Tapa Vallaraamatukogu põhimäärus

Keh­tib ala­tes 01.01.2019

Mää­rus keh­tes­ta­tak­se ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­duse sea­du­se § 35 lg 2 ja rah­va­raa­ma­tu­ko­gu sea­du­se § 6 lg 1 ning Tapa Val­la­vo­li­ko­gu 28.03.2018 mää­ru­se nr 12 „Tapa val­la põ­hi­mää­rus“ § 67 lg 5 alusel.

1. pea­tükk – ÜLDSÄTTED

§ 1. Põ­hi­mää­ru­se reguleerimisala
Käes­olev põ­hi­mää­rus sä­tes­tab Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (edas­pi­di raa­ma­tu­ko­gu) ees­mär­gid ja üles­an­ded, juh­ti­mise kor­ral­duse ja struk­tuu­ri, vara val­da­mise ja ka­su­ta­mise kor­ra, fi­nant­see­ri­mise alu­sed, aru­and­lu­se ja kont­rol­li ning üm­ber­kor­ral­da­mise ja te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mise korra.

§ 2. Ni­me­tus ja asukoht
(1) Raa­ma­tu­ko­gu ni­me­tus on Tapa Vallaraamatukogu.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu asu­koht on Tapa vald (edas­pi­di vald).
(3) Raa­ma­tu­ko­gu aad­ress on Koo­li 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lää­ne-Viru maakond.

§ 3. Raa­ma­tu­ko­gu struktuur
(1) Raa­ma­tu­ko­gu koos­neb val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu üles­an­deid täit­vast Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gust ja haruraamatukogudest.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lu­vad struktuuriüksustena:
1) Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Koo­li 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lää­ne-Viru maakond;
2) As­sa­mal­la Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Mu­na­ki­vi 2, As­sa­mal­la küla, Tapa vald, 46006 Lää­ne-Viru maakond;
3) Jä­ne­da Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Jä­ne­da loss, Jä­ne­da küla, Tapa vald, 73602 Lää­ne-Viru maakond;
4) Leht­se Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Rä­ga­ve­re tee 19, Leht­se ale­vik, Tapa vald, 73601 Lää­ne-Viru maakond;
5) Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Moe 1, Moe küla, Tapa vald, 45105 Lää­ne-Viru maakond;
6) Tam­sa­lu Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Sõp­ru­se 3, Tam­sa­lu linn, Tapa vald, 46106 Lää­ne-Viru maakond;
7) Va­jan­gu Raa­ma­tu­ko­gu, asu­koht Koo­li 7, Va­jan­gu küla, Tapa vald, 46002 Lää­ne-Viru maakond.
(3) Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus on 3 osakonda:
1) las­te- ja noorteosakond;
2) teenindusosakond;
3) in­ter­ne­ti- ja infopunkt.

§ 4. Raa­ma­tu­ko­gu õi­gus­lik seisund
(1) Raa­ma­tu­ko­gu on Tapa Val­la­va­lit­su­se (edas­pi­di val­la­va­lit­sus) hal­la­tav asutus.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu on üld­ka­su­ta­tav rah­va­raa­ma­tu­ko­gu ning tema teenindus¬piirkonnaks on val­la territoorium.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu ju­hin­dub oma te­ge­vu­ses Ees­ti Va­ba­rii­gi sea­dus­test, Tapa Val­la­vo­li­ko­gu (edas­pi­di val­la­vo­li­ko­gu) ja Tapa Val­la­va­lit­su­se (edas­pi­di val­la­va­lit­sus) õi­gusak­ti­dest, UNESCO rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de ma­ni­fes­tist ning käes­ole­vast põhimäärusest.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­se kin­ni­tab ja muu­dab vallavolikogu.
(5) Raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­dus ning lu­ge­ja­te õi­gu­sed ja ko­hus­tused keh­tes­ta­tak­se val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud raa­ma­tu­ko­gu ka­su­ta­mise eeskirjas.
(6) Asu­tuse tea­be hal­da­mise ju­hi­sed keh­tes­tab asu­tuse juht läh­tu­des Va­ba­rii­gi Va­lit­su­se mää­ru­se­ga keh­tes­ta­tud tee­nus­te kor­ral­da­mise ja tea­be­hal­duse alus­tes sä­tes­ta­tud põhimõtetest.
(7) Raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vust ju­hendab ja koor­di­nee­rib val­la­va­lit­su­se aren­gu- ja finantsosakond.

