Ilmar Talve raamatukogu

Ilmar Talve pärijate poolt Tapa linnaraamatukogule üle antud teavikud

Peal­ki­ri Au­tor Aas­ta Trükk/Sari/Ilmum. Eks.
Ber­nard Kang­ro 80. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud et­te­kan­de­koos­olek : 18. sept. 1990 Ta 1990 Tar­tu : Tar­tu Üli­kool, 1990 1
Bib­liog­raphy of Il­mar Tal­ve 1934–1979 1979 Tur­ku : [s.n.], 1979 (Ty­popres 1
Eduard Wii­ralt 1898–1954 : mälestusteos 1955 [2. tr.]/[Lund : Ees­ti Kirjani 1
Ees­ti tead­la­sed väl­jas­pool ko­du­maad : biog­raa­fi­li­ne teat­mik = Es­to­nian scholars 1984 Ees­ti Tea­dus­li­ku Ins­tituu­di to 1
Fen­nicum : kielen ja kult­tuu­rin tut­ki­muk­sen ja ope­tuk­sen tyyssija 1980 Su­omi, 0355–0257 ; 123, 2./Hel 1
Il­mar Tal­ve : bib­liog­ra­fia : 1934–1998 : LXXX an­no­rum 17.1.1999 1999 Sc­rip­ta et­h­no­lo­gica Aboensia, 2
Ko­du­tu­led : [ko­gu­mik] 1946 Koo­li­väl­ja­an­ne ; 1./Vadstena : 1
Mana : Ees­ti kul­tuu­ri ja kir­jan­duse aja­ki­ri = In­ter­na­tio­nal jour­nal of Estonian 1957 Alexand­ria [Amee­ri­ka Ühendriig 1
Mana : Ees­ti kul­tuu­ri ja kir­jan­duse aja­ki­ri = In­ter­na­tio­nal jour­nal of Estonian 1960 Alexand­ria [Amee­ri­ka Ühendriig 1
Mana : Ees­ti kul­tuu­ri ja kir­jan­duse aja­ki­ri = In­ter­na­tio­nal jour­nal of Estonian 1960 Alexand­ria [Amee­ri­ka Ühendriig 1
Root­si luu­le­põi­mik : va­li­mik root­si luu­le­tusi ees­ti­keel­ses tõlkes 1951 Stock­holm : Noor-Ees­ti, 1951 ( 1
Ise idas – sil­mad lää­nes : mä­les­tusi 1905. a. re­vo­lut­sioo­ni ja esi­m­ese maailmasõ Ad­son, Artur 1948 Vadste­na : Orto, 1948 (Vadsten 1
Neli ves­kit : mä­les­tusi ol­nud ae­ga­dest, ko­ha­tud ini­mes­test ja käi­dud paikadest Ad­son, Artur 1946 Isa­maa ilu hoiel­des ; nr. 2./V 1
Rei­si­raa­mat Ad­son, Artur 1950 Gö­te­b­org : Orto, 1950 (Vadsten 1
Siu­ru-raa­mat : [mä­les­tusi] Ad­son, Artur 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Väi­ke­lin­na moo­se­kant : mä­les­tusi Võru lin­nast sa­jan­di algul Ad­son, Artur 1946 Vadste­na : Orto, 1946 (Vadsten 1
Ron­ga­ta­re : romaan Ain­ver, Keete 1952 To­ron­to : Orto, 1952 (To­ron­to 1
Teis­pool merd : romaan Ain­ver, Keete 1957 To­ron­to : Orto, 1957 (To­ron­to 1
Vil­lu võit­lused : ju­tus­tus Ees­ti va­nast ajast Born­hö­he, Eduard 1949 Koo­li­väl­ja­an­ne ; 14./Vadstena 1
Ai­nult üks val­ge lib­li­kas : romaan Ei­ner, Karl 1953 [To­ron­to] : Orto, 1953 (Gö­te­bo 1
Il­ma­põl­lu ini­me­sed : romaan Ek­baum, Salme 1948 Vadste­na : Orto, [1948] (Vadst 1
Kont­võõ­ras : romaan Ek­baum, Salme 1966 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Kü­la­li­seks on ootus : kol­mas raa­mat Il­ma­põl­lu inimestest Ek­baum, Salme 1952 [To­ron­to] : Orto, 1952 (To­ront 1
