(Eesti) Tapa Vallaraamatukogu põhimäärus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Ke­htib alates 01.01.2019

Määrus ke­ht­es­tatakse ko­ha­liku omaval­it­suse ko­r­ral­duse seaduse § 35 lg 2 ja rah­varaa­matukogu seaduse § 6 lg 1 ning Tapa Vallavo­likogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa val­la põhimäärus“ § 67 lg 5 alusel.

1. peatükk — ÜLDSÄTTED

§ 1. Põhimääruse reguleerimisala
Käesolev põhimäärus sätestab Tapa Val­laraa­matukogu (edas­pi­di raa­matukogu) eesmärgid ja üle­sand­ed, juh­timise ko­r­ral­duse ja struk­tu­uri, vara val­damise ja ka­su­tamise ko­r­ra, fi­nantseer­im­ise alused, aruand­luse ja kon­trol­li ning üm­berko­r­ral­damise ja tege­vuse lõpetamise korra.

§ 2. Nime­tus ja asukoht
(1) Raa­matukogu nime­tus on Tapa Vallaraamatukogu.
(2) Raa­matukogu asuko­ht on Tapa vald (edas­pi­di vald).
(3) Raa­matukogu aadress on Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond.

§ 3. Raa­matukogu struktuur
(1) Raa­matukogu koos­neb val­la keskraa­matukogu üle­sandeid täit­vast Tapa Val­laraa­matuko­gust ja haruraamatukogudest.
(2) Raa­matukogu koos­seisu ku­u­lu­vad struktuuriüksustena:
1) Tapa Val­laraa­matukogu, asuko­ht Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond;
2) As­samal­la Raa­matukogu, asuko­ht Mu­nakivi 2, As­samal­la küla, Tapa vald, 46006 Lääne-Viru maakond;
3) Jäne­da Raa­matukogu, asuko­ht Jäne­da loss, Jäne­da küla, Tapa vald, 73602 Lääne-Viru maakond;
4) Lehtse Raa­matukogu, asuko­ht Rä­ga­vere tee 19, Lehtse ale­vik, Tapa vald, 73601 Lääne-Viru maakond;
5) Sak­si Raa­matukogu, asuko­ht Moe 1, Moe küla, Tapa vald, 45105 Lääne-Viru maakond;
6) Tam­salu Raa­matukogu, asuko­ht Sõpruse 3, Tam­salu linn, Tapa vald, 46106 Lääne-Viru maakond;
7) Va­jan­gu Raa­matukogu, asuko­ht Kooli 7, Va­jan­gu küla, Tapa vald, 46002 Lääne-Viru maakond.
(3) Tapa Val­laraa­matuko­gus on 3 osakonda:
1) laste- ja noorteosakond;
2) teenindusosakond;
3) in­ter­neti- ja infopunkt.

§ 4. Raa­matukogu õi­gus­lik seisund
(1) Raa­matukogu on Tapa Vallaval­it­suse (edas­pi­di vallaval­it­sus) hal­latav asutus.
(2) Raa­matukogu on üld­ka­su­tatav rah­varaa­matukogu ning tema teenindus¬piirkonnaks on val­la territoorium.
(3) Raa­matukogu juhin­dub oma tege­vus­es Eesti Vabari­i­gi seadustest, Tapa Vallavo­likogu (edas­pi­di vallavo­likogu) ja Tapa Vallaval­it­suse (edas­pi­di vallaval­it­sus) õi­gusak­tidest, UN­ESCO rah­varaa­matukogude man­i­festist ning käesol­ev­ast põhimäärusest.
(4) Raa­matukogu põhimääruse kin­nitab ja muudab vallavolikogu.
(5) Raa­matukogu teenin­duse ko­r­ral­dus ning luge­jate õi­gused ja ko­hus­tused ke­ht­es­tatakse vallavo­likogu kin­ni­tatud raa­matukogu ka­su­tamise eeskirjas.
(6) Asu­tuse teabe hal­damise juhised ke­ht­estab asu­tuse juht läh­tudes Vabari­i­gi Val­it­suse määrusega ke­ht­es­tatud teenuste ko­r­ral­damise ja teabehal­duse alustes sätes­tatud põhimõtetest.
(7) Raa­matukogu tege­vust juhendab ja ko­ordi­neerib vallaval­it­suse aren­gu- ja finantsosakond.