§ 5. Raa­ma­tu­ko­gu teeninduspiirkond
Raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­piir­kon­naks on Tapa val­la haldusterritoorium.

§ 6. Eel­ar­ve, pit­sat ja sümboolika
(1) Raa­ma­tu­ko­gul on Tapa val­la eel­ar­ves ala­eel­ar­ve­na oma ise­sei­sev eelarve.
(2) Raa­ma­tu­ko­gul on asu­tuse ni­me­tu­se­ga pit­sat, mil­lel võib ka­su­ta­da Tapa val­la vapi ku­ju­tist või asu­tuse sümboolikat.
(3) Raa­ma­tu­ko­gul ja ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu­del on oma ni­me­tu­se­ga pit­sat tea­vi­ku­te märgistamiseks.
(4) Raa­ma­tu­ko­gul võib ka­su­tusel olla oma sümboolika.
(5) Raa­ma­tu­ko­gu süm­boo­li­ka ku­jun­duse ja ka­su­ta­mise kor­ra keh­tes­tab asu­tuse juht käsk­kir­ja­ga, koos­kõ­las­ta­des süm­boo­li­ka enne keh­tes­ta­mist vallavalitsusega.

2. pea­tükk – RAA­MA­TU­KO­GU TE­GE­VU­SE EES­MÄRK, ÜLES­AN­DED JA TEENUSED

§ 7. Raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vu­se eesmärk
Raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vu­se ees­märk on ta­ga­da ela­ni­ke­le juur­de­pääs ava­li­ku­le in­for­mat­sioo­ni­le sel­le eri­ne­va­tes vormi­des, toe­ta­da elu­kest­vat õp­pi­mist ja ene­se­täien­da­mist ning ku­jun­da­da las­tes lu­ge­mis­har­ju­must ja seda arendada.

§ 8. Raa­ma­tu­ko­gu ülesanded
(1) Raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­üles­an­ne on ko­gu­da, säi­li­ta­da ja lu­ge­ja­le kät­te­saa­da­vaks teha te­ma­le va­ja­li­kud trü­ki­sed, au­vi­sed ja tei­sed tea­vi­kud (edas­pi­di tea­vi­kud) ning ava­li­kud andmebaasid.
(2) Põ­hi­üles­an­de täit­miseks raamatukogu:
1) komp­lek­tee­rib ko­gud, pee­gel­dab oma ko­gu­de koos­ti­se elekt­ron­ka­ta­loo­gis, peab ko­gu­de ar­ves­tust ja kind­lus­tab ko­gu­de säilimise;
2) osu­tab lu­ge­ja­le ta­su­ta rah­va­raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­tee­nu­seid (tea­vi­ku­te ko­ha­peal ka­su­ta­mi­ne ja ko­ju­lae­nu­tus ning ava­li­ku­le tea­be­le üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kau­du juur­de­pää­su võimaldamine);
3) kor­ral­dab koduteenindust;
4) osu­tab ta­su­li­si eri­tee­nu­seid (ko­pee­ri­mi­ne, väl­ja­trü­kid, ska­nee­ri­mi­ne, ki­le­ta­mi­ne, and­me­baasi­de ka­su­ta­mi­ne jms);
5) kor­ral­dab ko­gu­des puu­du­va­te tea­vi­ku­te ja koo­pia­te tel­li­mist teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­li­se lae­nu­tuse kaudu;
6) osu­tab teat­me- ja infoteenuseid;
7) abis­tab ja kon­sul­tee­rib lu­ge­ja­id vee­bi­põ­hi­se ava­li­ku tea­be ja and­me­baasi­de ka­su­ta­misel; rii­gi- ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se asu­tus­te vee­bi­leh­te­de­le juur­de­pää­su saamisel;
8) kor­ral­dab raa­ma­tu- ja kuns­ti­näi­tusi, kir­jan­dusü­ri­tusi, koh­tu­mi­si, raa­ma­tu­va­ra­de tut­vus­tusi nii täis­kas­va­nui­le kui las­te­le ning muid kul­tuu­ri­loo­li­si üri­tusi, kor­ral­dab kasutajakoolitusi;
9) peab raa­ma­tu­ko­gu­töö ar­ves­tust, an­nab oma te­ge­vu­sest aru val­la­va­lit­su­se­le ning esi­tab et­te­näh­tud sta­tis­tili­si aruandeid;
10) säi­li­tab ar­hii­vis raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vu­se käi­gus loo­dud dokumente;
11) osa­leb val­la aren­gu­ka­va väl­ja­töö­ta­mises ja kul­tuu­ri­elu koordineerimises;
12) teeb koos­tööd teis­te raa­ma­tu­ko­gu­de­ga ning val­la asutustega.

