1. ap­ril­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tus. Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (ju­hen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de pä­ralt (ju­hen­da­jad Liina Kald ja Re­nee Aua).On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se as­tu­da, sest näi­tu­se tööd pa­ku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid […]

5. ap­ril­lil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus – kül­la tu­leb kir­ja­nik Pa­me­la Ma­ran. Pa­me­la Ma­ran on et­te­võt­ja, joo­ga­õpe­ta­ja ja kir­ja­nik – ini­me­ne, kes os­kab vas­tu võt­ta ning ja­ga­da ja pole va­het, kas rää­gi­me lu­gu­dest, tead­mis­test või ra­hast. Ter­ve rea to­re­daid mõt­teid ja lu­gusid on Pa­me­la Ma­ran raa­ma­tu­kaan­te va­he­le ko­gu­nud. Rää­gi­me neist ja pal­ju­dest as­ja­dest veel.

26. märt­sist 29. ap­ril­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ko­gu­de pär­lid. Loo­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022 üks pro­jek­ti­dest kan­nab nime „Ko­gu­de pär­lid“ ja kut­sub üles eks­po­nee­ri­ma raa­ma­tu­ko­gu­de põ­ne­va­maid, väär­tus­li­ke­maid raa­ma­tu­id või ka ese­meid.Meie raa­ma­tu­ko­gu „pär­li­teks“ on raa­ma­tud, mil­lel on ju­tus­ta­da ka oma lugu.Tul­ge näitusele!

3.–25. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Jah, Uk­rai­na on ole­mas!“. Va­lik raa­ma­tu­id Uk­rai­na, tema kul­tuu­ri ja elu-olu koh­ta. Hu­vi­ta­val kom­bel on ka eest­la­sed Uk­rai­na koh­ta pä­ris mitu raa­ma­tut kir­ju­ta­nud, see­ga, jah, Uk­rai­na on ole­mas! On ala­ti ol­nud ja on ka edaspidi!

01.–30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Aas­ta te­gi­jad loo­duses“. 2022. aas­ta loom on karu, lind mets­kur­vits ehk nepp ja aas­ta puu on ha­ri­lik pih­la­kas. Näi­tu­sel on raa­ma­tud kõi­ki­dest tä­na­vus­test kangelastest.

7. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Vii­ve Noo­re isi­ku­näi­tus „Ja­lu­tus­käik“. Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert ja rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud il­lust­raa­tor ning ku­raa­tor Vii­ve Noor näi­tab Tapa raa­ma­tu­ko­gus oma kõi­ge värs­ke­mat loo­min­gut. Kü­las­ta­ja saab tut­vu­da pilti­de­ga, mis kau­nis­ta­vad nii Ees­tis kui vä­lis­maal väl­ja an­tud raa­ma­tu­te le­he­kül­gi. Nagu näi­tu­se peal­ki­ri üt­leb, on te­ge­mist ja­lu­tus­käi­gu­ga vii­ma­se küm­nen­di jooksul

Vii­ve Noo­re isi­ku­näi­tus „Ja­lu­tus­käik“Read More »

2. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Sii­di­maa­li maa­gia“. Sii­di­kunst­nik Ma­ria Jü­ri­mäe on maa­li­mi­se­ga te­ge­le­nud juba 25 aas­tat. Näi­tu­sel saab näha eht­sast sii­dist sal­le, rät­te, lip­se, maa­le. Ma­ria kut­sub oma sal­le sõ­nu­mi­ga sal­li­deks, sest ta maa­lib neid laul­des. Sii­di­maa­li te­hes on ta spon­taan­ne ja ar­ves­tab sii­di kui kaas­au­toriga – iga

Sii­di­maa­li maa­giaRead More »

2. det­semb­rist 2021. a kuni 23. veebruari­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holm“. Köi­te­kuns­ti­näi­tu­sel „TRIO” esit­le­vad oma töid kolm naha- ja köi­te­kunst­ni­kust kol­lee­gi. Sir­je Krii­sa on väl­ja pan­nud va­li­ku oma töö­dest, mis kä­sit­le­vad suu­res osas raa­ma­tut kui ruu­mi­list ob­jek­ti. Raa­ma­tu­te val­mis­ta­mise juu­res kom­bi­nee­rib ta na­tu­raal­set nah­ka eri­ne­va­te materjalidega

TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holmRead More »

6. ok­toob­rist 30. det­semb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus „La­pi­vaip 100. Minu Ees­ti täna“. Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se. Raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel on vaa­ta­miseks ja uudis­ta­miseks väl­jas 100 la­pi­vai­pa. On põh­just va­ru­da aega, et oleks mah­ti uu­ri­da eri­ne­vaid val­mis­ta­mis­vii­se, imet­le­da vär­vi­de kok­ku­sead­mise os­kust, idee­de roh­kust ja meist­ri­te nä­pu­osa­vust. Iga vaip ju­tus­tab oma loo. Näitusega

