7. ok­toob­rist 12. no­vemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noo­re­t­osa­kon­nas näi­tus „Muu­si­ka meis ja meie üm­ber“. Te­ge­mist on Tar­tu las­te­aia „Kan­ni­ke“ ak­rüül­maa­li­de näi­tu­se­ga. Iga pilt sün­dis ühe las­taia­rüh­ma ühis­töö­na. Ins­pi­rat­sioo­ni saa­di imeilu­sast muu­si­kast – An­to­nio Vival­di „Aas­ta­ajad“.

8. au­gus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suur­te­le“. LEGO tä­his­tab 2022. aas­tal on 90. sün­ni­päe­va. Klaas­ka­pi­näi­tu­se­le on too­dud va­lik LE­GO­sid ko­du­sest mänguasjakastist.

Näitus "Ameerikat kujutades"18. juu­list 26. au­gus­ti­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus (I ja II kor­ru­sel) näi­tus „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“.

Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Suur­saat­kon­na ränd­näi­tus „Pic­tu­ring Ame­rica“ ehk „Amee­ri­kat ku­ju­ta­des“ an­nab hea üle­vaa­te USA aja­loost läbi kuns­ti ja pa­kub loo­min­gu­li­si vii­se uu­ri­da sel­le rii­gi ja rah­va aja­lugu ning ideaale. 40-pil­di­li­ne kol­lekt­sioon ku­ju­tab eri ajas­tu­tel val­mi­nud taie­seid, mis ju­tus­ta­vad Amee­ri­ka lugu. Esin­da­tud on kunst­ni­kud ala­tes esi­mes­test Amee­ri­ka in­diaan­las­te kä­si­töö­lis­test kuni maa­li­kunst­ni­ke Mary Cas­sat­ti ja Tho­mas Hart Ben­to­ni­ni, fo­tograa­fi­de Wal­ker Evan­si ja Do­rot­hea Lange’ni ning ar­hi­tek­ti­de Frank Lloyd Wrigh­ti ja Wil­li­am van Alenini.

1. ap­ril­list 21. juu­ni­ni 2022. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gus üle­val Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tus. Esi­me­sel kor­ru­sel on väl­jas täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi tööd (ju­hen­da­ja Katrin Lee­te) ja ter­ve tei­ne kor­rus on kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de pä­ralt (ju­hen­da­jad Liina Kald ja Re­nee Aua).On põh­just raa­ma­tu­ko­gus­se sis­se as­tu­da, sest näi­tu­se tööd pa­ku­vad sil­mailu ja vär­vi­rõõ­mu. Töid

Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li 65. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud näi­tusRead More »

2. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Sii­di­maa­li maa­gia“. Sii­di­kunst­nik Ma­ria Jü­ri­mäe on maa­li­mi­se­ga te­ge­le­nud juba 25 aas­tat. Näi­tu­sel saab näha eht­sast sii­dist sal­le, rät­te, lip­se, maa­le. Ma­ria kut­sub oma sal­le sõ­nu­mi­ga sal­li­deks, sest ta maa­lib neid laul­des. Sii­di­maa­li te­hes on ta spon­taan­ne ja ar­ves­tab sii­di kui kaas­au­toriga – iga

Sii­di­maa­li maa­giaRead More »

6. ok­toob­rist 30. det­semb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus „La­pi­vaip 100. Minu Ees­ti täna“. Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se. Raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel on vaa­ta­miseks ja uudis­ta­miseks väl­jas 100 la­pi­vai­pa. On põh­just va­ru­da aega, et oleks mah­ti uu­ri­da eri­ne­vaid val­mis­ta­mis­vii­se, imet­le­da vär­vi­de kok­ku­sead­mise os­kust, idee­de roh­kust ja meist­ri­te nä­pu­osa­vust. Iga vaip ju­tus­tab oma loo. Näitusega

La­pi­vaip 100. Minu Ees­ti tänaRead More »

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pi­du­li­kult ava­tuks lu­ge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, to­re­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki ma­nit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­misel et­te­vaat­lik­ku­se­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te ning tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus „Hetkeks pea­ta­tud aeg“. Hetkeks pea­ta­tud aegvaa­tab pilti­delt vas­tu,meid rõõ­mu­ga laeb­ning ru­tul edasi as­tub. „Oh, oleks mul prae­gu fo­to­kas!!!“Neid ka­het­su­se het­ki on kõi­gil ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pil­di­le. Tä­na­sel päe­val ei jää aga mi­da­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea iga­ühel on „kiirabi“ tagataskus –

Hetkeks pea­ta­tud aegRead More »

8. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ees­ti va­na­sõ­nad“. Tapa raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti va­na­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes ho­biks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põ­hi­li­selt ak­rüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on si­le­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”, ka­su­ta­tud on kol­laa­ži­ele­men­te. Iga pilt on

Ees­ti va­na­sõ­nadRead More »

17.–30. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Üle­maa­ilm­ne me­si­las­te päev“. 20. mai on rah­vus­va­he­li­ne me­si­las­te päev. Sel­le­ga ju­hi­tak­se tä­he­le­pa­nu me­si­las­te olu­li­su­se­le ning tõs­te­tak­se ini­mes­te tead­lik­kust me­si­las­te rol­li koh­ta meie kõi­gi eludes.

