5. no­vemb­ril kell 17.30 koh­tu­mi­ne äri­me­he­ga, kelle­le meel­dib kir­ju­ta­da. Kü­las on Avo Kull. Avo Kull on enda sõ­nul äri­mees, kelle­le juh­tu­mi­si meel­dib kir­ju­ta­da. Tema su­lest on il­mu­nud ro­maa­nid „Haig­la“, „Kau­ba­ma­ja“, „Vab­rik“. Hil­ju­ti nägi trü­ki­val­gust ar­vult nel­jas ro­maan „Re­por­ter“. Mis küll sun­nib sul­ge haa­ra­ma ja oma mõt­teid ro­maa­niks vor­mi­ma? On see sün­di­des kaa­sa saa­dud sund või elu […]