3. pea­tükk – RAA­MA­TU­KO­GU JUH­TI­MI­NE JA TE­GE­VU­SE KORRALDAMINE

§ 9. Raa­ma­tu­ko­gu juhtimine
(1) Raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vust ju­hib ja kor­ral­dab raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor (edas­pi­di direktor).
(2) Di­rek­to­ri vaba ame­ti­ko­ha täit­miseks kor­ral­da­tak­se ava­lik kon­kurss. Kon­kur­si kuu­lu­tab väl­ja ja kon­kur­si kor­ra keh­tes­tab vallavalitsus.
(3) Di­rek­to­ri kin­ni­tab ame­tis­se ja va­bas­tab ame­tist Tapa val­la­va­nema et­te­pa­ne­kul vallavalitsus.
(4) Di­rek­toriga sõl­mib, muu­dab ja lõ­pe­tab töö­le­pin­gu val­la­va­nem või tema poolt sel­leks vo­li­ta­tud isik.
(5) Di­rek­tor vas­tu­tab raa­ma­tu­ko­gu üld­sei­sun­di ja aren­gu ning raha õi­gus­pä­ra­se ja ots­tar­be­ka ka­su­ta­mise eest, sa­mu­ti raa­ma­tu­ko­gu­le tema te­ge­vu­seks ka­su­ta­da an­tud ning raa­ma­tu­ko­gu üles­an­ne­te täit­miseks raa­ma­tu­ko­gu val­duses­se an­tud vara hea­pe­re­me­he­li­ku ka­su­ta­mise, säi­li­mise ning kor­ras­hoiu eest.
(6) Di­rek­tor tagab raa­ma­tu­ko­gu tu­le­mus­li­ku ja häi­re­te­ta töö ning teeb koos­tööd val­la­va­lit­su­se ja val­la­va­lit­su­se hal­la­ta­va­te asutustega.
(7) Direktor:
1) esindab Tapa val­da ja asu­tust töö­and­ja õi­gus­tes ning ava­lik-õi­gus­li­ke ja tsi­viil­õi­gus­li­ke te­hin­gu­te ja toi­min­gu­te tegemisel;
2) ju­hib asu­tuse ma­jan­dus- ja fi­nants­te­ge­vust läh­tu­des õi­gusak­ti­dest ning esi­tab val­la­va­lit­su­se­le asu­tuse eel­ar­ve eel­nõu ja vas­tu­tab eel­ar­ve täit­mise eest;
3) teos­tab oma pä­de­vu­se pii­res te­hin­gu­id ja toi­min­gu­id asu­tuse põ­hi­mää­ru­se, töö­le­pin­gu ning õi­gusak­ti­de­ga sä­tes­ta­tud üles­an­ne­te täitmiseks;
4) sõl­mib, muu­dab ja lõ­pe­tab töö­le­pin­gud raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te­ga ning mää­rab kind­laks töö­ta­ja­te töö­üles­an­ded, õi­gu­sed, ko­hus­tused ja vas­tu­tuse ning kin­ni­tab va­ja­du­sel ametijuhendid;
5) kin­ni­tab raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te ame­ti­pal­gad ja mää­rab töö­ta­ja­te­le pal­ga­fon­di pii­res lisatasud;
6) kin­ni­tab asu­tuse töö­kor­ral­duse reeg­lid ning tagab töö­ter­vis­hoiu ja töö­ohu­tuse nõue­te täitmise;
7) kor­ral­dab asu­tuse tea­be­hal­dust vas­ta­valt õi­gusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud nõuetele;
8) an­nab asu­tuse si­se­mise töö kor­ral­da­miseks käskkirju;
9) tagab asu­tuse te­ge­vu­se ja üldi­se aren­gu, sh töö­tin­gi­mus­te aja­ko­has­ta­mise ja töö­ta­ja­te kva­li­fi­kat­sioo­ni tõstmise;
10) esi­tab val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kuid töö­ta­ja­te koos­sei­su ja töö­ta­su­mää­ra­de kin­ni­ta­miseks ning asu­tuse töö pa­re­maks korraldamiseks;
11) on aru­an­de­ko­hus­tus­lik val­la­va­lit­su­se ees;
12) täi­dab muid õi­gusak­ti­dest ja käes­ole­vast põ­hi­mää­ru­sest tu­le­ne­vaid ülesandeid.