§ 5. Raa­matukogu teeninduspiirkond
Raa­matukogu teenin­dus­pi­irkon­naks on Tapa val­la haldusterritoorium.

§ 6. Ee­larve, pit­sat ja sümboolika
(1) Raa­matukogul on Tapa val­la ee­larves alaee­lar­ve­na oma is­e­sei­sev eelarve.
(2) Raa­matukogul on asu­tuse nime­tusega pit­sat, mil­lel võib ka­su­ta­da Tapa val­la vapi ku­jutist või asu­tuse sümboolikat.
(3) Raa­matukogul ja haru­raa­matukogudel on oma nime­tusega pit­sat teav­ikute märgistamiseks.
(4) Raa­matukogul võib ka­su­tusel olla oma sümboolika.
(5) Raa­matukogu süm­boo­li­ka ku­jun­duse ja ka­su­tamise ko­r­ra ke­ht­estab asu­tuse juht käskkir­ja­ga, kooskõlas­tades süm­boo­li­ka enne ke­ht­es­tamist vallavalitsusega.

2. peatükk — RAA­MATUKOGU TEGE­VUSE EESMÄRK, ÜLE­SAND­ED JA TEENUSED

§ 7. Raa­matukogu tege­vuse eesmärk
Raa­matukogu tege­vuse eesmärk on taga­da elanikele ju­ur­de­pääs ava­likule in­for­mat­sioonile selle er­inevates vormides, toeta­da elukest­vat õp­pimist ja ene­setäien­damist ning ku­jun­da­da lastes lugem­ishar­ju­must ja seda arendada.

§ 8. Raa­matukogu ülesanded
(1) Raa­matukogu põhiüle­sanne on kogu­da, säil­i­ta­da ja luge­jale kätte­saa­davaks teha temale va­ja­likud trükised, au­vised ja teised teav­ikud (edas­pi­di teav­ikud) ning ava­likud andmebaasid.
(2) Põhiüle­sande täit­miseks raamatukogu:
1) kom­plek­teerib kogud, peegeldab oma kogude koos­t­ise elek­tronkat­alo­ogis, peab kogude ar­ves­tust ja kind­lustab kogude säilimise;
2) os­utab luge­jale tasu­ta rah­varaa­matukogu põhi­teenu­seid (teav­ikute ko­ha­peal ka­su­t­a­mine ja ko­ju­laenu­tus ning ava­likule teabele üld­ka­su­tata­va andmeside­võr­gu kaudu ju­ur­de­pää­su võimaldamine);
3) ko­r­raldab koduteenindust;
4) os­utab tasulisi eri­teenu­seid (kopeer­im­ine, väl­ja­trükid, ska­neer­im­ine, kile­t­a­mine, and­me­baa­side ka­su­t­a­mine jms);
5) ko­r­raldab kogudes pu­udu­vate teav­ikute ja koop­i­ate tel­lim­ist teis­test raa­matukogud­est raa­matukogude­va­he­lise laenu­tuse kaudu;
6) os­utab teatme- ja infoteenuseid;
7) abistab ja kon­sul­teerib luge­jaid vee­bipõhise ava­liku teabe ja and­me­baa­side ka­su­tamisel; ri­i­gi- ja ko­ha­liku omaval­it­suse asu­tuste vee­bile­ht­edele ju­ur­de­pää­su saamisel;
8) ko­r­raldab raa­matu- ja kun­stinäi­tusi, kir­jan­dusüri­tusi, ko­h­tu­misi, raa­matu­va­rade tutvus­tusi nii täiskas­vanuile kui lastele ning muid kul­tu­uriloolisi üri­tusi, ko­r­raldab kasutajakoolitusi;
9) peab raa­matukogutöö ar­ves­tust, annab oma tege­vus­est aru vallaval­it­suse­le ning es­itab et­tenäh­tud sta­tis­til­isi aruandeid;
10) säil­itab arhi­ivis raa­matukogu tege­vuse käi­gus lood­ud dokumente;
11) os­aleb val­la aren­guka­va väl­jatöö­tamis­es ja kul­tu­urielu koordineerimises;
12) teeb koost­ööd teiste raa­matukogude­ga ning val­la asutustega.

