(Eesti) Tapa Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Ke­htib alates 01.01.2019

Määrus ke­ht­es­tatakse rah­varaa­matukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesol­e­va eeskir­ja­ga määratakse kind­laks Tapa Val­laraa­matukogu (edas­pi­di raa­matukogu) teenin­duse ko­r­ral­dus, luge­jate õi­gused ja ko­hus­tused ning vastutus.
(2) Raa­matukogu põhi­teenused on teav­ikute ko­ju­laenu­tus ja ko­ha­peal ka­su­t­a­mine ning ava­likule teabele ju­ur­de­pää­su võimal­damine üld­ka­su­tata­va andmeside­võr­gu kaudu. Raa­matukogu põhi­teenused on tasuta.
(3) Raa­matukogu eri­teenused (kopeer­im­ine, väl­ja­trükid, ska­neer­im­ine, kile­t­a­mine, and­me­baa­side ka­su­t­a­mine jms) on tasulised. Eri­teenuste täpse loetelu ja nende eest võe­ta­va tasu su­u­ruse ke­ht­estab vallavalitsus.
(4) Raa­matukogu teenu­seid võib ka­su­ta­da igaüks, väl­ja ar­vatud luge­jad, kel­lelt on vas­tavalt rah­varaa­matukogu seaduse­le raa­matukogu teenuste ka­su­tamise õi­gus ära võetud.
(5) Raa­matuko­gus saab ka­su­ta­da ava­likuks ka­su­tuseks mõel­dud arvu­titööko­hti (sh lugejaarvuti).
(6) Ka­su­tamise eeskir­ja ju­urde ku­u­lu­vad raa­matukogu ka­su­tamist reg­uleerivad doku­men­did (käskkir­jad, hin­nakir­jad jmt) on kätte­saa­davad raa­matukogu kõigis struk­tu­uriük­sustes ja raa­matukogu ko­d­ule­hekül­jel (www.tapa.lib.ee).

§ 2. Luge­jaks reg­istreer­im­ine ja arvestus
(1) Luge­jaks reg­istreer­im­ine toimub raa­matukogu luge­jate and­me­baa­sis isikut tõen­da­va doku­men­di või õpi­laspileti alusel.
(2) And­me­baasi kan­takse luge­ja ko­h­ta järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) eluko­ht (pos­ti­aadress);
3) telefoninumber;
4) e‑posti aadress;
5) isikukood või isikukoo­di pu­udu­misel sünniaeg;
6) luge­jarüh­ma määrang.
(3) Lapsed kuni 14. elu­aas­tani (k.a) reg­istreer­i­takse luge­jaks lap­se­vane­ma või seadus­liku esin­da­ja kir­ja­likul nõu­solekul ning and­me­baasi kan­takse ka lap­se­vane­ma või seadus­liku esin­da­ja andmed.
(4) Reg­istreer­im­is­le­he ja nõu­solekule­he kir­ja­likud vormid ke­ht­estab raa­matukogu di­rek­tor käskkirjaga.
(5) Luge­ja reg­istreer­im­isel tehakse talle teatavaks käesolev eeskiri. Luge­ja kin­nitab reg­istreer­im­is­le­hel al­lkir­ja­ga, et nõus­tub täit­ma raa­matukogu ka­su­tamise eeskir­ja ning on tead­lik oma isikuand­mete kasutamisest.
(6) Reg­istreer­im­isel saab luge­ja või­maluse ka­su­ta­da raa­matukogu ID-kaar­di alusel või väl­jas­tatakse talle luge­japilet. Es­imene luge­japilet an­takse luge­jale tasuta.
(7) Luge­japilet on nime­line, seda to­hib ka­su­ta­da ain­ult pileti omanik. Luge­ja võib li­htkir­ja­liku voli­tusega voli­ta­da teist isikut tema nimele teav­ikuid laenutama.
(8) Luge­jale an­takse salasõ­na raa­matukogu elek­troonilisse kat­aloo­gi (edas­pi­di RIK­SWEB) ja mo­bi­ili­rak­endusse (edas­pi­di m‑RIKS) sis­sel­ogimiseks. RIK­SWE­Bi ja m‑RIKSi ko­h­ta saab in­fot raa­matuko­gust ja raa­matukogu kodulehelt.
(9) Reg­istreer­i­tud luge­jate and­meid kasutatakse:
1) luge­ja isiku tuvastamiseks;
2) teenuste osutamiseks;
3) sta­tis­tilise analüüsi tegemiseks, kus and­meid ei seosta­ta isikuga.
(10) Luge­jate andmed on asu­tus­esis­eseks ka­su­tamiseks. Ju­ur­de­pääs and­me­tele on teenu­seid os­u­ta­va­tel raa­matukogutöö­ta­ja­tel. And­meid ei väl­jas­ta­ta kol­man­datele isikutele, v.a. seadusega et­tenäh­tud juhtudel.
(11) Luge­jate üm­ber­reg­istreer­im­ist ja luge­jaand­mete kon­trol­li teostatakse igal aastal luge­ja es­ime­sel külaskäigul raamatukokku.
(12) Rah­varaa­matukogu luge­jate and­me­baa­sist kus­tu­tatakse luge­ja rah­varaa­matukogu seadus­es et­tenäh­tud korras.
(13) Luge­japileti kao­tamis­est tuleb teav­i­ta­da raa­matukogu es­ime­sel või­malusel väl­ti­maks kao­tatud doku­men­di väärkasutust.
(14) Kao­tatud või ka­su­tamiskõlb­matuks muu­tunud luge­japilet asendatakse uue­ga, mille väl­jas­t­a­mine on tasu­line. Tasu su­u­ruse ke­ht­estab vallavalitsus.