§ 10. Di­rek­to­ri asendamine
(1) Di­rek­to­ril ei ole õi­gust täi­ta asu­tuse juhi üles­an­deid oma puh­ku­se ja töö­või­me­tu­se ajal.
(2) Di­rek­to­ri ära­ole­kul (puh­ku­se, töö­või­me­tu­se, lä­he­tu­ses vii­bi­mise ajal jms) asendab di­rek­to­rit asu­tuse töö­ta­ja, kel­lel on ko­hus­tus asen­da­da di­rek­to­rit vas­ta­valt töö­le­pin­gu­le või kelle­le di­rek­tor töö­ta­ja­ga kok­ku­lep­pel an­nab aju­ti­selt li­sa­üles­an­ded di­rek­to­ri üles­an­ne­te täitmiseks.
(3) Di­rek­tor peab mää­ra­ma ühe asu­tuse töö­ta­ja, kes töö­üles­an­ne­test tu­le­ne­valt asendab di­rek­to­rit olu­kor­ras, mil di­rek­to­ri töö­su­he et­te­tea­ta­mist mit­te­või­mal­da­val põh­ju­sel lõ­peb või mil di­rek­tor ei ole või­me­li­ne kor­ral­da­ma di­rek­to­ri asen­da­mist või tal ei ole või­ma­lust mää­ra­ta di­rek­to­ri asen­da­jat. Käes­ole­vas lõi­kes sä­tes­ta­tud ju­hul di­rek­to­rit asen­da­ma õi­gus­ta­tud isik täi­dab di­rek­to­ri üles­an­deid di­rek­to­ri kõi­gi õi­gus­te ja kohustustega.
(4) Di­rek­tor peab asu­tuse töö­kor­ral­duse ta­ga­ma nii, et asu­tuse juhi üles­an­ded oleks täi­de­tud ka sel ajal, kui di­rek­tor ja tema asen­da­ja on sa­mal ajal ära.

§ 11. Raa­ma­tu­ko­gu töötajad
(1) Raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­teks on di­rek­tor, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad ja tei­sed töötajad.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te koos­sei­su kin­ni­tab val­la­va­lit­sus di­rek­to­ri ettepanekul.
(3) Asu­tuse töö­ta­ja­te õi­gu­sed ja ko­hus­tused mää­ra­tak­se kind­laks töö­le­pin­gu­tes, ame­ti­ju­hen­di­tes, töö­kor­ral­duse reeg­li­tes, töö­ter­vis­hoiu- ja töö­ohu­tus­alas­tes ju­hen­di­tes ja muu­des asu­tuse töö­kor­ral­dust re­gu­lee­ri­va­tes õigusaktides.