3. peatükk — RAA­MATUKOGU JUH­TIMINE JA TEGE­VUSE KORRALDAMINE

§ 9. Raa­matukogu juhtimine
(1) Raa­matukogu tege­vust juhib ja ko­r­raldab raa­matukogu di­rek­tor (edas­pi­di direktor).
(2) Di­rek­tori vaba ametiko­ha täit­miseks ko­r­ral­datakse ava­lik konkurss. Konkur­si ku­u­lutab väl­ja ja konkur­si ko­r­ra ke­ht­estab vallavalitsus.
(3) Di­rek­tori kin­nitab ametisse ja vabastab ametist Tapa valla­vane­ma et­tepanekul vallavalitsus.
(4) Di­rek­tori­ga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepin­gu valla­vanem või tema poolt sell­eks voli­tatud isik.
(5) Di­rek­tor vas­tutab raa­matukogu üld­seisun­di ja aren­gu ning raha õi­gus­pärase ja ot­star­be­ka ka­su­tamise eest, samu­ti raa­matukogule tema tege­vuseks ka­su­ta­da an­tud ning raa­matukogu üle­san­nete täit­miseks raa­matukogu val­dusesse an­tud vara heapere­me­he­liku ka­su­tamise, säil­imise ning ko­r­rashoiu eest.
(6) Di­rek­tor tagab raa­matukogu tule­mus­liku ja häirete­ta töö ning teeb koost­ööd vallaval­it­suse ja vallaval­it­suse hal­lata­vate asutustega.
(7) Direktor:
1) esindab Tapa val­da ja asu­tust tööand­ja õi­gustes ning ava­lik-õi­gus­like ja tsivi­ilõi­gus­like tehingute ja toimingute tegemisel;
2) juhib asu­tuse ma­jan­dus- ja fi­nantstege­vust läh­tudes õi­gusak­tidest ning es­itab vallaval­it­suse­le asu­tuse ee­larve eel­nõu ja vas­tutab ee­larve täit­mise eest;
3) teostab oma päde­vuse pi­ires tehin­guid ja toimin­guid asu­tuse põhimääruse, töölepin­gu ning õi­gusak­tide­ga sätes­tatud üle­san­nete täitmiseks;
4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepin­gud raa­matukogu töö­ta­jate­ga ning määrab kind­laks töö­ta­jate tööüle­sand­ed, õi­gused, ko­hus­tused ja vas­tu­tuse ning kin­nitab va­jadusel ametijuhendid;
5) kin­nitab raa­matukogu töö­ta­jate ameti­pal­gad ja määrab töö­ta­jatele pal­ga­fon­di pi­ires lisatasud;
6) kin­nitab asu­tuse tööko­r­ral­duse reeglid ning tagab tööter­vishoiu ja tööo­hutuse nõuete täitmise;
7) ko­r­raldab asu­tuse teabehal­dust vas­tavalt õi­gusak­tide­ga ke­ht­es­tatud nõuetele;
8) annab asu­tuse sisemise töö ko­r­ral­damiseks käskkirju;
9) tagab asu­tuse tege­vuse ja üld­ise aren­gu, sh töötingimuste ajako­has­tamise ja töö­ta­jate kval­i­fikat­siooni tõstmise;
10) es­itab vallaval­it­suse­le et­tepanekuid töö­ta­jate koos­seisu ja töö­ta­sumäärade kin­ni­ta­miseks ning asu­tuse töö pare­maks korraldamiseks;
11) on aruan­deko­hus­tus­lik vallaval­it­suse ees;
12) täidab muid õi­gusak­tidest ja käesol­ev­ast põhimäärus­est tu­lenevaid ülesandeid.

