18.02.2013–16.03.2013 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Eno Raua lood. Raa­matunäi­tusega tähis­tame kir­janik ja lu­ule­ta­ja Eno Raua 85. sün­ni­aastapäe­va. Eno Raud sündis 15. vee­bru­ar­il 1928. aastal. Tema es­imene laster­aa­mat “Nii või naa” il­mus 1957. aastal. Enim tun­tud raa­matud on “Sip­sik”, “Naksi­tral­lid”, “Peep ja sõ­nad”. Eno Raua ju­tu­loom­ing on sünd­mus­terikas ja seik­lus­lik, lu­ule sõ­namän­gu­line ja ku­jun­dus­lik. Näi­tus on ül­e­val 16. […]

4.–22.02.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Roost­ev­a­ba Eno Raud. 15. vee­bru­ar­il tähis­tame lastekir­janik Eno Raua 85. sün­ni­aastapäe­va. Tema sulest il­munud ju­tud ja lu­ule­tused on igi­hal­jad ja si­iani laste lugemis­va­likus väga täht­sal kohal

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Nagu kala vees. Kir­janik Eno Raud on oma lastelu­ules ikka ol­nud lei­d­liku sõ­na­ga vig­urimees, kes on oma loomin­gusse pan­nud sõna- ja kõlamän­gu. Vormiliselt on tema lastevär­sid li­ht­sad, sek­ka ka pike­maid lu­ule­tusi. Kui keeru­line ni­isu­g­ust li­ht­sust luua oli, oleks võin­ud vas­ta­ta vaid au­tor ise. Kõr­valt paistab, et lu­ule­tusi kir­ju­tades on Eno

Nagu kala veesRead More »