1.–26. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Ei lau­su mus­ta ega val­get. Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­sed õpe­ta­ja Elle Käo­saa­re ju­hen­da­misel joo­nis­ta­sid mus­ta­ga valgele pa­be­ri­le nä­gusid. Need te­ge­lased ei lau­su mus­ta ega val­get, aga on siis­ki üsna vär­vi­kad ku­jud. Näi­tu­sel on väl­jas las­te kuns­ti­tööd ning raa­ma­tud mus­ta ja val­ge teemadel.

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lõ­bus­tan sil­ma lu­me­ga, nä­pis­tan kõr­va kül­ma­ga. Tal­veajal kau­nis­tab meie mui­nas­ju­tu­tu­ba si­nis­tes ja val­ge­tes too­ni­des kuns­ti­näi­tus. Lume- ja tal­ve­pilti­de au­to­ri­teks on Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­sed. Õpilasi ju­hen­das õpe­ta­ja Elle Käo­saar. Näi­tu­se­le an­na­vad kül­ma võlu juur­de si­nist ja hõ­be­dast vär­vi kujud.

Näi­tus Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­las­te pilti­dest, mil­lel on ku­ju­ta­tud sü­gi­sest met­sa ja see­ni. Õpi­las­te ju­hen­da­ja on Elle Käo­saar. (2.–27. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)