10. no­vemb­ril 2022.a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus lu­gu­de vest­mise õhtu: „Lood ajast“ – 5 mi­nu­ti väär­tus, aja­ga või­du­jooks, mei­le an­tud aeg … – jut­te ves­tab Ena Mets.

9. no­vemb­ril 2022. a kell 18.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus sünd­mus „Loo­dus, minu kodu“. Kok­ku­saa­mi­ne õpe­ta­ja, koo­li­ta­ja ja ju­tu­vest­ja Ena Met­sa­ga. Ena lood rää­givad ini­m­ese suh­test loo­du­se­ga, iga­ühel on see ju eri­nev, ome­ti ei saa me loo­duse­ta ela­da, ei saa ela­da te­mast väl­jas­pool. Nal­ja­kad, hir­mu­ta­vad, in­tiim­sed ja oo­ta­ma­tud koh­tu­mised puu­de ja tai­me­de, vih­ma ja päi­ke­se­ga täi­da­vad seda

Loo­dus, minu koduRead More »

18. ok­toob­ril 2022. a kell 18:00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ au­to­ri Kui­do Me­ritsaga. Kui­do Me­rits töö­tab het­kel Tapa val­las ava­li­ke su­he­te spet­sia­lis­ti­na. Ta on ül­li­ta­nud pä­ris mitu raa­ma­tut. Esi­me­ne neist il­mus pseu­do­nüü­mi all Wido Mo­ritz (Mul­li­va­balt, 2015), järg­mised juba au­to­ri pä­ris ni­me­ga: „Või­ma­lik mis­sioon“ (2016) ja „Kas saab vai­kust?“ (2018). Veel üsna

Kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ au­to­ri Kui­do Me­rit­sa­gaRead More »

Õn­neks on vaja õp­pi­da!12. ok­toob­ril toi­mu­vast üle­rii­gi­li­sest õpi­tun­nist võ­ta­vad osa ka Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad.Igas ini­me­ses on pei­dus kunst­nik. Liht­salt tu­leb see os­kus en­das üles lei­da. Üri­ta­me en­nast avas­ta­da kuns­ti­õpe­ta­ja Liina Kal­di ju­hen­da­misel, tee­me kat­set plaa­di­trü­ki­ga.Kas meist nüüd just kunst­nik­ke saab, kuid loov ja lõ­bus on see te­ge­vus kindlasti!

Head foto- ja loo­dus­hu­vi­li­sed! Kut­su­me teid osa­le­ma fo­to­kon­kur­sil seo­ses oma ko­du­jõe­ga ja sa­mu­ti va­na­de fo­to­de ko­gu­mises seo­ses Jä­ni­jõe­ga. Fo­to­kon­kur­si tee­ma on „Minu eri­li­ne ko­du­jõ­gi” ja pil­te oota­me iga­su­gu nur­ga alt. Tegu võib olla näi­teks lõ­bu­sa te­ge­vu­se­ga jõe ääres, kuns­ti­teos jõe lä­he­dal või hoo­pis mõni loo­dus­ela­nik toi­me­ta­mas. Fo­to­kon­kur­si pilt ei pea ole­ma teh­tud Jä­ni­jõe ääres, vaid

Minu eri­li­ne ko­du­jõ­giRead More »

5. ap­ril­lil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus – kül­la tu­leb kir­ja­nik Pa­me­la Ma­ran. Pa­me­la Ma­ran on et­te­võt­ja, joo­ga­õpe­ta­ja ja kir­ja­nik – ini­me­ne, kes os­kab vas­tu võt­ta ning ja­ga­da ja pole va­het, kas rää­gi­me lu­gu­dest, tead­mis­test või ra­hast. Ter­ve rea to­re­daid mõt­teid ja lu­gusid on Pa­me­la Ma­ran raa­ma­tu­kaan­te va­he­le ko­gu­nud. Rää­gi­me neist ja pal­ju­dest as­ja­dest veel.