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVA­TUD! Keh­tib si­se­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Sa­mu­ti tu­leb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te kü­las­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des lu­ba­tud. Hu­vi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu si­se­ruumi­des on lu­ba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te pu­hul, kes on lu­ba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

Tin­gi­tu­na ko­roo­na­vii­ru­se laiast le­vi­kust ja va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da te­le­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu uk­selt ning Ta­pal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks ka­su­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24÷7). Tea­vi­kuid ta­gas­ta­da saab sa­mu­ti raa­ma­tu­ko­gu uk­sel ning Ta­pal ja Tam­sa­lus ka raamatute

Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021Read More »

1. märt­sist 28. ap­ril­li­ni 2021. a saab Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näha kunst­nik Made Bal­ba­ti va­ba­loo­min­gu­na val­mi­nud sar­ja klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de ai­ne­tel. Vär­vi­kad ja fan­taa­sia­rik­kad tööd köi­da­vad esi­me­sest pil­gust pea­le. Pilti­des on nii mitu kih­ti, et on põh­just pi­ke­malt sil­mit­se­ma jää­da. Tööd on teh­tud lõuen­di­le ja pilti­de val­mi­miseks ka­su­tab kunst­nik spet­siaal­set di­gi­lau­da ja di­gi­pliiat­sit. Di­gi­taal­ne teh­ni­ka võlub

Made Bal­ba­ti di­gig­raa­fi­lis­te il­lust­rat­sioo­ni­de näi­tusRead More »

Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gul (Koo­li 6, Tapa) on nüüd Cle­ve­ro­ni raa­ma­tu­kapp, kust saab tel­li­tud raa­ma­tu­id kät­te ööpäe­va­ring­selt! Si­su­li­selt on te­ge­mist pa­ki­au­to­maa­di­ga, kust tel­li­ja tal­le so­bi­val ajal, olgu või sü­da­öö­sel, oma soo­vi­tud raa­ma­tud kät­te saab. Raa­ma­tu­ka­pi ka­su­ta­mi­ne on lu­ge­ja­le ta­su­ta. KUI­DAS TEL­LI­DA RAA­MAT RAA­MA­TU­KAP­PI?Kir­ju­ta­ge raa­ma­tu­ko­gu­le või he­lis­ta­ge te­le­fo­nil 323 2081 (323 2082 las­te­osa­kond) või re­ser­vee­ri­ge raa­mat läbi lu­ge­ja­por­taa­li RIKSWEB

Ööpäe­va­ring­ne raa­ma­tu­te lae­nu­tus ja ta­gas­tus!Read More »

7.–29. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Ise­moo­di une­ju­tud“. Iga­õh­tu­ne une­ju­tu lu­ge­mi­ne las­te­le on tore pe­retra­dit­sioon, mis pa­neb punk­ti te­gusale päe­va­le ja an­nab al­gu­se ilu­sate­le une­nä­gu­de­le. Just et­te­lu­ge­mi­sest saab al­gu­se lap­se side raa­ma­tu­ga, tema lu­ge­mis­hu­vi ning tee iselugemiseni.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja ko­gu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le se­ni­aja­ni ta­su­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tä­hendab va­ja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga sa­mas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud lu­ge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused an­nak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, sa­mas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si lu­ge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli kü­si­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta lu­ge­ja­test. All­pool lü­hi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

17. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Nar­rid meis en­dis“. Ju­hu­se nar­rid, raha nar­rid, ar­mas­tuse nar­rid, kuul­su­se nar­rid, nar­ri­de narr jne. Me kõik ole­me ise­en­di ku­nin­gad ja sa­mas ka nar­rid.Nar­rid os­ka­vad ini­me­si naer­ma aja­da, seal­juu­res ka ise­en­nast. Nad on te­ra­va mõis­tu­se­ga ini­me­sed, kes lõ­bu­salt mäng­le­vad läbi elu. Nad kiir­ga­vad mõ­nu­sat energiat

Nar­rid meis en­disRead More »