Sü­teoja : romaan Ek­baum, Salme 1957 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Val­ge maja : romaan Ek­baum, Salme 1946 Vadste­na : Orto, [1946] (Vadst 1
Ain Kal­mus : lühimonograafia El­ler, Helmi 1986 Meie kir­ja­nik­ke ; 15./Lund : E 1
Pee­ter Lind­saar : lühimonograafia El­ler, Helmi 1970 Meie kir­ja­nik­ke ; 11./Lund : E 1
Ris­ti­sõit­jad : novellid Gai­lit, August 1953 To­ron­to : Orto, [1953] (To­ront 1
Viim­ne ro­man­tik : novellid Gai­lit, August 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Se­gel­fos­si ale­vik : [ro­maan] Ham­sun, Knut 1955 [2. tr.]/Toronto : Orto, 1955 1
Ela­ma­ta elu : romaan Hel­be­mäe, Gert 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Mä­ge­de poeg : [ro­maan] / (Pe­ter Camenzind.) Hes­se, Hermann 1952 To­ron­to : Orto, 1952 (To­ron­to 1
Ot­se­kui hirv ki­sendab… : mä­les­tusi ja tõekspidamisi Il­bak, Ella 1953 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kuld­ne elu : jutustused Jaik, Juhan 1946 Isa­maa ilu hoiel­des ; nr. 5./V 1
Ped­ro Krus­ten : lühimonograafia Jür­ma, Mall 1964 Meie kir­ja­nik­ke ; 5./[Lund] : 1
Leiu­retke­del Lon­do­nis : kaks­teist aas­tat Ees­ti Lon­do­ni-saat­kon­nas aas­ta­il 1922–1 Kal­las, Aino 1945 Isa­maa ilu hoiel­des ; nr. 4./V 1
Mu saa­tu­se maa : [mä­les­tused] Kal­las, Aino 1947 Vadste­na : Orto, 1947 (Vadsten 1
Seit­se neit­sit : [ju­tus­tused] Kal­las, Aino 1950 [Gö­te­b­org] : Orto, [1950] (Vad 1
Hin­ge­maa : romaan Kal­mus, Ain 1948 Vadste­na : Orto, [1948] (Vadst 1
Ko­du­sa­da­ma tu­led : romaan Kal­mus, Ain 1947 Vadste­na : Orto, 1947 (Vadsten 1
Tu­li­sed vank­rid. ro­maan / 1. köide Kal­mus, Ain 1953 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Tu­li­sed vank­rid. ro­maan / 2. [köi­de Kal­mus, Ain 1953 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Öö tuli lii­ga vara : romaan Kal­mus, Ain 1945 [Vadste­na ]: Orto, 1945 (Vadst 1
Ei­kel­le­gi maa : ühek­sas kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1952 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Igat­se­tud maa : romaan Kang­ro, Bernard 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Kuma tae­va­ran­nal : romaan Kang­ro, Bernard 1950 Gö­te­b­org : Orto, 1950 (Vadsten 1
Peip­si : romaan Kang­ro, Bernard 1954 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Põ­le­nud puu : nel­jas kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1945 Karls­tad : [s.n.], 1945 ([Karl 1
Pü­ha­päev : viies kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1946 Karls­tad : [s.n.], 1946 (Karls 1
Seits­mes öö : luuletusi Kang­ro, Bernard 1947 Lund : [s.n.], 1947 (Karls­tad 1