4. pea­tükk – RAA­MA­TU­KO­GU NÕUKOGU

§ 12. Raa­ma­tu­ko­gu nõukogu
(1) Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu on nõu­an­dev kogu, mis on moo­dus­ta­tud di­rek­to­ri nõus­ta­miseks raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­da­misel ja raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vust re­gu­lee­ri­va­te kü­si­mus­te la­hen­da­misel ning vo­li­ko­gu­le ja val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku­te te­ge­miseks raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­da­mise koh­ta (edas­pi­di nõukogu).
(2) Nõu­ko­gul on vä­he­malt 3 lii­get. Raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor ei kuu­lu nõu­ko­gu koos­sei­su, kuid võ­tab sõ­na­õi­gu­se­ga osa nõu­ko­gu koosolekutest.
(3) Nõu­ko­gu liik­med mää­rab val­la­va­lit­sus nel­jaks aas­ta­ks. Nõu­ko­gu va­lib oma liik­me­te hul­gast esi­mehe, aseesi­mehe ja sekretäri.
(4) Val­la­va­lit­su­sel on õi­gus nõu­ko­gu või sel­le lii­ge ta­gasi kut­su­da, kui ta ei täi­da tal­le pan­dud ülesandeid.

§ 13. Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu pädevus
Raa­ma­tu­ko­gu nõukogu:
1) an­nab sei­su­ko­ha raa­ma­tu­ko­gu eel­ar­ve eel­nõu koh­ta enne sel­le esi­ta­mist vallavalitsusele;
2) koos­kõ­las­tab raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri et­te­pa­ne­kul enne val­la­va­lit­su­se­le kin­ni­ta­miseks esi­ta­mist raa­ma­tu­ko­gu poolt osu­ta­ta­va­te ta­su­lis­te tee­nus­te hinnad;
3) vaa­tab läbi raa­ma­tu­ko­gu töö­plaa­ni ja te­ge­vu­se aruande;
4) ai­tab kaa­sa raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vu­se fi­nant­see­ri­miseks täien­da­va­te va­hen­di­te leid­mise­le ja taotlemisele;
5) teeb et­te­pa­ne­kuid raa­ma­tu­ko­gu aren­gu koh­ta ja ai­tab kaa­sa sel­le täitmisele;
6) teeb et­te­pa­ne­kuid raa­ma­tu­ko­gu töö pa­re­maks korraldamiseks;
7) osa­leb siht­prog­rammi­de ja ‑pro­jek­ti­de väljatöötamisel;
8) aru­tab val­la­vo­li­ko­gu, val­la­va­lit­su­se või raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri et­te­pa­ne­kul muid olu­li­si raa­ma­tu­ko­gu te­ge­vust puu­du­ta­vaid küsimusi.

§ 14. Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu töökorraldus
(1) Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu töö­vor­miks on koos­olek, mis toi­mub vas­ta­valt va­ja­du­se­le, kuid mit­te har­vem kui kolm kor­da aastas.
(2) Nõu­ko­gu koos­ole­ku kut­sub kok­ku ja seda ju­ha­tab esi­mees või tema ära­ole­kul aseesi­mees. Nõu­ko­gu koos­ole­ku toi­mu­mi­sest tu­leb nõu­ko­gu liik­me­te­le tea­ta­da vä­he­malt viis päe­va ette.
(3) Nõu­ko­gu koos­ole­kul aru­ta­mise­le tu­le­va­te kü­si­mus­te et­te­val­mis­ta­mist ning as­ja­ko­has­te ma­ter­ja­li­de eel­ne­vat tut­vus­ta­mist nõu­ko­gu liik­me­te­le kor­ral­dab nõu­ko­gu esimees.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu on ot­sus­tus­või­me­li­ne, kui koos­ole­kust võ­ta­vad osa vä­he­malt poo­led liik­med, seal­hul­gas esi­mees või aseesimees.
(5) Nõu­ko­gu ot­su­sed te­hak­se liht­hääl­teena­mu­se­ga. Hääl­te võrd­sel jao­tu­misel on ot­sus­tav koos­ole­ku ju­ha­ta­ja hääl. Eri­ar­va­mu­se­le jää­nud nõu­ko­gu liik­me soo­vil tema ar­va­mus protokollitakse.
(6) Nõu­ko­gu koos­ole­kud pro­to­kol­li­tak­se. Nõu­ko­gu koos­ole­ku pro­to­kol­lib sek­re­tär, tema puu­du­misel nõu­ko­gu poolt liik­me­te hul­gast mää­ra­tud isik.
(7) Nõu­ko­gu koos­ole­ku pro­to­koll vor­mis­ta­tak­se viie töö­päe­va jook­sul koos­ole­ku toi­mu­mise päe­vast ar­va­tes. Pro­to­kol­li kantakse:
1) koos­ole­ku toi­mu­mise aeg ja koht;
2) koos­ole­kul osale­vad ja puu­du­vad nõu­ko­gu liik­med ja kut­su­tud isikud;
3) koos­ole­ku ju­ha­ta­ja ja protokollija;
4) päe­va­kord, ot­sus­tused ja hää­le­ta­mise tulemused;
5) eri­ar­va­mu­se­le jää­nud nõu­ko­gu liik­me arvamus.
(8) Pro­to­kol­li­le kir­ju­ta­vad alla koos­ole­ku ju­ha­ta­ja ja pro­to­kol­li­ja. Pro­to­kol­le hoitak­se raamatukogus.
(9) Nõu­ko­gu ot­su­sed esi­tab val­la­va­lit­su­se­le raa­ma­tu­ko­gu direktor.

