10. no­vemb­ril 2022.a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus lu­gu­de vest­mise õhtu: „Lood ajast“ – 5 mi­nu­ti väär­tus, aja­ga või­du­jooks, mei­le an­tud aeg … – jut­te ves­tab Ena Mets.

18. ok­toob­ril 2022. a kell 18:00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ au­to­ri Kui­do Me­ritsaga. Kui­do Me­rits töö­tab het­kel Tapa val­las ava­li­ke su­he­te spet­sia­lis­ti­na. Ta on ül­li­ta­nud pä­ris mitu raa­ma­tut. Esi­me­ne neist il­mus pseu­do­nüü­mi all Wido Mo­ritz (Mul­li­va­balt, 2015), järg­mised juba au­to­ri pä­ris ni­me­ga: „Või­ma­lik mis­sioon“ (2016) ja „Kas saab vai­kust?“ (2018). Veel üsna

Kir­jan­dus­lik koh­tu­mi­ne raa­ma­tu „Tsaa­ri ulaan“ au­to­ri Kui­do Me­rit­sa­gaRead More »

7. ok­toob­rist 12. no­vemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus „Fi­guu­rid“. Näi­tu­se „Fi­guu­rid“ tööd on aas­ta­id Un­ga­ris pres­si­fo­tograa­fi­na töö­ta­nud ja nüüd Prant­sus­maal ela­valt ja töö­ta­valt fo­to­kunst­ni­kult Bá­lint Pörneczi´lt. Ta töö­tab põ­hi­li­selt nu­ti­te­le­fo­ni­ga, te­hes tä­na­val sil­ma­ta­va­test hu­vi­ta­va­test te­ge­las­test pil­te, mida hil­jem töötleb.

7. ok­toob­rist 12. no­vemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noo­re­t­osa­kon­nas näi­tus „Muu­si­ka meis ja meie üm­ber“. Te­ge­mist on Tar­tu las­te­aia „Kan­ni­ke“ ak­rüül­maa­li­de näi­tu­se­ga. Iga pilt sün­dis ühe las­taia­rüh­ma ühis­töö­na. Ins­pi­rat­sioo­ni saa­di imeilu­sast muu­si­kast – An­to­nio Vival­di „Aas­ta­ajad“.

8. au­gus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suur­te­le“. LEGO tä­his­tab 2022. aas­tal on 90. sün­ni­päe­va. Klaas­ka­pi­näi­tu­se­le on too­dud va­lik LE­GO­sid ko­du­sest mänguasjakastist.

Näitus "Ameerikat kujutades"18. juu­list 26. au­gus­ti­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus (I ja II kor­ru­sel) näi­tus „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“.

Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Suur­saat­kon­na ränd­näi­tus „Pic­tu­ring Ame­rica“ ehk „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“ an­nab hea üle­vaa­te USA aja­loost läbi kuns­ti ja pa­kub loo­min­gu­li­si vii­se uu­ri­da sel­le rii­gi ja rah­va aja­lugu ning ideaale. 40-pil­di­li­ne kol­lekt­sioon ku­ju­tab eri ajas­tu­tel val­mi­nud taie­seid, mis ju­tus­ta­vad Amee­ri­ka lugu. Esin­da­tud on kunst­ni­kud ala­tes esi­mes­test Amee­ri­ka in­diaan­las­te kä­si­töö­lis­test kuni maa­li­kunst­ni­ke Mary Cas­sat­ti ja Tho­mas Hart Ben­to­ni­ni, fo­tograa­fi­de Wal­ker Evan­si ja Do­rot­hea Lange’ni ning ar­hi­tek­ti­de Frank Lloyd Wrigh­ti ja Wil­li­am van Alenini.

Raamatunäitus "Kui sain sõbraks raamatuga"20. juu­nist 29. juu­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga“.

