Lehtse raamatukogu (Lehtse keskusehoones)

The history of Lehtse library

Kauaaegne Lehtse raamatukogu hoone
Kauaaeg­ne Lehtse raa­matukogu hoone

Lehtse raa­matukogu sün­ni­aas­taks loetakse aa­s­tat 1915 ning kuni aas­tani 1939 kan­dis ta nime Lehtse Raa­matukogu Selts. Sak­sa oku­pat­siooni ajal asus raa­matukogu Lehtse Ühis­põl­luma­jan­dus­pan­ga hoones (Lehtse ko­du­loomuu­se­u­mi majas).

Alates 1945. aas­tast on raa­matukogu asunud endis­es val­la­ma­jas (Rä­ga­vere tee 11) ning kand­nud Lehtse Külaraa­matukogu nime.

Alma Vile
Alma Vile

Raa­matukogul on läbi ae­gade ol­nud mit­meid juhata­jaid, ligi 40 aa­s­tat tegi seda tööd Alma Vile.

1999. aastal sai raa­matukogu ju­urde ru­ume las­teosakon­na tar­beks ning 2004. aas­ta sügisel pan­di ma­jale uus katus.

Alates 2006. aas­ta al­gus­est, mil Lehtse vald ühines Tapa val­la­ga, ku­u­lub raa­matukogu Tapa Lin­naraa­matukogu koos­seisu ja kannab Lehtse raa­matukogu nime­tust. Sell­est ajast al­gas raa­matukogu kaasa­jas­t­a­mine: raa­matu­fon­di sis­es­t­a­mine arvutisse, uute ru­umide ren­oveer­im­ine ning tehnilised uuendused.

Lehtse raamatukogu uued ruumid - aastast 2007
Lehtse raa­matukogu uued ru­umid — aas­tast 2007

17. mail 2007.a peale kolim­ist avati raa­matukogu uues ko­has Rä­ga­vere tee 19. Praegu tegut­seb raa­matukogu 181 m2 pin­nal, mis on ja­gatud avatud ri­iulite­ga lasteala, luge­mis­saali ja laenu­tus­pi­irkon­na va­hel. Eral­di puhkeru­um ja 2 hoid­lat: ajale­ht­ede-ajakir­jade ning raa­matute jaoks. Ka tal­letab raa­matukogu kir­janik Rai­mond Kaugveri er­a­fon­di, mille kinkis aas­taid tagasi raa­matukogule kir­janiku tü­tar Ka­trin Kaugver, kes igal su­v­el elab isa poolt os­te­tud su­veko­dus Leht­ses ja on Lehtse raa­matukogu kauaaeg­ne lugeja.

Elek­trooni­line laenu­tus al­gas 2008. aas­tast. Rohkem kui 200 luge­ja kä­su­tus­es on raa­matu­fond üle 12 000 raa­matu­ga, ajakir­jan­dusega ning tasu­ta in­ter­netipunkt. Lugemist saab tel­l­i­da teis­test val­la raa­matukogud­est või soovi ko­r­ral kaugemaltki.