§ 3. Teav­ikute ko­ju­laenu­tus ja kohalkasutus
(1) Teav­ikuid (raa­matud, ajakir­jad, ajale­hed, CD-ROM, video- ja he­likas­sett, DVD jms) saab laenu­ta­da koju ning ka­su­ta­da ko­ha­peal. Teav­ikuid koju laenu­ta­da on õi­gus reg­istreer­i­tud luge­jal. Ko­halka­su­tuseks ei olé luge­jaks reg­istreer­im­ine nõutav.
(2) Reg­istreer­i­tud luge­jatele toimub teav­ikute ko­ju­laenu­tus ID-kaar­di või luge­japileti alusel.
(3) Teav­ikute laenu­tustäh­ta­ja ja koju laenu­tata­vate teav­ikute hul­ga kin­nitab raa­matukogu di­rek­tor käskkirjaga.
(4) Laenu­tusae­ga ei pik­enda­ta, kui luge­ja vi­ivi­sevõl­gne­vus on 3 eu­rot ja rohkem.
(5) Su­ure nõud­lusega teav­ikuid on raa­matukogul õi­gus määra­ta ajutiselt ko­halka­su­tata­vateks või laenu­ta­da neid lühe­maks ajaks ilma laenu­tusa­ja pik­endamise võimaluseta.
(6) Teat­meteoste ain­uek­sem­plare ning sisult või hinnalt väga väär­tus­likke teav­ikuid on raa­matukogul õi­gus määra­ta kohalkasutatavateks.
(7) Luge­jal on või­malus reg­istreeri­da end teav­ikute laenu­tamiseks järjekorda.
(8) Teav­iku saabu­misel teav­i­tatakse luge­jat e‑posti või tele­foni teel. Teav­ikut hoitakse luge­jale 3 päeva.
(9) Raa­matuko­gus pu­udu­vaid teav­ikuid tel­li­takse raa­matukogude­va­he­lise laenu­tuse (RVL) kaudu luge­ja soovil ja ku­l­ul teis­test Eesti raa­matukogud­est. Nende laenu­tamisel läh­tu­takse teav­ikut oma­va raa­matukogu et­tean­tud tingimustest.
(10) Luge­jat teav­i­tatakse tagas­tustäh­ta­ja saabu­mis­est ja täh­ta­ja üle­tamis­est meili teel.
(11) Luge­jatelt võib nõu­da teav­iku ko­ju­laenu­tamisel tagatist, kui see on va­ja­lik teav­iku väär­tuse tõt­tu. Taga­tise võt­mise ja tagas­tamise ko­r­ra ke­ht­estab vallavalitsus.
(12) Luge­jaile, kes oma ter­vis­liku seisun­di tõt­tu ei olé võimelised raa­matukogu külas­ta­ma, os­utab raa­matukogu koost­öös vallaval­it­suse haridus- ja sot­si­aalosakon­na­ga tasu­ta teav­ikute kojukannet.

