Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20. jaan­uar­ist 14. märtsi­ni Lehtse raa­matuko­gus Ain Palosoni fo­tonäi­tus “Vana arm”. Lood­us pakub väga palju ilusat, oska ain­ult vaa­da­ta ja ime­tle­da. Seda […]

Ülo Jos­ing sündis 1952. aastal. Fo­to­hu­vi tärkas varas­es noorus­es – es­imesed kat­se­tused tegi ta 5. klas­si õpi­lase­na. Eesti Fo­tokun­stiühin­gu asu­ta­jali­ige (1987), Tallinna fo­tok­lu­bi li­ige (1976), loomin­gulise ühen­duse Fo­tor­ing li­ige, koost­anud näi­tuse Anna mulle või­malus pu­uete­ga lastest, os­alenud lisaks veel paljudel fo­tonäi­tus­tel ja ‑konkurssidel. Üle veerand sa­jan­di töötab Ülo Jos­ing Eesti Tele­vi­sioo­nis (ERR) fo­to­pro­fes­sion­aali­na, pild­is­tanud selle

Ülo Jos­ingRead More »