Mil­li­sed on kõi­ge esi­me­sed mä­les­tused lap­se­põl­vest? Va­hest mõni mä­lu­pilt või ar­mas män­gu­asi, ema hääl laul­mas une­lau­lu … Ei os­ka­gi täp­selt öel­da, kuid mil­le­gi­pä­rast on väga sel­gelt mee­les lap­se­põl­ves loe­tud raa­ma­tud, just need kõi­ge esi­me­sed. Vist oli see, et lõ­puks ome­ti said aru tä­hekri­bu­de sa­la­kee­lest, nii ra­pu­tav ja ülen­dav ko­ge­mus. Tä­hed hak­ka­sid ju rää­ki­ma!!! Nad hak­ka­sid en­ne­kuul­ma­tuid lu­gusid jutustama!
Ja sel­le­pä­rast ongi nii häs­ti mee­les see hetk, kui sain sõb­raks raamatuga.

Näi­tus on kok­ku pan­dud Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te lap­se­põl­ve lem­mik­raa­ma­tu­te põhjal.

1. ap­ril­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tus. Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (ju­hen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de pä­ralt (ju­hen­da­jad Liina Kald ja Re­nee Aua).On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se as­tu­da, sest näi­tu­se tööd pa­ku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid

Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tusRead More »

5. ap­ril­lil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus – kül­la tu­leb kir­ja­nik Pa­me­la Ma­ran. Pa­me­la Ma­ran on et­te­võt­ja, joo­ga­õpe­ta­ja ja kir­ja­nik – ini­me­ne, kes os­kab vas­tu võt­ta ning ja­ga­da ja pole va­het, kas rää­gi­me lu­gu­dest, tead­mis­test või ra­hast. Ter­ve rea to­re­daid mõt­teid ja lu­gusid on Pa­me­la Ma­ran raa­ma­tu­kaan­te va­he­le ko­gu­nud. Rää­gi­me neist ja pal­ju­dest as­ja­dest veel.

26. märt­sist 29. ap­ril­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ko­gu­de pär­lid. Loo­ga raa­ma­tud“. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022 üks pro­jek­ti­dest kan­nab nime „Ko­gu­de pär­lid“ ja kut­sub üles eks­po­nee­ri­ma raa­ma­tu­ko­gu­de põ­ne­va­maid, väär­tus­li­ke­maid raa­ma­tu­id või ka ese­meid.Meie raa­ma­tu­ko­gu „pär­li­teks“ on raa­ma­tud, mil­lel on ju­tus­ta­da ka oma lugu.Tul­ge näitusele!

3.–25. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Jah, Uk­rai­na on ole­mas!“. Va­lik raa­ma­tu­id Uk­rai­na, tema kul­tuu­ri ja elu-olu koh­ta. Hu­vi­ta­val kom­bel on ka eest­la­sed Uk­rai­na koh­ta pä­ris mitu raa­ma­tut kir­ju­ta­nud, see­ga, jah, Uk­rai­na on ole­mas! On ala­ti ol­nud ja on ka edaspidi!

01.–30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Aas­ta te­gi­jad loo­duses“. 2022. aas­ta loom on karu, lind mets­kur­vits ehk nepp ja aas­ta puu on ha­ri­lik pih­la­kas. Näi­tu­sel on raa­ma­tud kõi­ki­dest tä­na­vus­test kangelastest.

7. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Vii­ve Noo­re isi­ku­näi­tus „Ja­lu­tus­käik“. Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert ja rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud il­lust­raa­tor ning ku­raa­tor Vii­ve Noor näi­tab Tapa raa­ma­tu­ko­gus oma kõi­ge värs­ke­mat loo­min­gut. Kü­las­ta­ja saab tut­vu­da pilti­de­ga, mis kau­nis­ta­vad nii Ees­tis kui vä­lis­maal väl­ja an­tud raa­ma­tu­te le­he­kül­gi. Nagu näi­tu­se peal­ki­ri üt­leb, on te­ge­mist ja­lu­tus­käi­gu­ga vii­ma­se küm­nen­di jooksul

