20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Pa­lo­so­ni fo­to­näi­tus „Vana arm“. Loo­dus pa­kub väga pal­ju ilu­sat, oska ai­nult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud fo­to­kaa­me­ra­ga Jä­ne­dalt pä­rit Ain Pa­lo­son. Tema fo­to­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Te­le­vi­soo­ni il­ma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.

22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus Oh neid noo­ri Fo­tograa­fia­näi­tus „Oh neid noo­ri“ on jätk näi­tu­se­le „Üle ühe põl­ve“, mis eks­po­nee­ris ja kõr­vu­tas lap­se­lap­se Mer­li Ants­maa ja tema va­na­isa Kal­ju Mih­kel­so­ni fo­to­sid. Nüüd on val­mis sel­le tei­ne osa, mil­le see­kord­ne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta ühest ajas­tust pä­rit noo­ri. Kas praegused

Fo­to­näi­tus „Oh neid noo­ri“Read More »

22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Fo­to­näi­tus Üle ühe põl­ve Fo­to­näi­tus “Üle ühe põl­ve” ühendab kaht põlv­kon­da. Näi­tu­se peal­ki­ri näi­tab kahe au­to­ri su­gu­lus­si­det, va­na­isa Kal­ju Mih­kel­son (1931−1976) ja lap­se­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll ku­na­gi koh­tu­nud, ent pea­le vere ühendab neid veel fotograafia.

9.12.2013.–7.02.2014 on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus Black-box Fo­to­näi­tus lõ­pe­tab Jä­ne­da 660. juu­be­li­aas­ta üri­tu­sed raa­ma­tu­ko­gus. Ma­ret on 19-aas­­ta­­ne Jä­ne­dal sün­di­nud ja põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud neiu, kel­le „nii­sa­ma klõp­si­mi­sest“ loo­duses on väl­ja kas­va­nud tõ­si­ne fo­tograa­fiahu­vi. Ma­ret on osa­le­nud eri­ne­va­tel fo­to­kur­sus­tel ning kon­kurs­si­delt nop­pi­nud ka mit­meid au­hin­du. Pil­di­see­ria „Black-box“ kas­vas väl­ja fo­to­kur­su­se ko­dus­test üles­an­ne­test ning on näi­tu­se­na üle­val ol­nud juba Tallinna

Ma­ret Sa­lus­te fo­to­näi­tus „Black-box“Read More »

1. ok­toob­rist 25. ok­toob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Sü­gi­se al­gu­se vär­vid. Näi­tu­sel 12 fo­tot ko­duaiast 21. sep­temb­ril, sü­gi­se sünnipäeval.