Raa­ma­tus „Esi­me­ne esi­me­ne sep­tem­ber“ asub kõr­vu­ti le­he­kül­ge­del Lee­lo Tung­la ja Jaa­nus Vaik­soo las­te­loo­ming esi­me­seks koo­li­päe­vaks. Mõ­le­mad kir­ja­ni­kud on ka aabit­sa­te au­to­rid. Pa­ni­me koo­li­aas­ta al­gu­se pu­hul väl­ja nii Jaa­nus Vaik­soo kui ka Lee­lo Tung­la aabit­sad ja aabit­sa­te val­mi­mis­lood. Lu­ge­mise ime avas­ta­mi­ne algab aabit­sast. Li­saks saab lu­ge­da mõ­le­malt kir­ja­ni­kult kooliluu­le­tusi ja ‑jut­te. To­re­daid lu­ge­mis­ela­mu­si uuel koo­li­aas­tal! (raa­ma­tu­näi­tus […]