Erivajadusega lugejale

Liikumispuudega lugejale

Ligipääs hoonetele

Tapal (1. ko­r­rus ja AIP), Tam­salus, As­samal­las ja Leht­ses võimaldab sis­sepää­su kald­tee.
Jäne­da, Sak­si ning Va­jan­gu hoonetele ligipääs on kahjuks raskendatud.

Tapa raa­matukogu 2. ko­r­ruse­le saab ain­ult trep­pi ka­su­tades.
Küll aga saab igaüks raa­matukogutöö­ta­ja va­hen­dusel tel­l­i­da 2. ko­r­ruselt hu­vipakku­vaid teavikuid.

Spet­si­aalse varus­tusega WC puudub.

Eral­di tähis­tatud parkimisko­h­ta eriva­jadusega in­imestele ei olé, aga kõikide ma­jade ju­ures on või­ma­lik lei­da parkimisko­ht võrdlemisi sis­sepää­su lähedale.

Ko­du­teenin­duse ko­h­ta leiab info siit.

Nägemispuudega lugejale

Raa­matukogu töö­ta­jalt saab luge­mis­saalis ka­su­tamiseks küsi­da lu­upi.
Raa­matuko­gus on ole­mas väike va­lik audioraamatuid.

Eesti Pimedate Raamatukogu

Eesti Pimedate raamatukogu

Punk­tkir­jas raa­ma­tu­id Tapa val­la raa­matukogudes ko­ha­peal ei olé, nende saamiseks tuleb reg­istreeru­da luge­jaks Eesti Pime­date raa­matuko­gus. Sealt leiab ka su­ure­ma va­liku he­li­raa­ma­tu­id. Eesti Pime­date Raa­matukogu vee­bi­raa­matukogu võimaldab alla laa­di­da ja voogedas­tuse­na ku­u­la­ta he­li­raa­ma­tu­id, ‑ajale­hti ja ‑ajakir­ju.

Pime­date raa­matuko­gust saab laenu­ta­da ka posti teel.
Aadress: Suur-Sõ­jamäe 44b, Tallinn
Tele­fon: os­akon­na­juhata­ja – 621 4246, 5309 6603
laenu­tus – 674 8212

E‑post: üld­in­fo –
laenu­tus –
Avatud: E–N 10–16