20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Pa­lo­so­ni fo­to­näi­tus „Vana arm“. Loo­dus pa­kub väga pal­ju ilu­sat, oska ai­nult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud fo­to­kaa­me­ra­ga Jä­ne­dalt pä­rit Ain Pa­lo­son. Tema fo­to­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Te­le­vi­soo­ni il­ma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.

Ülo Jo­sing sün­dis 1952. aas­tal. Fo­to­hu­vi tär­kas vara­ses noo­ruses – esi­me­sed kat­se­tu­sed tegi ta 5. klas­si õpilase­na. Ees­ti Fo­to­kuns­ti­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (1987), Tal­lin­na fo­toklu­bi lii­ge (1976), loo­min­gu­li­se ühen­duse Fo­to­ring lii­ge, koos­ta­nud näi­tu­se Anna mul­le või­ma­lus puue­te­ga las­test, osa­le­nud li­saks veel pal­ju­del fo­to­näi­tus­tel ja ‑kon­kurs­si­del. Üle vee­rand sa­jan­di töö­tab Ülo Jo­sing Ees­ti Te­le­vi­sioo­nis (ERR) fo­topro­fes­sio­naa­li­na, pil­dis­ta­nud selle

Ülo Jo­singRead More »