10. ok­too­bril kell 17 Jäne­da raa­matuko­gus ko­h­tu­mine Alar Kraut­maniga. Jänedalt pärit pärimusmed­it­si­i­ni uuri­ja ning Kraut­mani Mas­saaži- ja Ter­viseakadeemia loo­ja ja eestveda­ja Alar Kraut­man jagab oma tead­misi es­i­vane­mate ravikunstist.

14. ok­too­bril külas Jäne­da kooli 2. ja 4. klass. Räägime oma ko­duko­ha ja pere ko­h­ta vägevaid pärimus­lu­gusid, mängime vanu mänge, mõis­tatame ja paneme kokku vanasõ­nadoomi­no. 22. ok­too­bril külas Jäne­da lastea­ialapsed. Loeme ette vanu ja uue­maid lu­gusid ja mängime mänge. 29. ok­too­bril Kratid ja raa­matukoid. Raa­matukoguüri­tus Jäne­da kooli 3. klas­si­ga. Räägime lugemise täht­sus­est. Kul­tu­uripäran­di aas­ta puhul

Raa­matukogupäe­vad Jäne­da raa­matuko­gusRead More »

22. ok­too­bril kell 12.30 Lehtse raa­matuko­gus ko­h­tu­mine folk­loristi ja kul­tu­uripäran­dis­aadiku Mar­ju Kõivupu­u­ga. Mis on kul­tu­uripärand? Sel­l­ele küsimuse­le annab vas­tuse folk­lorist ja kul­tu­uripäran­dis­aadik Mar­ju Kõivupuu, kes tutvustab ka oma raa­matut “Igal hä­dal oma arst, igal tõv­el ise tohter”.

30. sep­tem­bril kell 14:00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Oi aegu am­mu­seid. Tähis­tame eakate päe­va, tule­tame meelde vanu aegu pildi­mater­jali põh­jal. Kül­la tule­vad Viru­maa Teata­ja ajakir­janik Teele Üprus ja har­ras­tuskun­st­nik Mare Orgus, omakan­di mehed Heino Ri­ibak ja Vel­lo Raagmets.

10. sep­tem­bril kell 17.30 Tapa lin­naraa­matuko­gus Kalju Soomeri raa­matu “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” es­itlus. Kogu­miku “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” au­tor Kalju Soomeri tutvustab oma ke­vadel il­munud raa­matut. See on raa­mat, mis sisaldab Tapa koo­lis ku­na­gi õp­pin­ud ning selle ka lõpetanud õpi­laste mäles­tusi oma koolist, oma õpingutest ja peda­googidest. Oma sõna on

Kalju Soomeri raa­matu “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” es­itlusRead More »

Es­maspäe­val, 3. ju­u­nil avati Tapa lin­naraa­matuko­gus Eesti ja Un­gari il­lus­traa­torite ühis­näi­tus Ris­ti­pi­di lood. Eesti ja Un­gari va­hel on ti­hedad ja sõbra­likud kul­tu­urisuht­ed, milles on olulisel ko­hal hõimusug­u­lus. Eesti luge­jatele on Un­gari muinasju­tud ja lastekir­jan­dus ol­nud tut­tav juba üle pool­sa­jan­di. Mõni­gi maail­matun­tusega Un­gari laster­aa­mat on meil il­munud mitme ko­r­dus­trük­i­na nagu muinasju­tukogu­mik „Ime­flööt” ja noortero­maan „Pál tä­na­va poisid”.

Eesti ja Un­gari muinaslood saavad kokku näi­tusel „Ris­ti­pi­di lood”Read More »

Laupäe­val, 8. ju­u­nil 2013 avame raa­matukogu uksed kell 9.00 – ootame kõi­ki su­urele va­naraa­matu laadale, kuhu paneme väl­ja kõik need vane­mad ja uue­mad raa­matud, mis meil on üle jäänud, et siis kogutud raha eest uusi ja nõu­tu­maid osta. Va­likus on ilukir­jan­dust, lu­uler­aa­ma­tu­id, teat­mekir­jan­dust (aian­­dus-mesin­­dus, kokaraa­matud jm) ning hul­galiselt laster­aa­ma­tu­id. Või­malus on osta ka vene- ja

Va­naraa­mat­u­laat Tapa lin­naraa­matuko­gus laupäe­val, 8. ju­u­nilRead More »

22. mail Jäne­da raa­matuko­gus Pärandi­lae­gas – Jäne­da. Tra­dit­siooni­line 9. klas­si lõpuüri­tus Jäne­da Kooli õpi­laste­ga. Räägime Jäne­da minevikust, ole­vikust ja tule­vikust käies läbi los­si keldrist pööninguni.

13. mail Ke­vadised kep­su­tamised Jäne­da Kooli 1. ja 3. klas­si­ga. Räägime rah­vakalen­dri täht­päe­vadest maiku­us. Mõtleme ise väl­ja täht­päe­vi ja an­name neile sisu: en­nus­tused, kombed, män­gud jne. Võ­tame lugemisaas­ta kokku ja val­ime suvelugemist.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Ajakir­janik ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll ko­htub kul­tu­uripäran­di aastal Tapa Lin­naraa­matuko­gus Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.–4. klas­side õpi­laste­ga. Ko­h­tu­miste kel­laa­jad on 10.50−11.30 ja 11.50−12.30. Sulev

5. aprill — ko­h­tu­mine Sulev Ol­li­gaRead More »

Teisipäe­val 12. vee­bru­ar­il kell 17.30 toimub Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Ene Hioni raa­matu “Val­do Pant — aas­taid hiljem” es­itlus. Ene Hion on raa­ma­tusse kokku ko­gunud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paariküm­neaas­tane koost­öö raa­dios ja televisioonis.

13.02.2013 kell 11.00 Lehtse raa­matuko­gus Ussi ju­tud. 2013. aa­s­tat teame kui mao aa­s­tat. Vaatame Lehtse lastea­ia laste­ga madude ja us­side raa­ma­tu­id, teeme ka ise ühe vah­va us­sikese. [lg_folder folder=“LRK/2013/Ussi_jutud/” paging=“false”]

14.02.2013 kell 16.00 Sak­si raa­matuko­gus Sõbra-vast­lad. Üri­tus koos noortekeskusega – lu­ust vast­lavur­ri valmis­t­a­mine, li­u­laskmine, vast­la­trall ja vastlakuklid.