§ 15. Nõu­ko­gu töö­kor­ral­dus kii­ret ot­sus­ta­mist va­ja­va­tes küsimustes
(1) Kii­ret ot­sus­ta­mist va­ja­va­tes kü­si­mus­tes võib nõu­ko­gu ot­su­se vas­tu võt­ta ka side- või in­fo­teh­no­loo­gi­lis­te va­hen­di­te kau­du koos­ole­kut kok­ku kutsumata.
(2) Ot­su­se vas­tu­võt­miseks koos­ole­kut kok­ku kut­su­ma­ta saa­dab nõu­ko­gu esi­mees nõu­ko­gu liik­me­te­le ot­su­se eel­nõu, sel­gi­tu­sed ja ot­su­se te­ge­miseks va­ja­li­kud ma­ter­ja­lid ning mää­rab vas­ta­mise tähtaja.
(3) Nõu­ko­gu lii­ge tea­vi­tab kir­ja­lik­ku taas­esi­ta­mist või­mal­da­vas vor­mis nõu­ko­gu esi­meest oma sei­su­ko­hast. Ot­su­se vas­tu­võt­mi­ne toi­mub käes­ole­va põ­hi­mää­ru­se § 14 lõi­kes 5 sä­tes­ta­tud korras.
(4) Hää­le­tus­tu­le­mu­sed pro­to­kol­li­tak­se ja pro­to­kol­li all­kir­jas­tab nõu­ko­gu esi­mees. Pro­to­kol­li mär­gi­tak­se nõu­ko­gu liik­me­te­le an­tud vas­ta­mise täht­aeg, nõu­ko­gu liik­me­te vas­tuse aeg ja vas­tuse sisu. Vas­ta­miseks an­tud täht­ae­ga üle­ta­nud vas­tu­seid ei arvestata.

5. pea­tükk – KO­GUD JA TEENINDUS

§ 16. Raa­ma­tu­ko­gu kogud
(1) Raa­ma­tu­ko­gu ko­gud on koos­ti­selt uni­ver­saal­sed, si­sal­da­des tee­nin­dus­piir­kon­na ela­ni­ke põ­hi­va­ja­dus­te­le vas­ta­vaid eri­ne­va­tes keel­tes, eri tüü­pi ja laa­di teavikuid.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu ko­gu­de komp­lek­tee­ri­mi­ne, üle­and­mi­ne, hoid­mi­ne ja säi­li­ta­mi­ne kor­ral­da­tak­se õi­gusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud korras.
(3) Ha­ru­raa­ma­tu­ko­gul on oma kogu, mil­le komp­lek­tee­rib kesk­ko­gu komp­lek­tee­ri­ja ha­ru­ko­gu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja et­te­pa­ne­kul (või tel­li­mis­te alu­sel) ja eel­ar­ve või­ma­lus­test lähtuvalt.