Si­ni­ne vä­rav : romaan Kang­ro, Bernard 1957 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Tae­va võt­med : [ro­maan] Kang­ro, Bernard 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Tu­le­ase : seits­mes kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1949 Lund : [s.n.], 1949 (Karls­tad 1
Veebruar : ka­hek­sas kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1951 Lund : [s.n.], 1951 (Lund : Sk 1
Var­jud udus : romaan Kask, Agu 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Võõ­ra ris­ti all : romaan Kask, Agu 1950 [Gö­te­b­org] : Orto, [1950] (Vad 1
Soo­kae­lad : külajutud Ki­vi­kas, Albert 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Au­gust Mälk : lühimonograafia Kolk, Rai­mond 1964 Meie kir­ja­nik­ke ; 6./Lund : Ee 1
Et mit­te ku­na­gi või­ta : romaan Kolk, Rai­mond 1969 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kõiv akna all : tei­ne kogu luuletusi Kolk, Rai­mond 1952 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Müü­dud sõr­mus : kol­mas kogu luuletusi Kolk, Rai­mond 1959 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Vä­hi­ku­nin­gas : [ju­tus­tus] Kolk, Rai­mond 1957 Si­ni­lin­nu see­ria ; 4./Lund : E 1
Ihal­da­tud sil­ma­pilk : romaan Krus­ten, Pedro 1950 Vadste­na : Orto, 1950 (Vadsten 1
Ot­siv hääl : no­vel­le ja lühijutte Krus­ten, Pedro 1944 Tal­linn : A. Tõnis­son, 1944 (T 1
Pääst­ja : [ju­tus­tus] Krus­ten, Pedro 1947 [S.l.] : Kul­tuur, [1947] (Geis 1
Üle par­da : romaan Krus­ten, Pedro 1946 Augsburg : USA-ala Eest­las­te K 1
Koi­dust kesk­päe­va­ni : romaan Kud­res, Veli 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Mä­les­tus­te rada­del. [me­muaa­rid] / 1. [kd.], Kodu ja kool (Kodu ja kool.) Kõpp, Jo­han 1953 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Mä­les­tus­te rada­del. [me­muaa­rid] / 2. [kd.], Tar­tus 1896–1906 (Tar­tus 1896–1906.) Kõpp, Jo­han 1954 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Kahe väi­na va­hel : romaan Kõ­va­mees, Raissa 1956 To­ron­to : Orto, 1956 (To­ron­to 1
Kons­tan­tin Päts, po­lii­ti­ka- ja riigimees Laaman, Eduard 1949 Stock­holm : Vaba-Ees­ti, 1949 ( 1
Bar­ra­bas : [ro­maan] La­gerk­vist, Pär 1953 To­ron­to : Orto, 1953 (To­ron­to 1
Meie noo­red : va­li­mik raa­ma­tu­test „Meie Noo­red“, „Mets ja Minu Kodu“ Lat­tik, Jaan 1952 Stock­holm : Noor-Ees­ti, 1952 ( 1
Mõrs­ja­pärg : ju­tus­tusi ja mälestusi Lat­tik, Jaan 1951 Gö­te­b­org : Orto, 1951 (Vadsten 1
Rää­gi mul­le üks jutt : ju­tus­tused noor­te­le ja vanadele Lat­tik, Jaan 1946 Vä­lis-Ees­ti Kirjastustoimkonna 1
Vih­ma­sa­du ja muid novelle Maug­ham, Wil­li­am Somerset 1966 To­ron­to : Orto, 1966 (To­ron­to 1
Isa­maa õil­med : [mä­les­tused] Met­sa­nurk, Mait 1965 To­ron­to : Orto, [1965] (To­ront 1