La­pi­vaip 100. Minu Ees­ti tänaRead More »

30. no­vemb­ril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel raa­ma­tu­e­sit­lus – „Elu­olu­li­sed lood“. Il­mu­nud on tun­tud raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku Märt Treie­ri jär­je­kor­ras kol­mas raa­mat „Elu­olu­li­sed lood“, mis on mõt­te­li­ne jätk üle Ees­ti lu­ge­ja­te seas häs­ti vas­tu võe­tud raa­ma­tu­le „Hom­mi­ku­ju­tud vara­se­le är­kaja­le“. Koh­tu­misel saa­me kuul­da Märt Treie­ri raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku­tööst ja te­leuu­dis­te te­ge­mi­sest, mee­diast laie­malt­ki ja arut­lusi Ees­ti elu

Elu­olu­li­sed lood“ – raa­ma­tu­e­sit­lusRead More »

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

5.–24. ok­toob­ri­ni on Tapa raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­fes­ti­vali raa­mes või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lü­hi­män­gu­f­il­me noor­te­le ja täis­kas­va­nui­le. Mõni do­ku­men­taal­film veel li­saks. Fil­mi­saal raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud E‑N 16.00−17.30. Vaa­ta li­saks www.kinomaale.ee.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te ning tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus „Hetkeks pea­ta­tud aeg“. Hetkeks pea­ta­tud aegvaa­tab pilti­delt vas­tu,meid rõõ­mu­ga laeb­ning ru­tul edasi as­tub. „Oh, oleks mul prae­gu fo­to­kas!!!“Neid ka­het­su­se het­ki on kõi­gil ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pil­di­le. Tä­na­sel päe­val ei jää aga mi­da­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea iga­ühel on „kiirabi“ tagataskus –

Hetkeks pea­ta­tud aegRead More »

28. juu­list 25. sep­temb­ri­ni Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kul­ge­mi­ne aja­joo­nel. Tapa raa­ma­tu­ko­gu 100“. Tapa raa­ma­tu­ko­gu näi­tu­se­riiu­li ees saab fo­to­de ja fak­ti­de saa­tel teha ja­lu­tus­käi­gu aja­joo­nel ja lau­sa läbi saja aas­ta. Saab aimu, kui­das käis Tapa raa­ma­tu­ko­gu käsi, näeb ajas­tu­le ise­loo­mu­lik­ke stii­li­näi­teid lu­ge­mis­va­rast ning fo­to­del sil­ma peal hoi­des saab aimu, kui­das muu­tus üldi­ne lin­na­pilt ajas. Tul­ge ajarännakule!

2. au­gus­tist 29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu maja ja aja lugu“. Vana las­te­aiahoo­ne ehi­ta­ti üm­ber raa­ma­tu­ko­guks. Ehi­tus­tööd alga­sid 1998, las­te­raa­ma­tu­ko­gu alus­tas tööd 1999 ja 2000. aas­tal asus uude maj­ja ka täis­kas­va­nu­te osa­kond. Pil­did näi­tu­sel ju­tus­ta­vad maja muu­tu­mise lugu – muu­tub sisu, muu­tub ümbrus.

5. juu­list 30. au­gus­ti­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­ko­gu juu­be­liks kok­ku sea­tud fo­to­näi­tus „100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos“. Näi­tus an­nab vaid õige põ­gu­sa üle­vaa­te saja aas­ta jook­sul toi­mu­nu koh­ta. Ole­me võõ­rus­ta­nud kir­ja­nik­ke ja kunst­nik­ke, kol­lee­ge ja kä­si­töö­meistreid meilt ja raja ta­gant, koh­tu­nud fil­­mi- ja te­leini­mes­te­ga, kor­ral­da­nud raa­­ma­­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, tut­vus­ta­nud õpi­las­te loo­me­töid, vii­nud lastega

100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loosRead More »

01.–30. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ime­li­sed loo­duse lood“. Loo­dus on meid ala­ti võlu­nud oma ilu ja mit­me­ke­si­su­se­ga. Sar­jas „Loo­duse lood“ on il­mu­nud raa­ma­tu­id loo­ma­de, lin­du­de, pu­tu­ka­te, tai­me­de sa­la­pä­ra­sest elust. Pal­ju põ­ne­vat lugemist!

8. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ees­ti va­na­sõ­nad“. Tapa raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti va­na­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes ho­biks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põ­hi­li­selt ak­rüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on si­le­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”, ka­su­ta­tud on kol­laa­ži­ele­men­te. Iga pilt on

Ees­ti va­na­sõ­nadRead More »