[lg_image folder=„TLRK/2012/Kiisuga_reisima“ image=„DSC_0805.JPG“ display=„thumb“ align=„right“ caption=„Vaata ka pil­te galeriist“]Kiisule meel­dib küll oma ko­du­kü­las toi­me­ta­da, aga mõ­ni­kord tu­leb tal­le vas­tu­pan­da­ma­tu rei­si­hi­mu pea­le. Siis ei jää muud üle, kui sel­ja­kott sel­ga või koh­ver kät­te ja tee­le. Reis on hoo­pis põ­ne­vam, kui kau­gel maal mõni sõ­ber ees ootab. Nii saa­vad sel­ge­maks sel­le maa kom­bed ja keel. Kui rändamisest […]

Tiina Alveri näituse poster

Näi­tus an­nab üle­vaa­te Tii­na Al­ve­ri töö­dest läbi mit­me aas­ta­küm­ne. Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni tun­tud saa­de­te ku­jun­dusi meel­de tu­le­tav väl­ja­pa­nek toob hu­vi­lis­te­ni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gu­ses­se aega. Te­le­kunst­nik Tii­na Al­ve­ri töö­de ni­mis­tus­se ma­hub pal­ju: te­le­saa­ted „Noor­te­stuu­dio pä­rast­lõu­na“ (1986−87), „Vig­la show“ (1988), „Öö TV“ (1989−92), „Car­te Blanc­he“ (1992−98), „Seit­se vaprat“ (1994−99), „Kla­ver põõ­sas“ (1996−2001), „Friik“ (1996−99), „Rei­si­le sinuga“

Tii­na Al­ver – ühe te­le­kunst­ni­ku te­ge­mised läbi kol­me­küm­ne ühe aas­taRead More »

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku koos­ta­si­me Lee­lo Tung­la su­ve­tee­malis­test luu­le­tus­test ja jut­tu­dest. Tema luu­le­tu­ses „Juuni“ on see su­ve­kuu hei­na­kuu, jaa­ni­kuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.

Rein Marani näituse plakat

Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seu­mi poolt koos­ta­tud näi­tus „Loo­dus­fil­mi tu­hat nägu“ osu­tab nii fo­tos, fil­mis, raa­ma­tu­tes, ese­me­tes kui sõ­nas Rein Ma­ra­ni fil­mi­loo­min­gu olu­lis­te­le töö­de­le. Peep Puks on Rein Ma­ra­ni mis­sioo­ni võt­nud kok­ku nõn­da: „Väga vä­hes­te­le on an­tud olla alu­se­pa­ni­jaks, tee­ra­ja­jaks, suu­na­näi­ta­jaks, tra­dit­sioo­ni­de loo­jaks. Olla Meist­riks. Rein Ma­ran on üks neist. Tema loo­dus­fil­mid on läbi aas­ta­küm­ne­te kand­nud kultuuri

Rein Ma­ran – „Loo­dus­fil­mi tu­hat nägu“Read More »