(Eesti) 24. ok­too­bril 2019. a kell 12.00 Lehtse raa­matuko­gus ko­h­tu­mine Rene Vil­jati­ga.
Teemaks värske raa­mat “Tapa vald muiste ja nüüd”.

(Eesti)

30. ok­too­bril 2019. a kell 18.00 ko­h­tu­misõh­tu Ger­da Ko­rdemet­saga.

Tä­navu su­v­el etendus Jäne­da Pul­li­tal­liteatris Jaan Tätte näi­dend “Õn­nelik tund”, …

(Eesti)

8. ok­too­bril kell 13.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Rav­im­teede õpituba”.

Õpi­toa viib läbi Jäne­da elanik, en­dine maav­il­jeluse õppe­jõud ja tun­tud taimetark Eha Rehemaa. …

(Eesti) 24. jaan­uar­il 2019. a Tapa val­laraa­matuko­gus al­gusega kell 10.30 “Il­mar Talve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Il­mar Talve” (I korrusel)
11.30 Ek­skur­sioon Tapa lin­nas “I. Talve radadel”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), al­gus raamatukogus

14.00 Külalisettekanded

Il­mar Talve — pro­fes­sor, kolleeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu ülikool, Soome)
“Kir­janik Il­mar Talve” — Jani­ka Kro­n­berg (ajakir­ja Loom­ing peatoimetaja)

I ko­r­rusel fo­tonäi­tus “Linn, kus me elasime. Ja­lu­tuskäik koos Il­mar Talve­ga tema kodulinnas”

II ko­r­rusel stend­inäi­tus “Il­mar Talve” 

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muuta.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00 — Il­mar To­musk. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Igale

(Eesti) 110 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist TapalRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5. aprillil kell 13.30 Lehtse Kooli aa­tri­u­mis ko­h­tu­mine lastekir­janik Kadri Hinrikusega.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5. aprillil kell 11.30 Jäne­da los­si saalis “Laste­hom­mik Kadri Hinrikusega”.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. märt­sil kell 15.00 Jäne­da raa­matuko­gus raa­mat­ue­sitlus. Anne Grave on Jäne­da Kooli õpeta­ja, kel­lel il­mus äsja es­imene raa­mat. “Tom­mi” ju­tustab seitsmeaas­tasest poisiklutist,

(Eesti) Raa­mat­ue­sitlus — “Tom­mi”Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. “Lu­ulelõu­na Kairi Krooni­ga” — 13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäne­da raa­matuko­gus lu­ule­tusi. Oma au­to­rilu­ule­ga esineb Kairi Kroon, kuid ka igal ku­u­la­jal on

(Eesti) Lu­ulelõu­na Kairi Krooni­gaRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 16. vee­bru­ar­il kell 14.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Kin­gi­tus Eestile: 100 tun­di et­tel­ugemist”. ERÜ maaraa­matukogude sek­t­siooni üleskut­sel kin­gi­takse EV-le sün­nipäe­vaks 100 tun­di et­tel­ugemist. Iga

(Eesti) Kin­gi­tus Eestile: 100 tun­di et­tel­ugemistRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 9. no­vem­bril kell 18.00 Tapa lin­naraa­matuko­gus “Reisi­ju­tud Tiit Pru­uli­ga”. Oma rei­side­st ja vastil­munud raa­ma­tust “Minu maailm” tuleb vestle­ma määil­marän­dur Tiit Pru­uli. Tiit

(Eesti) Reisi­ju­tud Tiit Pru­uli­gaRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 25. ok­too­bril kell 13.00 juhendab Añu Jonuks mä­lutreeningut. Üri­tus toimub Jäne­da los­sis, so­bib igas eas in­imestele ja on tasu­ta. Üh­tasi tähistab see

(Eesti) Mä­lutreen­ingRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 25. ok­too­bril kell 12:00 Sak­si raa­matuko­gus teemapäev “Viru­maa mur­de­keeled”. Ko­hale tuleb rah­vast Kir­jan­dus­muu­se­u­mist, Viru In­sti­tu­ud­ist ja esinejad.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. sep­tem­brist 19. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Mustrid ja lõimed”. Praegu Leht­ses, kuid varem aas­taid Jänedal elanud Evi-Maie Toom­la alus­tas oma esimeste

(Eesti) Mustrid ja lõimedRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. maist 30. sep­tem­bri­ni on Jäne­da los­sis ül­e­val Kai-Mai Ol­bri näi­tus “Ak­varel­lide tappev taba­ma­tus”. Näi­tuse avamine toimub 19. mail kell 17.00 ning

(Eesti) Näi­tuse “Ak­varel­lide tappev taba­ma­tus” avamine ning lu­ulekogude “Elu­jooned” ja “101 haikut” es­itlusRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. mail kell 18.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Vestlus Rai­mond Kaugverist”. Ar­let Palmiste tutvustab Rai­mond Kaugveri loomingut, tema aval­dama­ta ro­maani “Vi­imse meheni” ning Piibe

(Eesti) Vestlus Rai­mond KaugveristRead More »