4. ap­ril­lil 2017 alus­ta­si­me luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loe­me sa­ja­ni“. Ees­tis on pal­ju häid luu­le­ta­ja­id, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kah­ju oleks sel­li­ne anne ja va­ran­dus las­ta kaot­si min­na. Luu­le­raa­ma­tud lau­sa oota­vad riiu­list väl­ja pää­se­mist ja vär­si­read ette lu­ge­mist-kuu­la­mist. Luu­le­tu­sed on tõe­li­ne lu­ge­mise maius­pa­la. Kui õige tä­his­taks Ees­ti Va­ba­rii­gi täht­sat sün­ni­päe­va las­te­luu­le lu­ge­mise ja le­vi­ta­mi­se­ga! (Tões­ti, milleks […]