§ 10. Di­rek­tori asendamine
(1) Di­rek­to­ril ei olé õi­gust täi­ta asu­tuse juhi üle­sandeid oma puhkuse ja töövõime­tuse ajal.
(2) Di­rek­tori äraolekul (puhkuse, töövõime­tuse, lähetus­es vi­ibimise ajal jms) asendab di­rek­torit asu­tuse töö­ta­ja, kel­lel on ko­hus­tus asenda­da di­rek­torit vas­tavalt töölepin­gule või kel­lele di­rek­tor töö­ta­ja­ga kokkulep­pel annab ajutiselt lisaüle­sand­ed di­rek­tori üle­san­nete täitmiseks.
(3) Di­rek­tor peab määra­ma ühe asu­tuse töö­ta­ja, kes tööüle­san­netest tu­lenevalt asendab di­rek­torit oluko­r­ras, mil di­rek­tori töö­suhe et­teteatamist mit­tevõimal­daval põhjusel lõpeb või mil di­rek­tor ei olé võime­line ko­r­ral­dama di­rek­tori asendamist või tal ei olé või­malust määra­ta di­rek­tori asenda­jat. Käesol­evas lõikes sätes­tatud juhul di­rek­torit asendama õi­gus­tatud isik täidab di­rek­tori üle­sandeid di­rek­tori kõi­gi õi­guste ja kohustustega.
(4) Di­rek­tor peab asu­tuse tööko­r­ral­duse taga­ma nii, et asu­tuse juhi üle­sand­ed oleks täide­tud ka sel ajal, kui di­rek­tor ja tema asenda­ja on samal ajal ära.

§ 11. Raa­matukogu töötajad
(1) Raa­matukogu töö­ta­jateks on di­rek­tor, raa­matukoguhoid­jad ja teised töötajad.
(2) Raa­matukogu töö­ta­jate koos­seisu kin­nitab vallaval­it­sus di­rek­tori ettepanekul.
(3) Asu­tuse töö­ta­jate õi­gused ja ko­hus­tused määratakse kind­laks töölepingutes, ameti­juhen­dites, tööko­r­ral­duse reeglites, tööter­vishoiu- ja tööo­hutusalastes juhen­dites ja muudes asu­tuse tööko­r­ral­dust reg­uleerivates õigusaktides.

4. peatükk — RAA­MATUKOGU NÕUKOGU

§ 12. Raa­matukogu nõukogu
(1) Raa­matukogu nõukogu on nõuan­dev kogu, mis on moodus­tatud di­rek­tori nõus­tamiseks raa­matukogu teenin­duse ko­r­ral­damisel ja raa­matukogu tege­vust reg­uleerivate küsimuste la­hen­damisel ning vo­likogule ja vallaval­it­suse­le et­tepanekute tegemiseks raa­matukogu teenin­duse ko­r­ral­damise ko­h­ta (edas­pi­di nõukogu).
(2) Nõukogul on vähe­malt 3 li­iget. Raa­matukogu di­rek­tor ei ku­u­lu nõukogu koos­seisu, kuid võtab sõ­naõi­gusega osa nõukogu koosolekutest.
(3) Nõukogu li­ikmed määrab vallaval­it­sus nel­jaks aas­taks. Nõukogu val­ib oma li­ik­mete hul­gast es­ime­he, asees­ime­he ja sekretäri.
(4) Vallaval­it­susel on õi­gus nõukogu või selle li­ige tagasi kut­su­da, kui ta ei täi­da talle pan­dud ülesandeid.

§ 13. Raa­matukogu nõukogu pädevus
Raa­matukogu nõukogu:
1) annab seisuko­ha raa­matukogu ee­larve eel­nõu ko­h­ta enne selle esi­ta­mist vallavalitsusele;
2) kooskõlastab raa­matukogu di­rek­tori et­tepanekul enne vallaval­it­suse­le kin­ni­ta­miseks esi­ta­mist raa­matukogu poolt os­u­tata­vate tasuliste teenuste hinnad;
3) vaatab läbi raa­matukogu töö­plaani ja tege­vuse aruande;
4) aitab kaasa raa­matukogu tege­vuse fi­nantseer­im­iseks täien­da­vate va­hen­dite lei­d­mise­le ja taotlemisele;
5) teeb et­tepanekuid raa­matukogu aren­gu ko­h­ta ja aitab kaasa selle täitmisele;
6) teeb et­tepanekuid raa­matukogu töö pare­maks korraldamiseks;
7) os­aleb si­ht­pro­gram­mide ja ‑pro­jek­tide väljatöötamisel;
8) arutab vallavo­likogu, vallaval­it­suse või raa­matukogu di­rek­tori et­tepanekul muid olulisi raa­matukogu tege­vust pu­udu­tavaid küsimusi.

