[lg_image folder=„TLRK/2012/Kiisuga_reisima“ image=„DSC_0805.JPG“ display=„thumb“ align=„right“ caption=„Vaata ka pil­te galeriist“]Kiisule meel­dib küll oma ko­du­kü­las toi­me­ta­da, aga mõ­ni­kord tu­leb tal­le vas­tu­pan­da­ma­tu rei­si­hi­mu pea­le. Siis ei jää muud üle, kui sel­ja­kott sel­ga või koh­ver kät­te ja tee­le. Reis on hoo­pis põ­ne­vam, kui kau­gel maal mõni sõ­ber ees ootab. Nii saa­vad sel­ge­maks sel­le maa kom­bed ja keel. Kui rändamisest […]

Vä­lisees­ti kir­ja­nik Elin Kai Too­na 75. Üks väl­ja­paist­vam noo­re­ma põl­ve vä­lisees­ti prosaist ja luu­le­ta­ja. Sün­dis Tal­lin­nas, lap­se­põl­ve vee­tis va­naema juu­res Haap­sa­lus. On luu­le­ta­ja Ernst Enno lap­se­laps. Sat­tus lap­se­na pa­gu­lus­se. Prae­gu elab USA‑s, Flo­ri­das. On va­ba­kut­se­li­ne kir­ja­nik. Aval­da­nud 5 ees­ti­keel­set ro­maa­ni. (raa­ma­tu­näi­tus Leht­se raa­ma­tu­ko­gus kir­ja­ni­ku elust ja loo­min­gust 09.07–06.08.2012)

Juu­li­kuus hak­ka­vad õit­se­ma pärnad. Pal­ju­des rah­vausun­di­tes on pärn püha puu. Ka­su­ta­tak­se pär­na­puu puitu, leh­ti, õisi. Koo­re­alu­sest ki­hist pu­nu­ti va­nas­ti nöö­ri, nii­ne­köit, kor­ve, ka­la­võrke ja viis­ke. Pär­na­õie­tee on ter­vist tur­gu­ta­va, kül­me­tus­hai­gu­si ja köha lee­ven­da­va toimega.

Näi­tu­se au­tor Ven­nis Jär­vet on pä­rit Leht­se lä­he­dalt Ka­da­ka kü­last. Õp­pis Läpi, Jä­ne­da ja Aeg­viidu koo­lis. TPI‑s omandas mäe­in­se­ne­ri hariduse.