30. no­vemb­ril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel raa­ma­tu­e­sit­lus – „Elu­olu­li­sed lood“. Il­mu­nud on tun­tud raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku Märt Treie­ri jär­je­kor­ras kol­mas raa­mat „Elu­olu­li­sed lood“, mis on mõt­te­li­ne jätk üle Ees­ti lu­ge­ja­te seas häs­ti vas­tu võe­tud raa­ma­tu­le „Hom­mi­ku­ju­tud vara­se­le är­kaja­le“. Koh­tu­misel saa­me kuul­da Märt Treie­ri raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku­tööst ja te­leuu­dis­te te­ge­mi­sest, mee­diast laie­malt­ki ja arut­lusi Ees­ti elu

Elu­olu­li­sed lood“ – raa­ma­tu­e­sit­lusRead More »

5.–24. ok­toob­ri­ni on Tapa raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­fes­ti­vali raa­mes või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lü­hi­män­gu­f­il­me noor­te­le ja täis­kas­va­nui­le. Mõni do­ku­men­taal­film veel li­saks. Fil­mi­saal raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud E‑N 16.00−17.30. Vaa­ta li­saks www.kinomaale.ee.

11. det­semb­ril 2020. a kell 17.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu. Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põ­ne­va­te har­ras­tus­te­ga te­ge­lev Jä­ne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kon­ti­nen­ti­del ning tema rei­sid on vii­nud teda nii Amee­ri­kas­se, Aasias­se kui Aaf­ri­kas­se. Üheks seni vii­ma­seks ere­daks ela­mu­seks jäi Ki­li­man­ja­ro tipu val­lu­ta­mi­ne. Nen­dest retke­dest, mis tal­le kõi­ge enam hin­ge on

Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tuRead More »

15. ok­toob­ril kell 17.00 Jä­ne­da los­si saa­lis Jä­ne­da küla es­ma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne. Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) su­lest il­mus 2016. a ma­hu­kas ro­maan „Mura. Lee­git­se­vad mä­les­tused“ („Mou­ra. La mé­moi­re incen­diée“). Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Uk­rai­na pä­ritolu aris­tok­raat Ma­ria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, pa­ru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895−1974), Ees­tis tun­tud kui Jä­ne­da vii­ma­ne mõisaproua.

Jä­ne­da küla es­ma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päevRead More »

13. märt­sil kell 17.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu“.

Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põ­ne­va­te har­ras­tus­te­ga te­ge­lev Jä­ne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kontinentidel …

5. veebruaril 2020. a kell 18:00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Ain Kü­ti­ga.

Kül­la tu­leb Sa­ga­di muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ain Kütt, kes rää­gib oma esik­ro­maa­nist „Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tus“ ja veel mõ­nest kri­mi­naal­sest loost, mis on jää­nud var­ju­le aja­loo hä­ma­ra­tes­se varakambritesse.

Tul­ge 23. jaa­nua­ri õh­tul kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se (I kor­ru­se lu­ge­mis­saa­li) osa saa­ma Anne Ru­da­novs­ki rei­si­ju­tu­õh­tust ja fo­to­näi­tu­sest „Seal, kus me koh­tusi­me“, sest on, mida vaa­da­ta, on, mida kuu­la­ta! Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

Vii­ma­se het­ke­ni ei us­ku­nud ena­mik tut­ta­vaid, et ma lä­hen­gi üm­ber­maa­il­ma­rei­si­le. Ük­sin­da.“ üt­leb kõr­ge­ma kuns­ti­koo­li Pal­las õp­pe­jõud Anne Ru­da­novs­ki, kes rän­das poo­le aas­ta­ga üm­ber maa­il­ma. Et asi veel int­ri­gee­ri­vam oleks, li­sa­me, et rei­si võt­tis ta ette pa­be­ri pärast.

16. jaa­nua­rist 21. veebruari­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Lem­mik­raa­ma­tud Nu­kit­sa kon­kur­sil“.

Ala­nud on XV Nu­kit­sa kon­kurss. Raa­ma­tu­ko­gus on väl­ja pan­dud vii­ma­se kahe aas­ta jook­sul il­mu­nud Ees­ti las­te- ja noor­te­kir­jan­duse pa­re­mik. Võist­lusel kon­ku­ree­rib 100 raa­ma­tut. Võist­le­vad kir­ja­nik ja kunst­nik. Oma lem­mi­k­u­te poolt saab hää­le­ta­da 23. veebruari­ni nii se­de­li­te­ga kui e‑keskkonna kau­du Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se ko­du­lehel.