§ 14. Raa­matukogu nõukogu töökorraldus
(1) Raa­matukogu nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vas­tavalt va­jaduse­le, kuid mitte harvem kui kolm ko­r­da aastas.
(2) Nõukogu koosoleku kut­sub kokku ja seda juhatab es­imees või tema äraolekul asees­imees. Nõukogu koosoleku toi­mu­mis­est tuleb nõukogu li­ik­me­tele teata­da vähe­malt viis päe­va ette.
(3) Nõukogu koosolekul aru­tamise­le tule­vate küsimuste et­te­valmis­tamist ning as­jako­haste mater­jalide eel­nevat tutvus­tamist nõukogu li­ik­me­tele ko­r­raldab nõukogu esimees.
(4) Raa­matukogu nõukogu on ot­sus­tusvõime­line, kui koosolekust võ­tavad osa vähe­malt pooled li­ikmed, seal­hul­gas es­imees või aseesimees.
(5) Nõukogu ot­sused tehakse li­hthääl­teena­musega. Häälte võrd­sel jao­tu­misel on ot­sus­tav koosoleku juhata­ja hääl. Eri­ar­va­muse­le jäänud nõukogu li­ikme soovil tema ar­va­mus protokollitakse.
(6) Nõukogu koosolekud pro­tokol­li­takse. Nõukogu koosoleku pro­tokol­lib sekretär, tema pu­udu­misel nõukogu poolt li­ik­mete hul­gast määratud isik.
(7) Nõukogu koosoleku pro­tokoll vormis­tatakse viie tööpäe­va jook­sul koosoleku toi­mu­mise päev­ast ar­vates. Pro­tokol­li kantakse:
1) koosoleku toi­mu­mise aeg ja koht;
2) koosolekul os­al­e­vad ja pu­udu­vad nõukogu li­ikmed ja kut­su­tud isikud;
3) koosoleku juhata­ja ja protokollija;
4) päe­vako­rd, ot­sus­tused ja hääle­tamise tulemused;
5) eri­ar­va­muse­le jäänud nõukogu li­ikme arvamus.
(8) Pro­tokollile kir­ju­tavad alla koosoleku juhata­ja ja pro­tokol­li­ja. Pro­tokolle hoitakse raamatukogus.
(9) Nõukogu ot­sused es­itab vallaval­it­suse­le raa­matukogu direktor.

§ 15. Nõukogu tööko­r­ral­dus ki­iret ot­sus­tamist va­ja­vates küsimustes
(1) Ki­iret ot­sus­tamist va­ja­vates küsimustes võib nõukogu ot­suse vas­tu võt­ta ka side- või in­fotehnoloogiliste va­hen­dite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Ot­suse vas­tu­võt­miseks koosolekut kokku kut­suma­ta saadab nõukogu es­imees nõukogu li­ik­me­tele ot­suse eel­nõu, sel­gi­tused ja ot­suse tegemiseks va­ja­likud mater­jalid ning määrab vas­tamise tähtaja.
(3) Nõukogu li­ige teav­itab kir­ja­likku taas­esi­ta­mist võimal­davas vormis nõukogu es­imeest oma seisuko­hast. Ot­suse vas­tu­võt­mine toimub käesol­e­va põhimääruse § 14 lõikes 5 sätes­tatud korras.
(4) Hääle­tus­tule­mused pro­tokol­li­takse ja pro­tokol­li al­lkir­jastab nõukogu es­imees. Pro­tokol­li mär­gi­takse nõukogu li­ik­me­tele an­tud vas­tamise täh­taeg, nõukogu li­ik­mete vas­tuse aeg ja vas­tuse sisu. Vas­tamiseks an­tud täh­tae­ga üle­tanud vas­tu­seid ei arvestata.