§ 4. Luge­ja ko­hus­tused ja vastutus
(1) Luge­ja kannab ma­te­ri­aalset vas­tu­tust tema ka­su­tus­es ol­e­vate teav­ikute, tehnikava­hen­dite ja muu in­ven­tari eest.
(2) Luge­jal on soovi­tav kon­trol­l­i­da teav­iku seisuko­r­da teav­iku laenu­tamisel. Kui luge­ja on saanud oma ka­su­tusse eel­nevalt riku­tud teav­iku, tuleb sell­est teav­i­ta­da raa­matukogu töötajat.
(3) Raa­matuko­gust laenu­tatud teav­ikud tuleb tagas­ta­da õigeaegselt või pik­enda­da laenutusaega.
(4) Tagas­tustäh­ta­ja üle­tamise eest on raa­matukogul õi­gus võt­ta luge­jalt vi­ivist iga vi­iv­i­tatud päe­va eest. Vi­ivis iga tagas­tustäh­ta­ja üle­tanud päe­va eest on 0,05 eu­rot iga laenutäh­ta­ja üle­tanud teav­iku pealt.
(5) Raa­matukogu di­rek­to­ril on õi­gus määra­ta pe­ri­ood, mille jook­sul saab teav­ikuid tagas­ta­da viivisevabalt.
(6) Kuni 14-aas­tased (k.a) lapsed saavad teav­ikuid tagas­ta­da viivisevabalt.
(7) Tagas­tustäh­ta­ja üle­tamis­est teav­itab raa­matukogu luge­jale meelde­tule­tusega e‑posti, tele­foni või kir­ja teel. Kir­ja teel es­i­tatud meelde­tule­tus on tasu­line. Tasu su­u­ruse ke­ht­estab vallavalitsus.
(8) Teav­iku rikku­mise, kao­tamise või tagas­ta­ma­ta jät­mise ko­r­ral on luge­ja ko­hus­tatud selle asendama raa­matukogu poolt samaväärseks tun­nistatud teav­iku­ga või tasuma teav­iku hin­na kuni küm­neko­rd­ses su­u­rus­es. Enne 1992. aa­s­tat il­munud teav­iku min­i­maalne hind on 4 eu­rot juhul, kui teav­ikust ei olé il­munud uue­mat trük­ki, mille hin­da aluseks võtta.
(9) Luge­jalt, kes ei olé lõikes 8 nimetatud ko­hus­tust raa­matukogu an­tud täh­ta­jaks täit­nud, võe­takse teav­ikute ko­ju­laenu­tamise õi­gus ära kuni üheks aastaks.
(10) Raa­matukogu annab luge­jale täh­ta­ja lõigetes 4, 7 ja 8 nimetatud sum­made tasumiseks. Täh­ta­jaks maks­ma­ta sum­ma tasumiseks teeb vallaval­it­sus luge­jale et­tekir­ju­tuse koos sundtäit­mise al­gatamise hoia­tusega, mida rak­endatakse siis, kui et­tekir­ju­tust ei täide­ta. Et­tekir­ju­tus­es mär­gi­takse selle vaid­lus­tamise või­malus, täh­taeg ja kord. Kui luge­ja jätab hoia­tus­es mär­gi­tud täh­ta­ja jook­sul et­tekir­ju­tuse täit­ma­ta, on vallaval­it­susel õi­gus anda et­tekir­ju­tus sundtäit­miseks täitemenetluse seadustikus sätes­tatud ko­r­ras. Vallaval­it­sus võib nimetatud päde­vuse anda raa­matukogule. Alla 18-aas­tase isiku puhul es­i­tatakse et­tekir­ju­tus vane­male või eestkostjale.
(11) Luge­jate suht­es, kelle vas­tu on al­gatatud lõikes 10 sätes­tatud ko­r­ras menetlus, ke­htib laenu­tus­keeld kuni menetluse lõpuni.

§ 5. Ava­like arvu­titööko­htade kasutamine
(1) Ava­like arvu­titööko­htade ka­su­tamise reeglid ke­ht­estab raa­matukogu di­rek­tor käskkir­ja­ga ja need ava­likus­tatakse raa­matuko­gus ning raa­matukogu koduleheküljel.
(2) Arvu­titööko­htade ka­su­tamise reeglite rikku­misel on raa­matukogul õi­gus ke­ht­es­ta­da tööko­htade ka­su­tamise keeld.

§ 6. Raa­matukogu kodukord
(1) Raa­matukogu ko­duko­r­ra ke­ht­estab raa­matukogu di­rek­tor käskkirjaga.
(2) Raa­matukogu ko­duko­rd sätestab külas­ta­jate käi­tu­mis­reeglid ning selle täit­mine on ko­hus­tus­lik kõikidele külastajatele.
(3) Raa­matukogu ko­duko­rd paigutatakse ava­likku, külas­ta­jatele näh­tavasse ko­h­ta ning aval­datakse raa­matukogu kodulehel.

§ 7. Määruse ke­hte­tuks tunnistamine
Vabari­i­gi Val­it­suse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tam­salu val­la ja Tapa val­la osas hal­duster­ri­to­ri­aalse ko­r­ral­duse ja Vabari­i­gi Val­it­suse 3. april­li 1995 määruse nr 159 „Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dusük­suste nimis­tu kin­ni­t­a­mine” muut­mine“ alusel moodus­tus hal­dus­re­for­mi tule­musel Tam­salu val­la ja Tapa val­la ühine­misel uus omaval­it­susük­sus Tapa vald, kes Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dus­jao­tuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühi­nenud omaval­it­susük­suste õi­gusjär­glane. Ar­ves­tades eelmär­gi­tut ning hal­dus­re­for­mi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dus­jao­tuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tun­nista­da kehtetuks:
1) Tapa Vallavo­likogu 11.11.2010 määrus nr 20 „Tapa Lin­naraa­matukogu ka­su­tamise eeskiri“ (RT IV, 23.01.2013, 11);
2) Tam­salu Vallavo­likogu 20.06.2007 määrus nr 16 „Tam­salu val­la Raa­matukogude ka­su­tamise eeskiri“ (RT IV, 24.07.2010, 15).

§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõus­tub 01. jaan­uar­il 2019.
Mak­sim Butšenkov
Vallavo­likogu esimees