Nar­rid, näit­le­jad ja nõiad : teat­ri­mä­les­tusi ja ‑vaat­lusi Met­tus, Voldemar 1950 Vadste­na : Orto, [1950] (Vadst 1
Mu kodu : romaan Mõts­la­ne, Mats 1952 2. tr./Toronto : Orto, 1952 (T 1
Ei las­ta ela­da : novelle Mägi, Arvo 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Gert Hel­be­mäe : lühimonograafia Mägi, Arvo 1968 Meie kir­ja­nik­ke ; 10./[Lund : 1
Hõ­be­da­ne noo­rus : pea­tük­ke Ka­ro­vo­ni­de pe­re­kon­na kroonikast Mägi, Arvo 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Kal­ju Le­pik : lühimonograafia Mägi, Arvo 1970 Meie kir­ja­nik­ke ; 12./[Lund : 1
Kar­ne­val : ro­maan vahemängudega Mägi, Arvo 1962 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Lü­hi­ke ees­ti kir­jan­dus­lu­gu. 1. osa : al­gu­sest kuni ise­seis­vusa­ja lõpuni Mägi, Arvo 1965 Meie kir­ja­nik­ke ; 7/Lund : Ees 1
Rin­gid vees : romaan Mägi, Arvo 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Upu­tus : romaan Mägi, Arvo 1954 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Ju­mala tuul­tes : viis jutustust Mälk, Au­gust 1949 [Vadste­na] : Orto, 1949 (Vadst 1
Öised lin­nud : romaan Mälk, Au­gust 1945 Vadste­na : Orto, 1945 (Vadsten 1
Ma­rie Un­der : lühimonograafia Oras, Ants 1963 Meie kir­ja­nik­ke ; 3./[Lund] : 1
Päi­ke­se­le vas­tu : luuletusi Paul­son, Ivar 1951 Ü.E.K. Orto Luu­le­sõp­ra­de Ringi 1
Naa­nu ema tüt­red : romaan Pih­la, Magda 1963 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Kodu ka­tu­se all. mä­les­tusi / 1 Raag, Arno 1946 Augsburg : USA-ala Eest­las­te E 1
Bal­sa­mee­ri­tud elu : romaan Ra­ja­maa, Helmi 1956 To­ron­to : Orto, 1956 (To­ron­to 1
Ber­nard Kang­ro : lühimonograafia Ris­ti­ki­vi, Karl 1967 Meie kir­ja­nik­ke ; 9./Lund : Ee 1
Hil­da : aja­loo­li­ne ju­tus­tus nel­ja­teist­küm­nen­dast sajandist Saal, And­res 1953 [To­ron­to] : Noor­te-Orto, [1953 1
Müü­ri­lill : novelle Saa­re, Triina 1956 [Lund ]: Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kau­nis ema­keel. [1.], Ves­teid ees­ti kee­le elust-olust / (Ves­teid ees­ti kee­le elu Saa­res­te, Andrus 1952 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kau­nis ema­keel. 2., Näi­teid ees­ti kee­lest ja mee­lest 1524–1958 / (Näi­teid eesti Saa­res­te, Andrus 1959 [Stock­holm] : Vaba Ees­ti, [195 1
Al­bert Ki­vi­kas : lühimonograafia Salu, Her­bert 1971 Meie kir­ja­nik­ke ; 13./[Lund] : 1
Hiio­bi tü­tar : romaan Sa­re­tok, Valve 1958 To­ron­to : Orto, [1958] (To­ront 1
Läbi udu­li­ni­ku. [I], Noo­re va­ba­rii­gi koo­lis / (Noo­re va­ba­rii­gi koolis.) Sa­re­tok, Valve 1956 To­ron­to : Orto, [1956] (To­ront 1
Läbi udu­li­ni­ku. II, Valga Tü­tar­las­te Güm­naa­siu­mis / (Valga Tü­tar­las­te Gümnaasium Sa­re­tok, Valve 1957 To­ron­to : Orto, [1957] (To­ront 1