5. peatükk — KOGUD JA TEENINDUS

§ 16. Raa­matukogu kogud
(1) Raa­matukogu kogud on koos­t­iselt uni­ver­saalsed, sisal­dades teenin­dus­pi­irkon­na elanike põhiva­jadustele vas­tavaid er­inevates keeltes, eri tüüpi ja laa­di teavikuid.
(2) Raa­matukogu kogude kom­plek­teer­im­ine, üle­and­mine, hoid­mine ja säili­t­a­mine ko­r­ral­datakse õi­gusak­tide­ga ke­ht­es­tatud korras.
(3) Haru­raa­matukogul on oma kogu, mille kom­plek­teerib keskkogu kom­plek­teer­i­ja harukogu raa­matukoguhoid­ja et­tepanekul (või tel­lim­iste alusel) ja ee­larve või­malus­test lähtuvalt.

§ 17. Raamatukoguteenindus
(1) Raa­matukogu teenin­duse ko­r­ral­dus, luge­jate õi­gused ja ko­hus­tused ke­ht­es­tatakse vallavo­likogu poolt kin­ni­tatud raa­matukogu ka­su­tamise eeskir­jas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.
(2) Raa­matukogu põhi­teenused on teav­ikute ko­halka­su­tus ja ko­ju­laenu­tus ning üld­ka­su­tata­va andmeside­võr­gu kaudu ava­likule teabele ju­ur­de­pää­su võimal­damine. Raa­matukogu põhi­teenused on tasuta.
(3) Raa­matukogu eri­teenused või­vad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekir­ja ja hin­nad ke­ht­estab raa­matukogu di­rek­tori et­tepanekul vallavalitsus.
(4) Ava­liku teabe seaduse üld­ka­su­tata­va andmeside­võr­gu kaudu ava­likus­tatud teabega tutvu­miseks võimal­datakse teabe taotle­jal ka­su­ta­da sell­eks et­tenäh­tud arvutit.
(5) Raa­matukogu lah­ti­olekua­jad ke­ht­estab vallavalitsus.

6. peatükk — RAA­MATUKOGU VARA, FI­NANTSEER­IM­INE, ARUAND­LUS JA JÄRELEVALVE

§ 18. Raa­matukogu vara
(1) Raa­matukogu ka­su­tus­es ol­e­va vara moodus­tavad talle vallavo­likogu ke­ht­es­tatud vallavara val­it­semise ko­r­ra alusel Tapa val­lalt või teis­telt isikutelt ja asu­tustelt raa­matukogule si­h­tot­star­beliseks ka­su­tamiseks ja val­damiseks ja kä­su­tamiseks an­tud maa, hooned, ra­ja­tised, seadmed, in­ven­tar, ra­halised va­hen­did ning muu vara.
(2) Raa­matukogu val­dus­es olev vara on Tapa val­la omand.
(3) Raa­matukogu vara val­damine, ka­su­t­a­mine ja kä­su­t­a­mine toimub vas­tavalt Tapa vallavara val­it­semise korrale.
(4) Raa­matukogu võib temale mit­te­va­ja­likke teav­ikuid tasu­ta võõran­da­da või müüa vallavo­likogu ke­ht­es­tatud korras.

§ 19. Raa­matukogu finantstegevus
(1) Raa­matukogu fi­nantstege­vust juhib direktor.
(2) Asu­tuse raa­matup­i­damist pee­takse tsen­traalselt vallaval­it­suse aren­gu- ja fi­nantsosakon­na poolt.

§ 20. Aruand­lus ja järelevalve
(1) Raa­matukogu es­itab oma tege­vuse ko­h­ta sta­tis­til­isi ja ee­larve täit­mise ko­h­ta aruan­deid õi­gusak­tide­ga ke­ht­es­tatud ula­tus­es ja ko­r­ras ning tähtaegadel.
(2) Raa­matukogu es­itab vallaval­it­suse­le iga aas­ta 1. märt­siks tege­vusaruande eelmise kalen­dri­aas­ta kohta.
(3) Teenis­tus­likku järel­e­val­vet raa­matukogu ja di­rek­tori tege­vuse seadus­likkuse ja ot­star­bekuse üle teostab vallavalitsus.
(4) Raa­matukogu fi­nants­ma­jan­dus­likku tege­vust ja vara ka­su­tamise si­hipära­sust kon­trol­lib vallavo­likogu re­visjonikomisjon, ri­igiee­larveliste va­hen­dite ka­su­tamist Riigikontroll.
(5) Järel­e­valve käi­gus avas­tatud pu­udused on di­rek­tor ko­hus­tatud kõr­val­dama järel­e­valve or­gani määratud tähtajaks.