Vii­ve Noo­re isi­ku­näi­tus „Ja­lu­tus­käik“Read More »

2. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Sii­di­maa­li maa­gia“. Sii­di­kunst­nik Ma­ria Jü­ri­mäe on maa­li­mi­se­ga te­ge­le­nud juba 25 aas­tat. Näi­tu­sel saab näha eht­sast sii­dist sal­le, rät­te, lip­se, maa­le. Ma­ria kut­sub oma sal­le sõ­nu­mi­ga sal­li­deks, sest ta maa­lib neid laul­des. Sii­di­maa­li te­hes on ta spon­taan­ne ja ar­ves­tab sii­di kui kaas­au­toriga – iga

Sii­di­maa­li maa­giaRead More »

2. det­semb­rist 2021. a kuni 23. veebruari­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holm“. Köi­te­kuns­ti­näi­tu­sel „TRIO” esit­le­vad oma töid kolm naha- ja köi­te­kunst­ni­kust kol­lee­gi. Sir­je Krii­sa on väl­ja pan­nud va­li­ku oma töö­dest, mis kä­sit­le­vad suu­res osas raa­ma­tut kui ruu­mi­list ob­jek­ti. Raa­ma­tu­te val­mis­ta­mise juu­res kom­bi­nee­rib ta na­tu­raal­set nah­ka eri­ne­va­te materjalidega

TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holmRead More »

6. ok­toob­rist 30. det­semb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus „La­pi­vaip 100. Minu Ees­ti täna“. Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se. Raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel on vaa­ta­miseks ja uudis­ta­miseks väl­jas 100 la­pi­vai­pa. On põh­just va­ru­da aega, et oleks mah­ti uu­ri­da eri­ne­vaid val­mis­ta­mis­vii­se, imet­le­da vär­vi­de kok­ku­sead­mise os­kust, idee­de roh­kust ja meist­ri­te nä­pu­osa­vust. Iga vaip ju­tus­tab oma loo. Näitusega

La­pi­vaip 100. Minu Ees­ti tänaRead More »

30. no­vemb­ril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel raa­ma­tu­e­sit­lus – „Elu­olu­li­sed lood“. Il­mu­nud on tun­tud raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku Märt Treie­ri jär­je­kor­ras kol­mas raa­mat „Elu­olu­li­sed lood“, mis on mõt­te­li­ne jätk üle Ees­ti lu­ge­ja­te seas häs­ti vas­tu võe­tud raa­ma­tu­le „Hom­mi­ku­ju­tud vara­se­le är­kaja­le“. Koh­tu­misel saa­me kuul­da Märt Treie­ri raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku­tööst ja te­leuu­dis­te te­ge­mi­sest, mee­diast laie­malt­ki ja arut­lusi Ees­ti elu

Elu­olu­li­sed lood“ – raa­ma­tu­e­sit­lusRead More »

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

5.–24. ok­toob­ri­ni on Tapa raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­fes­ti­vali raa­mes või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lü­hi­män­gu­f­il­me noor­te­le ja täis­kas­va­nui­le. Mõni do­ku­men­taal­film veel li­saks. Fil­mi­saal raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud E‑N 16.00−17.30. Vaa­ta li­saks www.kinomaale.ee.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te ning tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus „Hetkeks pea­ta­tud aeg“. Hetkeks pea­ta­tud aegvaa­tab pilti­delt vas­tu,meid rõõ­mu­ga laeb­ning ru­tul edasi as­tub. „Oh, oleks mul prae­gu fo­to­kas!!!“Neid ka­het­su­se het­ki on kõi­gil ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pil­di­le. Tä­na­sel päe­val ei jää aga mi­da­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea iga­ühel on „kiirabi“ tagataskus –

Hetkeks pea­ta­tud aegRead More »