1.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Tiia Met­sa isi­ku­näi­tus „Pil­did saht­list“ Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu II kor­ru­sel saab näha ku­jun­dus­kunst­ni­ku ja il­lust­raa­to­ri Tiia Met­sa (1973) suu­re­joo­ne­list isi­ku­näi­tust „Pil­did saht­list”. Tiia Mets näi­tu­sest: “„Pil­did saht­list” on väi­ke ta­ga­si­vaa­de küm­ne aas­ta jook­sul joo­nis­ta­tu­le. Esi­me­ne il­lust­rat­sioo­ni­näi­tus, mil­lel osa­lesin, oli 2003. aas­tal toi­mu­nud Tal­lin­na Il­lust­rat­sioo­ni­trien­naal „Pil­di jõud”. Osa pil­te on sün­di­nud­ki vaid […]

17. ap­ril­list 25. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu II kor­ru­sel rah­vus­va­he­li­ne il­lust­rat­sioo­ni­näi­tus Me­re­mui­nas­ju­tud. Rah­vus­va­he­li­se il­lust­rat­sioo­ni­näi­tu­se al­ga­ta­sid 2011. a Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus ja Ees­ti Ku­jun­dus­graa­fi­ku­te Liit. Ees­ti kunst­ni­ke väl­ja­käi­dud idee il­lust­ree­ri­da me­re­ga seo­tud muis­ten­deid ja mui­nas­jut­te lei­dis Lää­ne­me­re­maa­des toe­tust. Nii sai­gi näi­tu­seks kok­ku pan­dud 10 rii­gi – Ees­ti, Läti, Lee­du, Nor­ra, Poola, Root­si, Sak­sa­maa, Soo­me, Taa­ni, Venemaa –

Me­re­mui­nas­ju­tudRead More »

14. veebruarist 28. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Vera Pav­lo­va il­lust­rat­sioo­nid näi­tu­sel „Ing­li­tii­vul“. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud ni­me­ka Pe­ter­bu­ri kunst­ni­ku Vera Pav­lo­va vii­mas­tel aas­ta­tel val­mi­nud il­lust­rat­sioo­ni­de näi­tus “Ing­li­tii­vul”. Väl­ja­pan­dud ak­va­rel­li­del, neid on kol­me­küm­ne üm­ber, koh­ta­me ing­leid ja mui­nas­ju­tu­li­si maas­tik­ke ning vär­vi­kaid pil­te õu­kon­na­elust. Raa­ma­tu­kok­ku tuli näi­tus tänu Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kuns­ti­eks­per­di Vii­ve Noore

Ing­li­tii­vul“ – Vera Pav­lo­va il­lust­rat­sioo­ni­kunstRead More »