7. peatükk — RAA­MATUKOGU ÜM­BERKO­R­RAL­DAMINE JA TEGE­VUSE LÕPETAMINE

§ 21. Raa­matukogu üm­berko­r­ral­damine ja tege­vuse lõpetamine
(1) Raa­matukogu üm­berko­r­ral­damise ja tege­vuse lõpetamise ot­sustab vallavo­likogu ja ko­r­raldab vallavalitsus.
(2) Asu­tuse üm­berko­r­ral­damine tähendab asu­tuse ühine­mist või jagunemist.
(3) Asu­tus ühineb või ja­guneb järgmiselt:
1) asu­tus ühen­datakse teise sar­nase asu­tusega, kusju­ures ühen­datavad asu­tused lõpetavad tege­vuse ja nende baasil moodus­tatakse uus asutus;
2) asu­tus li­ide­takse teise asu­tusega ja li­ide­tav asu­tus lõpetatakse;
3) asu­tus jao­tatakse vähe­malt ka­heks asu­tuseks ja ja­gunev asu­tus lõpetab tegevuse.
(4) Asu­tuse tege­vus lõpetatakse juhul, kui asu­tust ei olé val­la teenuste os­u­tamiseks enam vaja, asu­tust ei ole või­ma­lik fi­nantseeri­da, asu­tus ei vas­ta järel­e­valve­or­gani hin­nan­gul õi­gusak­tide­ga ke­ht­es­tatud nõuetele või muul seadusega et­tenäh­tud juhul.
(5) Vallaval­it­sus teatab raa­matukogu üm­berko­r­ral­damis­est või tege­vuse lõpetamis­est kul­tu­uri­m­in­is­teeri­u­mile vähe­malt üks kuu enne ka­van­data­vat tähtaega.

8. peatükk — RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Määruste ke­hte­tuks tunnistamine
Vabari­i­gi Val­it­suse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tam­salu val­la ja Tapa val­la osas hal­duster­ri­to­ri­aalse ko­r­ral­duse ja Vabari­i­gi Val­it­suse 3. april­li 1995 määruse nr 159 „Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dusük­suste nimis­tu kin­ni­t­a­mine” muut­mine“ alusel moodus­tus hal­dus­re­for­mi tule­musel Tam­salu val­la ja Tapa val­la ühine­misel uus omaval­it­susük­sus Tapa vald, kes Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dus­jao­tuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühi­nenud omaval­it­susük­suste õi­gusjär­glane. Ar­ves­tades eelmär­gi­tut ning hal­dus­re­for­mi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dus­jao­tuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tun­nista­da kehtetuks:
1) Tapa Vallavo­likogu 09.03.2006 määrus nr 17 „Tapa Lin­naraa­matukogu põhimäärus“ (RT IV, 23.01.2013, 12);
2) Tam­salu Vallavo­likogu 26.04.2006 määrus nr 23 „Tam­salu Raa­matukogu põhimääruse kin­ni­t­a­mine“ (RT IV, 12.10.2012, 119);
3) Tam­salu Vallavo­likogu 27.09.2006 määrus nr 35 „As­samal­la Rah­varaa­matukogu põhimääruse kin­ni­t­a­mine“ (RT IV, 29.10.2013, 52);
4) Tam­salu Vallavo­likogu 27.09.2006 määrus nr 36 „Va­jan­gu Rah­varaa­matukogu põhimääruse kin­ni­t­a­mine“ (RT IV,12.10.2012, 65).

§ 23. Määruse jõustumine
Määrust jõus­tub 01. jaan­uar­il 2019.
Mak­sim Butšenkov
Vallavo­likogu esimees