17. märt­sist 17. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Mees, kes teab us­si­sõ­nu“. Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab lä­he­malt kir­ja­ni­ku ja aja­kir­ja­ni­ku And­rus Ki­vi­räh­ki loomingut.

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. no­vemb­ri­ni. Lot­tet tun­ne­vad mui­du­gi kõik. Te­ma­ga juh­tu­vad ala­ta­sa min­gid põ­ne­vad as­jad. Rei­si­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maa­le või Kuu pea­le. Lot­te sõp­ra­de­le kass Bru­no­le ja jä­nes Al­ber­ti­le on li­san­du­nud kol­me kõr­va­ga kuujänes.