§ 17. Raamatukoguteenindus
(1) Raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­duse kor­ral­dus, lu­ge­ja­te õi­gu­sed ja ko­hus­tused keh­tes­ta­tak­se val­la­vo­li­ko­gu poolt kin­ni­ta­tud raa­ma­tu­ko­gu ka­su­ta­mise ees­kir­jas, mis te­hak­se tea­ta­vaks iga­le lugejale.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­tee­nu­sed on tea­vi­ku­te ko­hal­ka­su­tus ja ko­ju­lae­nu­tus ning üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kau­du ava­li­ku­le tea­be­le juur­de­pää­su või­mal­da­mi­ne. Raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­tee­nu­sed on tasuta.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu eri­tee­nu­sed võivad olla ta­su­li­sed. Ta­su­lis­te tee­nus­te ni­me­kir­ja ja hin­nad keh­tes­tab raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri et­te­pa­ne­kul vallavalitsus.
(4) Ava­li­ku tea­be sea­du­se üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kau­du ava­li­kus­ta­tud tea­be­ga tut­vu­miseks või­mal­da­tak­se tea­be taot­le­jal ka­su­ta­da sel­leks et­te­näh­tud arvutit.
(5) Raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­ole­kuajad keh­tes­tab vallavalitsus.

6. pea­tükk – RAA­MA­TU­KO­GU VARA, FI­NANT­SEE­RI­MI­NE, ARU­AND­LUS JA JÄRELEVALVE

§ 18. Raa­ma­tu­ko­gu vara
(1) Raa­ma­tu­ko­gu ka­su­tuses ole­va vara moo­dus­ta­vad tal­le val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud val­la­va­ra va­lit­se­mise kor­ra alu­sel Tapa val­lalt või teis­telt isi­ku­telt ja asu­tus­telt raa­ma­tu­ko­gu­le sihtots­tar­be­li­seks ka­su­ta­miseks ja val­da­miseks ja kä­su­ta­miseks an­tud maa, hoo­ned, ra­ja­ti­sed, sead­med, in­ven­tar, ra­ha­li­sed va­hen­did ning muu vara.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu val­duses olev vara on Tapa val­la omand.
(3) Raa­ma­tu­ko­gu vara val­da­mi­ne, ka­su­ta­mi­ne ja kä­su­ta­mi­ne toi­mub vas­ta­valt Tapa val­la­va­ra va­lit­se­mise korrale.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu võib te­ma­le mit­te­va­ja­lik­ke tea­vi­kuid ta­su­ta võõ­ran­da­da või müüa val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud korras.

§ 19. Raa­ma­tu­ko­gu finantstegevus
(1) Raa­ma­tu­ko­gu fi­nants­te­ge­vust ju­hib direktor.
(2) Asu­tuse raa­ma­tu­pi­da­mist pee­tak­se tsent­raal­selt val­la­va­lit­su­se aren­gu- ja fi­nants­osa­kon­na poolt.

§ 20. Aru­and­lus ja järelevalve
(1) Raa­ma­tu­ko­gu esi­tab oma te­ge­vu­se koh­ta sta­tis­tili­si ja eel­ar­ve täit­mise koh­ta aru­an­deid õi­gusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud ula­tu­ses ja kor­ras ning tähtaegadel.
(2) Raa­ma­tu­ko­gu esi­tab val­la­va­lit­su­se­le iga aas­ta 1. märt­siks te­ge­vus­aru­an­de eel­mise ka­lend­ri­aas­ta kohta.
(3) Tee­nis­tus­lik­ku jä­re­le­val­vet raa­ma­tu­ko­gu ja di­rek­to­ri te­ge­vu­se sea­dus­lik­ku­se ja ots­tar­be­ku­se üle teos­tab vallavalitsus.
(4) Raa­ma­tu­ko­gu fi­nants­ma­jan­dus­lik­ku te­ge­vust ja vara ka­su­ta­mise si­hi­pä­ra­sust kont­rol­lib val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, rii­gi­eel­ar­ve­lis­te va­hen­di­te ka­su­ta­mist Riigikontroll.
(5) Jä­re­le­val­ve käi­gus avas­ta­tud puu­dused on di­rek­tor ko­hus­ta­tud kõr­val­da­ma jä­re­le­val­ve or­ga­ni mää­ra­tud tähtajaks.