Päi­ke on mu saa­tus. ro­maan / 1. köi­de : / (Sun is my undoing. Ees­ti keeles.) Steen, Mar­gueri­te 1957 [To­ron­to] : Orto, 1957 (Gö­te­bo 1
Päi­ke on mu saa­tus. ro­maan / 2. köi­de : / (Sun is my undoing. Ees­ti keeles.) Steen, Mar­gueri­te 1957 To­ron­to : Orto, 1957 (To­ron­to 1
Kõik on kok­ku une­nä­gu : [luu­le­tu­sed] Suits, Gus­tav 1954 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Tuli ja tuul : luuletusi Suits, Gus­tav 1950 Stock­holm : Noor-Ees­ti, 1950 ( 1
Tuu­le­maa : [luu­le­tu­sed] Suits, Gus­tav 1953 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Va­li­tud luu­le­tu­sed : Gus­tav Suit­su 100. sünnipäevaks Suits, Gus­tav 1983 Stock­holm : Root­si-Ees­ti õpper 1
Bas­tu och tork­hus i Nor­deu­ro­pa : mit ei­ner deut­sc­hen Zusammenfassung Tal­ve, Ilmar 1960 Nor­dis­ka mu­seets handlingar ; 1
Ees­ti kul­tuu­ri­lu­gu : kesk­aja al­gu­sest Ees­ti iseseisvuseni Tal­ve, Ilmar 2005 2. tr./Tartu : Il­ma­maa, 2005 ( 1
Fin­nish folk cul­tu­re / (Su­omen kans­an­kult­tuu­ri. Ing­li­se keeles.) Tal­ve, Ilmar 1997 Stu­dia Fen­nica. Et­h­no­lo­gica, 1 1
Hu­set i snön : ro­man / (Maja lu­mes. Root­si keeles.) Tal­ve, Ilmar 1964 Stock­holm : And­ro­me­da, 1964 1
Ju­han­so­ni rei­sid : [ro­maan] Tal­ve, Ilmar 1994 2. tr./Tallinn : Faa­tum, 1994 1
Kan­sa­no­mai­sen ru­oka­ta­lou­den alalta Tal­ve, Ilmar 1961 Su­omi, 0355–0257 ; 109:4./Hels 1
Ke­vad Ees­tis: au­to­biog­raa­fia I Tal­ve, Ilmar 1997 Tar­tu: Il­ma­maa, 1997 1
Kol­mas ko­du­maa : au­to­biog­raa­fia. III Tal­ve, Ilmar 1999 Tar­tu : Il­ma­maa, 1999 (Tar­tu : 1
Kol­me ko­ti­maa­ta : oma­elämä­ker­ta / (Ke­vad Ees­tis. Soo­me keeles.) Tal­ve, Ilmar 2004 Tur­ku : Kir­ja-Au­rora, 2004 1
Kut­su­ma­tu kü­la­li­ne : au­to­biog­raa­fia II Tal­ve, Ilmar 1998 Tar­tu : Il­ma­maa, 1998 (Tar­tu : 1
Maa­pa­gu. Se­bas­tian Alk­ma­ni üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 / 1. kd. : Tal­ve, Ilmar 1988 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Maa­pa­gu. Se­bas­tian Alk­ma­ni üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 / 2. kd. : Tal­ve, Ilmar 1988 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Maa­pa­gu: Se­bas­tian Alk­ma­ni üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 1993 Tal­ve, Ilmar 2.tr./Tallinn: Ees­ti Raa­mat, 1 1
Maja lu­mes : tee­ma va­riat­sioo­ni­de­ga : [ro­maan] Tal­ve, Ilmar 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Maja lu­mes : tee­ma va­riat­sioo­ni­de­ga : [ro­maan] Tal­ve, Ilmar 2001 2. tr./Eesti romaanivara./Tall 1
See oli sel ajal kui… : ves­teid ja su­le­kriip­se pa­gu­lu­se algae­ga­dest 1945–1954 Tal­ve, Ilmar 1990 Loo­min­gu Raamatukogu/Tallinn: 2
