26. ok­toob­rist 29. no­vemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Evi Ti­he­met­sa graa­fi­ka. Näi­tus Evi Ti­he­met­sa Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule­le kin­gi­tud töödest.

14.01.2013–01.03.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Evi Ti­he­met­sa graa­fi­ka­näi­tus Kar­gelt lüü­ri­li­ne Evi Ti­he­mets. Ta­palt pä­rit kunst­nik Evi Ti­he­mets tä­his­tas möö­du­nud aas­tal oma 80. sün­ni­päe­va. Juu­be­li pu­hul toi­mus mit­meid üri­tusi ning näi­tusi nii Tal­lin­nas kui Ta­pal. Ko­du­lin­na raa­ma­tu­ko­gu­le kin­kis kunst­nik osa oma rik­ka­li­kust graa­fi­ka­va­ra­must. Sel­le näi­tu­se sis­uks ongi mõ­ned kin­gi­tud tööd ning va­lik raa­ma­tu­id kunst­ni­ku il­lust­rat­sioo­ni­de­ga. Näi­tus on avatud

Kar­gelt lüü­ri­li­ne Evi Ti­he­metsRead More »