21. no­vemb­rist 4. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad Lõpp­e­nud su­vel tä­his­tas staa­ži­kas tele- ja teat­ri­kunst­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­ni­päe­va. Sel­leks pu­huks koos­tas Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seum kunst­ni­ku loo­min­gust üle­vaa­te­näi­tu­se „Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad“. Nüüd saab seda ma­hu­kat, vär­vi­kül­last ja põ­ne­vat näi­tust näha Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas.

12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Val­do Pant – aas­ta­id hil­jem. Val­do Pant (21. jaa­nuar 1928 – 30. juu­li 1976) oli üks Ees­ti XX sa­jan­di suur­ku­ju­dest – mees, keda mä­le­ta­vad mit­med põlv­kon­nad. Val­do Pant, raa­­dio- ja te­le­aja­kir­ja­nik, pub­lit­sist ning dra­ma­turg, saa­vu­tas oma loo­min­gu ja esi­ne­mis­te­ga suu­re usal­duse, tun­nus­tuse ja po­pu­laar­su­se juba oma eluajal. Raa­ma­tu­näi­tus an­nab­ki põgusa

Val­do Pant – aas­ta­id hil­jemRead More »

Tei­si­päe­val 12. veebruaril kell 17.30 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Ene Hioni raa­ma­tu „Val­do Pant – aas­ta­id hil­jem“ esit­lus. Ene Hion on raa­ma­tu­s­se kok­ku ko­gu­nud mä­les­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda si­dus paa­ri­küm­ne­aas­ta­ne koos­töö raa­dios ja televisioonis.

Tiina Alveri näituse poster

Näi­tus an­nab üle­vaa­te Tii­na Al­ve­ri töö­dest läbi mit­me aas­ta­küm­ne. Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni tun­tud saa­de­te ku­jun­dusi meel­de tu­le­tav väl­ja­pa­nek toob hu­vi­lis­te­ni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gu­ses­se aega. Te­le­kunst­nik Tii­na Al­ve­ri töö­de ni­mis­tus­se ma­hub pal­ju: te­le­saa­ted „Noor­te­stuu­dio pä­rast­lõu­na“ (1986−87), „Vig­la show“ (1988), „Öö TV“ (1989−92), „Car­te Blanc­he“ (1992−98), „Seit­se vaprat“ (1994−99), „Kla­ver põõ­sas“ (1996−2001), „Friik“ (1996−99), „Rei­si­le sinuga“

Tii­na Al­ver – ühe te­le­kunst­ni­ku te­ge­mised läbi kol­me­küm­ne ühe aas­taRead More »

Rein Marani näituse plakat

Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seu­mi poolt koos­ta­tud näi­tus „Loo­dus­fil­mi tu­hat nägu“ osu­tab nii fo­tos, fil­mis, raa­ma­tu­tes, ese­me­tes kui sõ­nas Rein Ma­ra­ni fil­mi­loo­min­gu olu­lis­te­le töö­de­le. Peep Puks on Rein Ma­ra­ni mis­sioo­ni võt­nud kok­ku nõn­da: „Väga vä­hes­te­le on an­tud olla alu­se­pa­ni­jaks, tee­ra­ja­jaks, suu­na­näi­ta­jaks, tra­dit­sioo­ni­de loo­jaks. Olla Meist­riks. Rein Ma­ran on üks neist. Tema loo­dus­fil­mid on läbi aas­ta­küm­ne­te kand­nud kultuuri

Rein Ma­ran – „Loo­dus­fil­mi tu­hat nägu“Read More »