on aabits. Nüüd saab koo­li­tee al­gu­se. Raa­ma­tu­ko­gu väl­ja­pa­ne­kul on

Aabits – esi­me­ne koo­li­raa­matRead More »

29. juu­nist 7. au­gus­ti­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kri­mi­naal­sed lood“.

Soe suvi on käes ning mida siis su­ve­lu­ge­miseks laenutada. …

18. maist 5. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ko­du­ta­lu vär­vi­kad loo­mad“.

Kui kas­sid-koe­rad lin­nas olla saa­vad, siis leh­mi sin­na ve­da­da ei saa. Las leh­ma-lam­mast näi­tab sul­le raa­mat – kui elus kohtad, siis ei ehmata.

18. maist 12. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ro­he­li­ne mõt­te­viis – anna as­ja­de­le uus elu“.

Väl­ja­pa­ne­ku ees­märk on kas­va­ta­da ini­mes­tes kesk­kon­na­tead­li­kust. See tões­tab, et pea­ae­gu igast prü­gi­kas­ti vi­sa­tud as­jast saab luua mi­da­gi uut. Va­ja­lik­ke nä­pu­näi­teid lei­dub pal­ju­des raamatutes.

10.–31. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Hei­ki Vi­lep – Päi­ke põues“.

Märt­si­kuus tä­his­tab oma juu­be­lit tun­tud las­te­kir­ja­nik Hei­ki Vi­lep. Tema loo­min­gut iseloomustab …

2.–31. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ko­du­ta­nu­mast kau­ge­mal – eest­las­te rei­sid“.

Eest­la­ne on rei­si­rah­vas. Rei­si­mi­ne ei ole ai­nult lõ­bus ja põ­nev, see on ka ka­su­lik füü­si­li­se­le, vaim­se­le ja emot­sio­naal­se­le ter­vi­se­le. Rei­si­da – tä­hendab ela­da, kas­või raa­ma­tu­te abil!

25. veebruarist 10. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ilon Wik­lan­di pil­di­maa­ilm“.

Ilon Wik­land on ees­ti pä­ritolu root­si kunst­nik ja il­lust­raa­tor. Eelkõi­ge on ta tun­tud kui Ast­rid Lind­g­re­ni raa­ma­tu­te il­lust­raa­tor. Tema il­lust­rat­sioo­nid on aja­tud fan­taa­sia­pil­did või loo­vad idül­li­li­se lap­se­kesk­se maa­il­ma. Veebruari­kuus tä­his­tas Ilon Wik­land oma 90 aas­ta juu­be­lit. Väl­ja­pa­ne­kul on tema poolt il­lust­ree­ri­tud raamatud.

31. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Aeg ei pea­tu“.

Kui­das mõõta aega? Kas tun­di­de või aas­ta­te­ga? Ajas ta­gasi võib vaa­da­ta raa­ma­tu­te abil. Meie va­ba­rii­gi sün­ni­päe­va­kuul on so­bi­lik lu­ge­da ees­ti ini­mes­te me­muaa­re, mis on täis elu­loo­li­si juhtumeid.

31. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Kas tun­ned maad?“.

Kas tun­ned maad, mis Peip­si ran­nalt käib Lää­ne­me­re kal­da­le … Veebruari­kuus on Ees­ti Va­ba­rii­gi sün­ni­päev. Tun­ne­me me ikka oma kal­list isamaad, kind­las­ti mit­te ku­na­gi pii­sa­valt. Ala­ti on koh­ti, mida on hea avas­ta­da. Väl­ja­pa­ne­kus on Ees­ti­maa kaart ning vah­vad raa­ma­tud meie aja­loost ja piirkondadest.

1.–28. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Sõb­ra­päe­vast vast­la­päe­va­ni“.

Veebruar on aas­ta kõi­ge lü­hem kuu. Hoo­li­ma­ta sel­lest, on veebruaris mit­meid to­re­daid täht­päe­vi, mis te­ki­ta­vad ele­vust nii väi­ke­s­tes kui suur­tes. Sõb­ra­päe­val te­hak­se kal­li­te­le ini­mes­te­le kin­gi­tusi ja vast­la­päe­val lõ­but­se­tak­se kel­gu­mäel. Mil­li­ne tore kuu!

21. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Vil­ja­kas mit­te­mi­da­gi­te­gi­ja. Fred Jüs­si 85“.

Fred Jüs­si on ees­ti zoo­loog, loo­dus­fo­tograaf ja loo­duse po­pu­la­ri­see­ri­ja. Oma raa­ma­tu­te ja loo­dus­fo­to­de­ga on ta mei­le tee­ju­hiks, kui­das õp­pi­da tun­ne­ta­ma loo­dust ja sel­le kau­du ise­en­nast, ai­tab lah­ti mõ­tes­ta­da ini­m­ese ja loo­duse sidet.

17. jaa­nua­rist 21. veebruari­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rah­va­jutt on vah­va jutt“.

2020. aas­ta on kuu­lu­ta­tud Ees­ti rah­va­ju­tu aas­ta­ks. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kus on va­nad head lood, mis kõ­ne­ta­vad igas va­nu­ses ju­tu­nau­ti­ja­id. Miks mit­te neid uues­ti üle lu­ge­da ja noo­re­ma­te­le­gi edasi rää­ki­da. Näi­tus on kau­nis­ta­tud Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te lillevinjettidega.