7. pea­tükk – RAA­MA­TU­KO­GU ÜM­BER­KOR­RAL­DA­MI­NE JA TE­GE­VU­SE LÕPETAMINE

§ 21. Raa­ma­tu­ko­gu üm­ber­kor­ral­da­mi­ne ja te­ge­vu­se lõpetamine
(1) Raa­ma­tu­ko­gu üm­ber­kor­ral­da­mise ja te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mise ot­sus­tab val­la­vo­li­ko­gu ja kor­ral­dab vallavalitsus.
(2) Asu­tuse üm­ber­kor­ral­da­mi­ne tä­hendab asu­tuse ühi­ne­mist või jagunemist.
(3) Asu­tus ühi­neb või ja­gu­neb järgmiselt:
1) asu­tus ühen­da­tak­se tei­se sar­na­se asu­tu­se­ga, kus­juu­res ühen­da­ta­vad asu­tused lõ­pe­ta­vad te­ge­vu­se ja nen­de baasil moo­dus­ta­tak­se uus asutus;
2) asu­tus lii­de­tak­se tei­se asu­tu­se­ga ja lii­de­tav asu­tus lõpetatakse;
3) asu­tus jao­ta­tak­se vä­he­malt ka­heks asu­tuseks ja ja­gu­nev asu­tus lõ­pe­tab tegevuse.
(4) Asu­tuse te­ge­vus lõ­pe­ta­tak­se ju­hul, kui asu­tust ei ole val­la tee­nus­te osu­ta­miseks enam vaja, asu­tust ei ole või­ma­lik fi­nant­see­ri­da, asu­tus ei vas­ta jä­re­le­val­ve­or­ga­ni hin­nan­gul õi­gusak­ti­de­ga keh­tes­ta­tud nõue­te­le või muul sea­du­se­ga et­te­näh­tud juhul.
(5) Val­la­va­lit­sus tea­tab raa­ma­tu­ko­gu üm­ber­kor­ral­da­mi­sest või te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­sest kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi­le vä­he­malt üks kuu enne ka­van­da­ta­vat tähtaega.

8. pea­tükk – RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Mää­rus­te keh­te­tuks tunnistamine
Va­ba­rii­gi Va­lit­su­se 05.01.2017 mää­ru­se nr 13 “Tam­sa­lu val­la ja Tapa val­la osas hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­duse ja Va­ba­rii­gi Va­lit­su­se 3. ap­ril­li 1995 mää­ru­se nr 159 „Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­dus­ük­sus­te ni­mis­tu kin­ni­ta­mi­ne” muut­mi­ne“ alu­sel moo­dus­tus hal­dus­re­for­mi tu­le­mu­sel Tam­sa­lu val­la ja Tapa val­la ühi­ne­misel uus oma­va­lit­sus­ük­sus Tapa vald, kes Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­dus­jao­tu­se sea­du­se § 92 lõi­ke 2 alu­sel on ühi­ne­nud oma­va­lit­sus­ük­sus­te õi­gus­järg­la­ne. Ar­ves­ta­des eel­mär­gi­tut ning hal­dus­re­for­mi sea­du­se § 16 lõi­get 1 ja Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­dus­jao­tu­se sea­du­se § 14¹ lõi­get 4¹, tun­nis­ta­da kehtetuks:
1) Tapa Val­la­vo­li­ko­gu 09.03.2006 mää­rus nr 17 „Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­rus“ (RT IV, 23.01.2013, 12);
2) Tam­sa­lu Val­la­vo­li­ko­gu 26.04.2006 mää­rus nr 23 „Tam­sa­lu Raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­se kin­ni­ta­mi­ne“ (RT IV, 12.10.2012, 119);
3) Tam­sa­lu Val­la­vo­li­ko­gu 27.09.2006 mää­rus nr 35 „As­sa­mal­la Rah­va­raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­se kin­ni­ta­mi­ne“ (RT IV, 29.10.2013, 52);
4) Tam­sa­lu Val­la­vo­li­ko­gu 27.09.2006 mää­rus nr 36 „Va­jan­gu Rah­va­raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­se kin­ni­ta­mi­ne“ (RT IV,12.10.2012, 65).

§ 23. Mää­ru­se jõustumine
Mää­rust jõus­tub 01. jaa­nua­ril 2019.
Mak­sim Butšenkov
Val­la­vo­li­ko­gu esimees