Su­o­ma­lai­sen kan­sa­ne­lä­män his­to­ri­al­li­set taustatekijät Tal­ve, Ilmar 1972 Ti­e­to­li­pas ; 70./Helsinki : Su 1
Su­omen kansankulttuuri Tal­ve, Ilmar 1990 3., tarkis­tettu ja täydennetty 1
Su­omen kans­an­kult­tuu­ri : his­to­ri­al­li­sia päälinjoja Tal­ve, Ilmar 1979 Su­o­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu 1
Tu­run yliopis­ton kan­sa­ti­e­teen lai­tos 1958–1983 Tal­ve, Ilmar 1984 Sc­rip­ta et­h­no­lo­gica. Tu­run Yli 1
Vat­ja­lais­ta kansankulttuuria Tal­ve, Ilmar 1981 Su­o­ma­lais-ug­ri­lai­sen seu­ran to 1
Alek­sis Ran­nit : lühimonograafia Ter­ras, Viktor 1975 Meie kir­ja­nik­ke ; 14./[Lund : 1
Hal­li­de mä­ge­de maa : romaan Thoen, Aino 1954 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Iga­vi­ku ves­kid : romaan Thoen, Aino 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Võ­la­raa­mat : romaan Thoen, Aino 1951 Gö­te­b­org; To­ron­to : Orto, 1951 1
Esi­me­sed read : lugu ühe võit­luse al­gu­sest : [ro­maan] Tim­mu­ku­ru, Juhan 1953 To­ron­to : Orto, 1953 1
Fe­lix Or­mus­son : romaan Tug­las, Friedebert 1951 3. tr./Toronto : Orto, 1951 (T 1
Lin­nud puu­ris : novellid Ui­bo­puu, Valev 1946 Vadste­na : Orto, 1946 (Vadsten 1
Võõ­ras kodu : romaan Ui­bo­puu, Valev 1945 Vadste­na : Orto, 1945 (Vadsten 1
Sü­da­mik : va­lik luu­le­tusi ja bal­laa­de 1917–1957 Un­der, Marie 1957 New York : Üle­maa­ilm­ne Ees­ti K 1
Ah­vat­lev ku­ris­tik : [ju­tus­tus] Wal­ta­ri, Mika 1964 To­ron­to : Orto, 1964 (To­ron­to 1
Ei ole hom­set päeva Wal­ta­ri, Mika 1962 To­ron­to : Orto, 1962 (To­ron­to 1
Kuld­ki­har : [ju­tus­tus] Wal­ta­ri, Mika 1963 To­ron­to : Orto, 1963 (To­ron­to 1
Mi­kael Kar­va­jalg. Mi­kael Kar­va­ja­la noo­rus ja ime­li­kud juh­tu­mu­sed mit­mel maal kun Wal­ta­ri, Mika 1957 To­ron­to : Orto, 1957 (To­ron­to 1
Mi­kael Kar­va­jalg. Mi­kael Kar­va­ja­la noo­rus ja ime­li­kud juh­tu­mu­sed mit­mel maal kun Wal­ta­ri, Mika 1957 To­ron­to : Orto, 1957 (To­ron­to 1
Rii­gi sa­la­dus : Mar­kus Mezen­tius Ma­ni­lianu­se üks­teist kir­ja ke­va­del a. 30 p. Kr. Wal­ta­ri, Mika 1965 To­ron­to : Orto, 1965 (To­ron­to 1
Iga­vi­ku lä­vel : romaan Ves­ki­mäe, Viktor 1953 To­ron­to : Orto, 1953 (To­ron­to 1
Kol­mas või­ma­lus : romaan Ves­ki­mäe, Viktor 1951 Gö­te­b­org : Orto, 1951 (Vadsten 1
Lumm, ehk Ka­hek­sa tões­ti­sün­di­nud lugu / (Lumm.) Will­mann, Asta 1955 To­ron­to : Orto, 1955 (To­ron­to 1
Tuu­li­ne tee­kond : luu­le­va­li­mik 1912–1946 Vis­na­puu, Henrik 1946 [Augsburg] : USA-ala Eestlaste 1
Kui ak­nad val­ge­ne­vad : romaan Voitk, Evald Johannes 1948 Vadste­na : Orto, 1948 (Vadsten 1
Maa põ­leb… : romaan Voitk, Evald Johannes 1946 Vadste­na : Orto, 1946 (Vadsten 1