Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

Tin­gi­tu­na ko­roo­na­vii­ru­se laiast le­vi­kust ja va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da te­le­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu uk­selt ning Ta­pal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks ka­su­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24÷7). Tea­vi­kuid ta­gas­ta­da saab sa­mu­ti raa­ma­tu­ko­gu uk­sel ning Ta­pal ja Tam­sa­lus ka raamatute

Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021Read More »

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja ko­gu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le se­ni­aja­ni ta­su­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tä­hendab va­ja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga sa­mas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud lu­ge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused an­nak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, sa­mas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si lu­ge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli kü­si­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta lu­ge­ja­test. All­pool lü­hi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib kü­las­ta­ja­te ta­ga­si­si­det, et veel­gi tõ­hus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, pa­ran­da­da lu­ge­ja­te tee­nin­da­mist.Kü­sit­lus kes­tab ter­ve ok­toob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui pa­ber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus ko­ha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jä­ne­da, Leht­se, Sak­si, As­sa­mal­la ja Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te ka­su­ta­te val­las mi­tut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le ta­ga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii raamatukogu

Hea raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­ja!Read More »

Rii­gi In­fo­süs­tee­mi Ame­ti (RIA) üles­kut­sel ava­tak­se 20. no­vemb­ril 2019. a pal­ju­des Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­des „IT-vaat­lik­ku­se“ nõu­an­de­punk­tid. Ka Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud võ­ta­vad akt­sioo­ni­st osa.

Ole IT-vaat­lik“ on kü­ber­tur­va­li­su­se kam­paa­nia, mis kes­ken­dub kü­ber­tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le va­nema­ealis­te seas, kes ei ole seal­se­test oh­tu­dest nii häs­ti in­for­mee­ri­tud. Kam­paa­nia ko­du­leht www.itvaatlik.ee koondab liht­sad nõu­an­ded tur­va­li­selt in­ter­ne­tis toimetamiseks.

Tapa vallaraamatukogu

Ava­tud E‑R 11–18.
AIP ava­tud T‑R 10–18, L 10–15.
Lau­päe­vi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id ta­gas­ta­da ja ka lae­nu­ta­da (väi­ke va­lik ole­mas ko­ha­peal, sa­mas saab ka ette tellida).

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu 24.–26.12.2018 – su­le­tud 27.–28.12.2018 – ava­tud 11–18 29.12.2018 – ava­tud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – su­le­tud Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 18.12.2018–04.01.2019 – su­le­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 24.12.2108–01.01.2019 – su­le­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gu 25.–26.12.2018 – su­le­tud 28.12.2018 – ava­tud 10–15 01.01.2019 – suletud

Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset ta­su­ta „Nu­ti­sead­me­te ABC koo­li­tus“ al­ga­ja­te­le ja vä­he­ka­su­ta­ja­te­le.

Nu­tiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki hu­vili­si, kes tun­ne­vad end nu­ti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pi­sut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil mu­ga­va­maks muuta.

Pü­ha­de pu­hul on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­ri­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja in­ter­ne­ti­punkt) su­le­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja in­ter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12. 30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja in­ter­ne­ti­punkt) su­le­tud. Üle­jää­nud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud ta­va­pä­ras­tel kellaaegadel.

Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib tea­da saa­da, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gu­de lu­ge­ja­te ootu­sed e‑väljaannete lae­nu­ta­mise osas. An­kee­di esi­me­ne osa si­sal­dab kü­si­mu­si e‑raamatute lu­ge­mise koh­ta üldi­selt, tei­ne osa uurib suh­tu­mist e‑raamatute lae­nu­ta­mis­se. Ernst & Young Bal­tic AS poolt koos­ta­tud kü­sit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Kü­si­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võ­tab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Kü­sit­lus on ava­tud kuni 27. detsembrini.

Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu kü­sit­lusRead More »

5.–15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des in­fot eri­ne­va­te õp­pi­mis­või­ma­lus­te koh­ta. Raa­ma­tu­ko­gu­des tut­vus­ta­tak­se hu­vi­lis­te­le info leid­mist ar­vu­tis või nu­ti­sead­mes ja an­tak­se tea­vet sel­le koh­ta, mida täis­kas­va­nud õp­pi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil hu­vi­lis­tel saa­da in­di­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da en­dale või oma lä­he­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne as­ja­lik soo­vi­tus katkenud

Kin­gi või­ma­lus!Read More »

8. no­vemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lah­tis­te uste päev“. Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu avab 95. sün­ni­päe­va pu­hul uk­sed tei­si­päe­val, 8. no­vemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uk­sed jää­vad lah­ti kel­la 20-ni. See­ga oota­me kõi­ki oma häid lu­ge­ja­id ja sõp­ru kül­la ka­hek­san­dal kuu­päe­val ka­hek­sast ka­hek­sa­ni! Ja kui kel­lel­gi on ko­dus kauaks kät­te unu­ne­nud raa­mat, siis sel­le võib ka jul­gelt ära tuua,

Lah­tis­te uste päev Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gusRead More »